Skip to Content
Skip to Content

Регистрация

Регистрацията се извършва, когато подадете в ECHA документи, показващи, че веществото, с което оперирате, се обработва безопасно в цялата верига на доставки, с което гарантирате, че човешкото здраве и околната среда са защитени.

Документите, които трябва да представите, зависят от обема на веществото, което пускате на пазара, опасностите на вещество, както и дали веществото се използва само като междинен продукт в производството на друго вещество при строго контролирани условия.

Документите трябва да бъдат предоставени в регистрационно досие. Регистрационното досие включва описание на употребите на веществото, физико-химичните, екотоксикологични и токсикологични свойства, както и оценката на опасностите и оценката на риска, показващи как се управляват рисковете от употребата на веществото.

Регистрациите се подават във формат IUCLID чрез инструмент, наречен REACH-IT. В повечето случаи трябва да заплатите такса за регистрация.

 

 

Регистрацията се прилага за вещества

Всяко вещество се нуждае от своя собствена регистрация. Ако работите със смеси от вещества, например детергенти и бои, или с изделия, които изпускат вещества, е необходимо да регистрирате различните вещества, които са в сместа или изделието.

Също така трябва да идентифицирате и именувате вашите вещества съгласно същите правила и критерии, така че да можете да видите дали вашите вещества са същите, като веществата в други дружества. Ако това е така, е необходимо да извършите регистрацията заедно.

 

Необходимо е да регистрирате съвместно с други дружества
Съществуват различни крайни срокове за регистрация

Въведение

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)


Route: .live2