Процес на регистрация

Производителите и вносителите на вещества в количество, равно или по-голямо от един тон на година, трябва да събират информация за свойствата на тези вещества и да я предават на ECHA чрез регистрационно досие. Първата стъпка за регистриране на дадено вещество в ECHA е да подадете запитване. След успешно запитване от вас ще бъде поискано да изготвите и подадете съвместна или индивидуална регистрация в ЕСНA. Регистрацията трябва да бъде в рамките на съвместното подаване, когато едно и също вещество се произвежда или предлага на пазара от повече от едно дружество. На тази страница можете да намерите допълнителна информация за индивидуалната или съвместната регистрация на вашето вещество.

Ако имате признат номер на нотификация съгласно Директива 67/548/ЕИО (наричан също нотифициране на нови вещества), можете да намерите информация по-долу как да поискате регистрационния си номер в REACH, без да подавате регистрационно досие в ECHA.

 

Изготвяне и подаване на запитване

Преди регистрацията имате задължението да изготвите и подадете запитване в ECHA за 1) всички невъведени вещества и 2) за въведените вещества, които не са предварително регистрирани. Запитването ще бъде обработено преди производството или пускането на пазара.

Трябва също така да информирате ECHA за допълнителната информация, от която имате нужда за актуализиране на регистрацията поради увеличаване на тонажната група.

След оценката на запитване ECHA улеснява контакта между вас и предишните и/или потенциалните регистранти, за да направи възможни обмена на данни и съвместното подаване.

Изготвяне на досие за запитване чрез IUCLID 

 1. Създайте досието с помощта на последната версия на IUCLID.
 2. Използвайте плъгина Validation Assistant (Помощник за валидиране) на IUCLID, за да установите липсваща информация и да направете предварителна проверка на определени „работни правила".
 3. Подайте досието за запитване чрез REACH-IT.

За допълнителна информация вижте Ръководство:  „Как се изготвя досие за запитване"

 

Изготвяне и извършване на съвместно подаване

Съвместното подаване обхваща двама или повече потенциални регистранти, които произвеждат или пускат на пазара едно и също вещество. За да се подготвят за съвместно подаване, потенциалните регистранти имат задължението да създадат Форум за обмен на информация за веществото (SIEF) и чрез него да обменят данни за характерните свойства на веществото, за което възнамеряват да подадат съвместно досие в ЕСНА, както и да се споразумеят, ако е възможно, относно класифицирането и етикетирането му.

Потенциалните регистранти трябва да решат значително преди крайния срок кой ще бъде водещият регистрант, който ще подаде регистрационно досие. Членовете на едно и също съвместно подаване също подават регистрации, но само след като досието на водещия регистрант премине етапа на проверка на „работните правила" в REACH-IT при процеса на подаване.

След като ECHA завърши обработката на досието на водещия регистрант и потвърди заплащането на съответната такса за регистрация, водещият регистрант получава регистрационен номер. Регистрантите членове получават отделно регистрационните си номера, след като досиетата им бъдат оценени като пълни от ECHA.

 

 

Регистриране на вашето вещество

Потенциалните регистранти на вещества (в количества от един тон или повече на година) трябва да подготвят и подадат регистрационни досиета в ЕСНА. Дружествата следва да обърнат внимание, че трябва да актуализират регистрационните си досиета при всяко получаване на значима нова информация.

Досиетата могат да се изготвят с помощта на последната версия на IUCLID и да се подават чрез REACH-IT. Ако обаче сте член на съвместно подаване (но не водещ регистрант), можете да подготвите регистрацията си онлайн, директно в REACH-IT.

Изготвяне и подаване на досие

 1. Прочетете pъководството: „Как да изготвим регистрационни досиета и досиета за НИРДСПП".
 2. Въведете необходимата информация в IUCLID, за да попълните набор от данни за веществото.
 3. Можете да използвате инструмента Chesar за оценка на безопасността на вашето химично вещество и да изготвите доклад за безопасността на химичното вещество (CSR), ако е приложимо.
 4. След като наборът от данни за веществото бъде попълнен, създайте окончателното регистрационно досие, като следвате указанията на помощника за създаване на досие (Dossier Creation wizard) в IUCLID.
 5. Използвайте плъгина Validation Assistant (Помощник за валидиране) на IUCLID, за да установите липсваща информация и да направите предварителна проверка на определени „работни правила".
 6. Използвайте плъгина на IUCLID за предварителен преглед на разпространението, за да проверите каква информация от вашето досие ще бъде публикувана от ECHA.
 7. Приложете плъгина-калкулатор на IUCLID, за да направите предварително изчисление на таксата, свързана с вашата регистрация.
 8. Експортирайте досието от IUCLID и го подайте чрез REACH-IT.

 

Искане на регистрационен номер за нотифициране на нови вещества

Регистрационен номер по REACH може да се поиска за вещество с признат номер на нотификация съгласно Директива 67/548/ЕИО (наричано също „директива за нотифициране на нови вещества").

За да получите този регистрационен номер, трябва първо да се регистрирате в REACH-IT чрез съответния профил в REACH-IT, т.е. национален производител, вносител или единствен представител (наричан „изключителен представител съгласно Директива 67/548/ЕИО"). След това ECHA издава регистрационни номера на всички нотификации и ги разпространява чрез REACH-IT при поискване от страна на собственика на нотификацията.

Искане на регистрационен номер за нотифицирано вещество

От вас ще бъдат поискани следните данни в модула REACH-IT:

 • Номер на нотификация и ELINCS номер на нотифицираното вещество.
 • Име, град и държава на нотифициращото лице, точно както са посочени в нотификацията (раздел 0.2.10 на файла „Формуляр за обобщена нотификационна информация (SNIF)").
 • Ако е подходящо: писма или договори от производител извън ЕС, представляван от вас, в които той декларира, че вие сте назначен за техен изключителен представител за нотифицираното вещество съгласно регламента REACH. Писмата следва да бъдат във формат pdf и да са написани на един от езиците на ЕС.
 • Ако е подходящо: писмо или договор от предишния изключителен представител съгласно Директива 67/548/EИО, в които той декларира, че вече не изпълнява тази роля и че е съгласен да прехвърли задълженията си на вас, в качеството ви на новоназначен изключителен представител за нотифицираното вещество съгласно REACH. Писмата следва да бъдат във формат pdf и да са написани на един от езиците на ЕС.

Бележка: Ако предоставените от вас данни в REACH-IT съответстват на тези в нотификацията, REACH-IT ще ви предостави регистрационния номер автоматично. Ако данните не си съответстват, REACH-IT няма да ви издаде регистрационен номер и нотифициращото лице трябва да се свърже със съответния компетентен орган на държавата членка, за да изясни ситуацията.

 

Categories Display

Маркирано като:

(за търсене на свързано съдържание кликнете върху тага)