Usmernenia OECD a EÚ k testovaniu

Štúdie v súvislosti s požiadavkami na informácie podľa nariadenia REACH týkajúce sa ekotoxicity, toxicity a fyzikálno-chemických vlastností sa zvyčajne vypracúvajú pomocou usmernení k testovaniu. Tieto oficiálne usmernenia boli schválené organizáciou OECD a EÚ.

Vzhľadom na vývoj v oblasti vedy a právnych predpisov sa usmernenia k testovaniu aktualizujú a zavádzajú sa nové. Prostredníctvom tejto stránky agentúra ECHA podporuje registrujúcich tým, že uvádza, ako sa tieto usmernenia môžu využívať na to, aby registrujúci splnili požiadavky na informácie podľa nariadenia REACH. V prípade potreby sa uvádza napríklad funkcia nových usmernení k testovaniu v rámci stratégií testovania. Tieto informácie sa poskytujú pred formálnou aktualizáciou usmernenia agentúry ECHA.

Usmernenie k požiadavkám na informácie a hodnoteniu chemickej bezpečnosti môže pokrývať niektoré z týchto usmernení. V takom prípade je potrebné, aby sa toto usmernenie vzalo do úvahy spolu s informáciami uvedenými na tejto stránke.

V oddieloch uvedených nižšie sa podľa možnosti uvádza osobitný odkaz na usmernenie OECD k testovaniu a testovacie metódy EÚ.

 

 

Please read and accept the disclaimer, in order to visualise the content in the panels below.

I have read and I accept the disclaimer

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)