Идентифициране на вещества

Идентифициране на вещества

Регламентът REACH, Регламентът за класифициране, етикетиране и опаковане (CLP) и Регламентът за биоцидите разглеждат въпроси, свързани с веществата. Например REACH изисква да подадете регистрационно досие за всяко химично вещество, което произвеждате или внасяте. Такова досие се основава на ясното и точно идентифициране на веществото.

Точната идентичност на веществото е важна отправна точка за регистрацията съгласно REACH, както и за спазване на изискванията на CLP и на Регламента за биоцидите. Чрез нея се постига правилно идентифициране на вредните вещества. Това води до прилагането на съобразни мерки за управление на риска с оглед контролиране на произтичащите от тези вещества рискове за здравето на човека и околната среда.

Въведение