Изключителен представител

Дружествата, извършващи дейност извън ЕИП, могат да назначат установен в ЕС изключителен представител, който да поеме задачите и отговорностите на вносителите за спазването на изискванията по REACH. Това може да опрости достъпа на техните продукти до пазара в ЕИП, да гарантира доставките и да намали отговорностите за вносителите.

Изключителните представители трябва да бъдат:

 • физическо или юридическо лице, установено физически в ЕИП, 
 • достатъчно добре запознати с практическото използване на веществата и информацията за тях,
 • определени по взаимно съгласие с производителя, формулатора или производителя на изделие, установени извън ЕИП,
 • отговорни за спазването на правните задължения на вносителите съгласно REACH.

Изключителните представители могат да представляват повече от един доставчик извън ЕИП, но трябва да съхраняват информацията, свързана с всеки от тях поотделно.

Дружеството извън ЕИП трябва да информира вносителя(ите) в същата верига на доставка относно определянето ви за изключителен представител. Съгласно REACH тези вносители се считат за потребители надолу по веригата.

Не сте изключителен представител, ако:

 • вашият доставчик извън ЕИП е дистрибутор,
 • единствената ви роля е да действате като представител на трета страна при обмена на данни по REACH.

Какво трябва да направя?

Имате задълженията на вносител за регистрацията и допълнителни изисквания, специфични за ролята ви на изключителен представител.

 

Подготовка и извършване на регистрация

Трябва да регистрирате веществото в ECHA. Има едно основно правило: няма данни, няма пазар.

Трябва да предоставите информация за свойствата и опасностите от веществото, включително как може да се използва по безопасен начин. Обемът на изискваната информация зависи от внесения тонаж и от опасностите, свързани с вашето вещество. Колкото по-малък е тонажът и по-малко опасно е веществото, толкова по-малко информация трябва да предоставите.

Трябва да проверите дали веществото е предварително регистрирано. Ако не е и ако отговаря на условията за късна предварителна регистрация, трябва да го регистрирате най-късно до 31 май 2018 г. В противен случай трябва да го регистрирате, преди да може да бъде пуснато на пазара в ЕИП.

Регистрацията се извършва съвместно с производителите и вносителите от ЕИП на същото вещество. Също така трябва да обменяте с тях данните, необходими за регистрацията.

Какво трябва да направите вие и дружеството, установено извън ЕИП, е обяснено в „Ръководство за регистрация" и на уеб страниците за производители извън ЕС.

Специфичните изисквания към вас, в допълнение към тези на вносителите, са:

 • предоставяне на информация на вносителите (в случая потребители надолу по веригата), за да могат те да съставят информационни листове за безопасност, и събиране на данни, в хода на вашата дейност, относно това, дали са предоставени последните актуализации на информационните листове за безопасност,
 • изготвяне и поддържане на актуализиран списък на вносителите и тонажа, внасян от всеки един от тях; при поискване го предоставяте на органите по прилагане,

 

Действия по отношение на веществата, пораждащи сериозно безпокойство

Ако дадено вещество е идентифицирано като вещество, пораждащо сериозно безпокойство, и е включено в списъка на кандидатите за разрешаване съгласно REACH, с това се задействат допълнителни задължения за вносителите от ЕИП и за вас.

 • За вещество, внесено в самостоятелен вид или в смес, е необходимо да се актуализира съществуващият информационен лист за безопасност. Като изключителен представител (независимо дали сте действителният доставчик или не) имате задължението да съхранявате данни за предоставянето на актуализирани информационни листове за безопасност.
 • За вещество, съдържащо се в дадено внесено изделие, е възможно да имате задължението при определени условия да нотифицирате ECHA в срок от шест месеца от вашия внос.

 

Изяснете ролята си за разрешаването.

Когато представлявате дружество извън ЕИП и едно от веществата е в списъка на веществата, за които се изисква разрешаване, трябва да информирате дружеството за последиците за техния продукт.

Ако няма общи или специфични изключения от процедурата за разрешаване по REACH, дружествата извън ЕИП трябва да решат дали да спрат износа на веществото на пазара в ЕИП, или да подадат заявление за разрешаване. Ако дружеството извън ЕИП реши да подаде заявление за разрешаване, може да бъдете определени да действате от тяхно име.

 

Спазване на ограниченията

Ако рисковете за здравето на човека и околната среда, причинени от веществото, не могат да бъдат контролирани, то може да бъде ограничено в ЕИП.

Това може да означава:

 • пълна забрана,
 • ограничаване на търговията и специфичните употреби, или
 • ограничаване на концентрацията на веществото в смеси или в изделия.

Сред примерите са забраната върху азбеста, ограничаване на пускането на пазара и употребата на олово в бижута и граница на концентрацията на шествалентен хром в кожените изделия.

Трябва да информирате дружеството извън ЕИП при ново ограничаване и за последиците за техните продукти. Също така ваше задължение е да съхранявате данни (независимо дали сте действителният доставчик или не) за предоставянето на актуализиран информационен лист за безопасност, включително информация за ново ограничаване.

Categories Display