Дистрибутор

Законът признава ролята ви на посредник между производителите и клиентите за осъществяването на комуникация относно безопасността на химичните вещества във веригата на доставка. Активното ви участие е необходимо за защитата на хората и околната среда от рисковете, свързани с химикалите. 

Вие се дистрибутор съгласно REACH и CLP, ако сте източник на химично вещество или смес в ЕИП, съхранявате го и след това го пускате на пазара за друго лице (също под собствената ви марка без промяна на химичния му състав по какъвто и да е начин).

Например търговците на дребно и едро са дистрибутори съгласно REACH и CLP. 

Не сте дистрибутор, ако:

  • закупувате химикали от страни извън ЕИП и ги пускате директно на пазара в ЕИП; в този случай сте вносител,
  • закупувате химикали в ЕИП и ги смесвате с други химикали, разтваряте ги или пълните (повторно) контейнери, преди да ги доставяте на други лица; в този случай сте потребител надолу по веригата.

Какво трябва да направя?

Вашата основна отговорност е комуникация във веригата на доставка. 
 
Същото важи за всички доставчици на вещества, смеси и изделия — производители, вносители, потребители надолу по веригата и дистрибутори.

 

 

Ако продавате на индустриални или професионални потребители

Трябва да предоставяте информация за безопасността поради опасностите и рисковете от химикалите, които разпространявате:

Надолу по веригата на доставка

Главният инструмент за целта е информационният лист за безопасност, който може да бъде разширен със сценарии на експозиция за всяка идентифицирана употреба.

В случай на опасно вещество или смес

  • Трябва да предоставите информационен лист за безопасност и да се уверите, че той е на съответния национален език и включва информацията, която се изисква от националното законодателство, например относно здравето и безопасността или обезвреждането на отпадъци.
  • Уверете се, че опасното вещество или смес са етикетирани и опаковани правилно

Това означава спазване на изискванията на регламента CLP. Важни промени бяха въведени от 1 юни 2015 г., включително нови пиктограми и предупреждения за опасност.

Научете повече в „Уводно ръководство относно CLP".

Имайте предвид, че етикетирането и опаковането на биоциди и третирани с тях изделия трябва да отговаря както на CLP, така и на други специфични изисквания.

За изделия, съдържащи вещества, пораждащи сериозно безпокойство

Това са вещества, идентифицирани съгласно REACH, които имат сериозни и често необратими ефекти върху здравето на човека и околната среда. Вашето задължение е да предоставите на клиентите достатъчно информация, за да бъде употребата на изделието безопасна, което включва като минимум наименованието на опасното вещество.

Нагоре по веригата на доставка

Вашите клиенти следва да ви предоставят информация, която да предавате на доставчиците нагоре по веригата. Това може да бъде:

  • нова информация за опасните свойства на веществата или смесите,
  • информация, поради която е възможно мерките за управление на риска, получени чрез информационния лист за безопасност, да са неподходящи,
  • достатъчно информация как използват веществото, така че употребата да бъде взета предвид в регистрационното досие за веществото.

По този начин можете да помогнете на производителите и вносителите да разберат как се използват техните вещества и да регистрирате някои или всички употреби, за които сте им съобщили.

На свой ред, клиентите ще могат да получат информацията за безопасността, която им е необходима, за да спазят изискванията на REACH и CLP.

 

Ако продавате продукти на потребители в търговската мрежа

Уверете се, че опасните продукти са етикетирани и опаковани правилно

Ако даден продукт (химично вещество или смес) е идентифицирано като опасно, то трябва да бъде етикетирано и опаковано съгласно изискванията на регламента CLP.

Това е отговорност на производителите, формулаторите, вносителите и дистрибуторите. Ако извършвате повторно етикетиране или повторно опаковане на такива продукти, за да използвате собствена марка, вие поемате същата отговорност.

Като доставчик на опасни продукти, трябва да гарантирате, че те са етикетирани и опаковани правилно. Етикетът трябва да съдържа:

  • информация за опасностите на изисквания национален(ни) език(ци),
  • информация за контакт с доставчика от ЕС,
  • новите пиктограми за опасност, сигнални думи, предупреждения за опасност и препоръки за безопасност, които са задължителни съгласно CLP.

До 1 юни 2017 г. ви е разрешено да продавате смеси, етикетирани по стария начин, ако можете да предоставите доказателство, че те са били във веригата на доставка преди изтичането на крайния законоустановен срок за промяна на 1 юни 2015 г.

Имайте предвид, че в Регламента за биоцидите се определят допълнителни изисквания за етикетиране и опаковане на третирани изделия.

Отговаряйте на запитвания от потребители

Съгласно регламента REACH и Регламента за биоцидите потребителите имат право да подават запитвания дали изделията, които им продавате, съдържат вещества, пораждащи сериозно безпокойство над определена концентрация. Това се отнася и за вещества, които са били третирани с биоциди.

Трябва да отговорите на запитването, без да изисквате заплащане, в срок от 45 дни. Задължени сте да предоставите на потребителите достатъчно информация и съвети как да използват изделието безопасно или информация за биоцидното третиране на третираното изделие. Свържете се с вашия доставчик за всяка допълнителна информация, която може да ви е необходима.

Типични примери за продукти, за които се прилага „правото за подаване на запитвания" на потребителя, са облекло, обзавеждане, домакински прибори, спортно оборудване или други изделия за ежедневна употреба.

 

Информирайте се какви химикали съхранявате и доставяте

Преди да пуснете на пазара вещество, смес или изделие, първо трябва да се уверите, че то е законно на пазара в ЕИП. Проверете дали отговаря на условията, описани в разделите „Производител" или „Вносител" и се свържете с вашия доставчик.

 

Taking a business perspective

You act as a bridge between suppliers and their customers and are essential for passing information throughout the supply chain. You have information about the hazards of substances in your portfolio, which you can turn into a business advantage by selecting safer products and raising your brand reputation.

Consumers have the right to ask about dangerous substances in articles. The right to ask gives information to consumers on the safe use of chemicals and motivates them and manufacturers to make safer choices.

You play an important role in this.

Categories Display