Процес на регистрация

Производителите и вносителите на вещества в количество равно или по-голямо от един тон на година трябва да събират информация за свойствата на тези вещества и да я предават на ECHA чрез регистрационно досие. Съществуват два начални маршрута за регистрация на вещество в ЕСНА: чрез 1) запитване или 2) късна предварителна регистрация. Трябва да определите кой маршрут е подходящ за вас. Можете да го направите чрез информацията по-долу и съответните ръководства, въпросите и отговорите и указанията, които се намират на тази страница. След решението относно маршрута, който ще използвате, от вас ще бъде поискано да изготвите и подадете съвместна или индивидуална регистрация в ЕСНA. Регистрацията трябва да бъде в рамките на съвместно подаване, когато едно и също вещество се произвежда или предлага на пазара от повече от едно дружество. На тази страница можете да намерите допълнителна информация относно индивидуалната или съвместна регистрация на вашето вещество. За описание на това, което се случва след подаването на регистрационното ви досие, отидете на След регистрацията, където е описано това, което се случва с информацията в досиетата ви след регистрацията, както и вашата роля в съобщаването на тази информация по веригата на доставка.

Ако имате признат номер на нотификация съгласно Директива 67/548/ЕИО (наречен също така NONS), можете да намерите информация по-долу за това как да поискате регистрационния си номер в REACH без да подавате регистрационно досие в ECHA.

 

 

 

Предварително регистриране на вещество

Можете да подадете късна предварителна регистрация в ECHA, за да се възползвате от удължения краен срок за регистрация. Късна предварителна регистрация може да бъде подадена за въведено вещество в срок от шест месеца след производството или пускането на пазара на вещество, което надхвърля прага от един тон на година, и не по-късно от дванадесет месеца преди следващия краен срок за регистрация (следващият краен срок е 31 май 2018 г.). Късната предварителна регистрация НЕ важи за дружества, които не са успели да спазят крайния срок за предварителна регистрация за въведени вещества между 1 юни 2008 г. и 1 декември 2008 г.

Късни предварителни регистрации се подават онлайн чрез REACH-IT. При подаване на късна предварителна регистрация, ако сте използвали същото наименование на веществото или същия(ите) числен(и) идентификатор(и) на химичното вещество, напр. EINECS или CAS номер, REACH-IT ви поставя автоматично в същия предварителен SIEF (предварителен форум за обмен на информация за веществата), което ви дава възможност да установите кои други дружества потенциално регистрират същото вещество. След това, на базата на подробно разглеждане на идентичността на веществото, можете да решите дали то действително е същото и да преминете към създаване на SIEF.

 

Изготвяне и подаване на запитване

Преди регистрацията имате задължението да изготвите и подадете запитване в ECHA за 1) всички невъведени вещества и 2) за въведените вещества, които не са предварително регистрирани. Запитването ще бъде обработено преди производството или пускането на пазара.

Трябва също така да информирате ECHA за допълнителната информация, от която имате нужда за актуализиране на регистрацията поради увеличаване на тонажната група.

След оценката на запитване ECHA улеснява контакта между вас и предишните и/или потенциалните регистранти, за да направи възможни обмена на данни и съвместното подаване.

Изготвяне на досие за запитване чрез IUCLID 

 1. Създайте досието с помощта на последната версия на IUCLID.
 2. Използвайте плъгина Validation Assistant (Помощник за валидиране) на IUCLID, за да установите липсваща информация и да направете предварителна проверка на определени „работни правила".
 3. Подайте досието за запитване чрез REACH-IT.

За допълнителна информация вижте Ръководство:  „Как се изготвя досие за запитване"

 

Регистриране на вашето вещество

Потенциалните регистранти на вещества (в количества от един тон или повече на година) трябва да подготвят и подадат регистрационни досиета в ЕСНА. Дружествата следва да обърнат внимание, че трябва да актуализират регистрационните си досиета при всяко получаване на значима нова информация.

Досиетата могат да се изготвят с помощта на последната версия на IUCLID и да се подават чрез REACH-IT. Ако обаче сте член на съвместно подаване (но не водещ регистрант), можете да подготвите регистрацията си онлайн, директно в REACH-IT.

Изготвяне и подаване на досие

 1. Прочетете pъководството: „Как да изготвим регистрационни досиета и досиета за НИРДСПП".
 2. Въведете необходимата информация в IUCLID, за да попълните набор от данни за веществото.
 3. Можете да използвате инструмента Chesar за оценка на безопасността на вашето химично вещество и да изготвите доклад за безопасността на химичното вещество (CSR), ако е приложимо.
 4. След като наборът от данни за веществото бъде попълнен, създайте окончателното регистрационно досие, като следвате указанията на помощника за създаване на досие (Dossier Creation wizard) в IUCLID.
 5. Използвайте плъгина Validation Assistant (Помощник за валидиране) на IUCLID, за да установите липсваща информация и да направите предварителна проверка на определени „работни правила".
 6. Използвайте плъгина на IUCLID за предварителен преглед на разпространението, за да проверите каква информация от вашето досие ще бъде публикувана от ECHA.
 7. Приложете плъгина-калкулатор на IUCLID, за да направите предварително изчисление на таксата, свързана с вашата регистрация.
 8. Експортирайте досието от IUCLID и го подайте чрез REACH-IT.

 

Изготвяне и извършване на съвместно подаване

Съвместното подаване обхваща двама или повече потенциални регистранти, които произвеждат или пускат на пазара едно и също вещество. За да се подготвят за съвместно подаване, потенциалните регистранти имат задължението да създадат Форум за обмен на информация за веществото (SIEF) и чрез него да обменят данни за характерните свойства на веществото, за което възнамеряват да подадат съвместно досие в ЕСНА, както и да се споразумеят, ако е възможно, относно класифицирането и етикетирането му.

Потенциалните регистранти трябва да решат значително преди крайния срок кой ще бъде водещият регистрант, който ще подаде регистрационно досие. Членовете на едно и също съвместно подаване също подават регистрации, но само след като досието на водещия регистрант премине етапа на проверка на „работните правила" в REACH-IT при процеса на подаване.

След като ECHA завърши обработката на досието на водещия регистрант и потвърди заплащането на съответната такса за регистрация, водещият регистрант получава регистрационен номер. Регистрантите членове получават отделно регистрационните си номера, след като досиетата им бъдат оценени като пълни от ECHA.

 

 

Искане на регистрационен номер за нотифициране на нови вещества

Регистрационен номер по REACH може да се поиска за вещество с признат номер на нотификация съгласно Директива 67/548/ЕИО (наричано също „директива за нотифициране на нови вещества").

За да получите този регистрационен номер, трябва първо да се регистрирате в REACH-IT чрез съответния профил в REACH-IT, т.е. национален производител, вносител или единствен представител (наричан „изключителен представител съгласно Директива 67/548/ЕИО"). След това ECHA издава регистрационни номера на всички нотификации и ги разпространява чрез REACH-IT при поискване от страна на собственика на нотификацията.

Искане на регистрационен номер за нотифицирано вещество

От вас ще бъдат поискани следните данни в модула REACH-IT:

 • Номер на нотификация и ELINCS номер на нотифицираното вещество.
 • Име, град и държава на нотифициращото лице, точно както са посочени в нотификацията (раздел 0.2.10 на файла „Формуляр за обобщена нотификационна информация (SNIF)").
 • Ако е подходящо: писма или договори от производител извън ЕС, представляван от вас, в които той декларира, че вие сте назначен за техен изключителен представител за нотифицираното вещество съгласно регламента REACH. Писмата следва да бъдат във формат pdf и да са написани на един от езиците на ЕС.
 • Ако е подходящо: писмо или договор от предишния изключителен представител съгласно Директива 67/548/EИО, в които той декларира, че вече не изпълнява тази роля и че е съгласен да прехвърли задълженията си на вас, в качеството ви на новоназначен изключителен представител за нотифицираното вещество съгласно REACH. Писмата следва да бъдат във формат pdf и да са написани на един от езиците на ЕС.

Бележка: Ако предоставените от вас данни в REACH-IT съответстват на тези в нотификацията, REACH-IT ще ви предостави регистрационния номер автоматично. Ако данните не си съответстват, REACH-IT няма да ви издаде регистрационен номер и нотифициращото лице трябва да се свърже със съответния компетентен орган на държавата членка, за да изясни ситуацията.

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)