Изисквания за предоставяне на информация: от 100 до 1000 тона годишно

За да регистрирате вещество в тонажната група от 100 до 1000 тона, трябва да предоставите информацията, посочена в колона 1 на Приложения VII—IX на регламента REACH. Колона 2 уточнява възможностите за адаптация за специфичните свойства. Необходимият стандартен набор информация може да бъде адаптиран също според общите правила, които се съдържат в Приложение XI.

В случай че за регистрацията е необходимо изследване, както е посочено в приложение IX (независимо дали включва гръбначни животни), и такова не е налично при сърегистрантите, вие трябва първо да разгледате всички алтернативни подходи, за да изпълните изискването за информация. Само ако дадено изискване за информация не може да бъде изпълнено по друг начин, трябва да се споразумеете и да подготвите предложение за провеждане на изпитване, което да бъде представено като част от съвместното регистрационно досие за разглеждане от ECHA. Докато изчаквате решението на ЕСНА за него, трябва да въведете и/или препоръчате временни мерки за управление на риска на потребителите си надолу по веригата.

Categories Display