Výrobca

Bezpečná výroba a manažment chemických látok vyžaduje informácie a znalosti o ich vlastnostiach, nebezpečnosti, používaní a možných rizikách. Zodpovedáte za poskytnutie týchto informácií a upozornenie zákazníkov na bezpečné spôsoby používania chemických látok.

Ste výrobcom, ak:

  • ako jednotlivec alebo spoločnosť sídlite v EHP
  • a vyrábate alebo extrahujete chemické látky.

Podľa nariadenia REACH nie ste výrobca, ak len miešate látky do zmesí alebo používate chemické látky na výrobu výrobkov. V takom prípade ste následný užívateľ.

 

Čo mám urobiť?

 

Získanie prístupu na trh

Plánujte vyrábať látku prvý raz?

Je nebezpečná?

Pred začatím výroby musíte vedieť, či látku musíte zaregistrovať a klasifikovať každú nebezpečnú látku, ktorú uvádzate na trh.

 

Už ste látku zaregistrovali?

Ak plánujte ročne vyrábať jednu tonu látky alebo viac, musíte látku zaregistrovať v Európskej chemickej agentúre. To znamená poskytnúť informácie o vlastnostiach a nebezpečenstve látky vrátane spôsobu bezpečného používania.

Ak látku nezaregistrujete, jej výroba a uvedenie na trh budú nezákonné. Platí základné pravidlo: bez údajov nie je trh.

Rozsah informácií, ktoré sa požadujú, závisí od vyrábaného množstva a nebezpečenstiev spojených s látkou. Čím menšie je množstvo a čím menej nebezpečná je látka, tým menej informácií musíte poskytnúť.

Účelom informácií je zaručiť bezpečné používanie látky. Musíte udržiavať informácie v aktuálnom stave, poskytovať ich na požiadanie zákazníkom na karte bezpečnostných údajov a v prípade nebezpečnejších látok aj spotrebiteľom.

Registrácia jednej látky sa vykonáva spoločne s ostatnými výrobcami, dovozcami alebo výhradnými zástupcami. Musíte im tiež poskytnúť údaje potrebné na registráciu.

 

Vyrábate nebezpečnú alebo regulovanú látku?

Pred uvedením látky na trh musíte podľa klasifikačných kritérií zavedených nariadením CLP určiť, či je nebezpečná. Klasifikácia sa vyžaduje pre každú látku bez ohľadu na množstvo, v ktorom sa dodáva. 

a. Klasifikácia, označenie a balenie je povinné pre všetky nebezpečné látky

Klasifikácia látky ako nebezpečnej znamená špeciálne požiadavky na označenie a balenie. O klasifikácii a balení musíte informovať Európsku chemickú agentúru do jedného mesiaca od uvedenia nebezpečného výrobku na trh. Musíte poskytnúť dôležité informácie na karte bezpečnostných údajov a používať etikety označujúce nebezpečenstvo na informovanie zákazníkov o rizikách a zaručenie bezpečnej manipulácie.

b. Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy

Nariadenie REACH zavádza kritéria na identifikovanie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) súvisiace so zdravím ľudí a životným prostredím. Látky, ktoré spĺňajú tieto kritériá, sú vždy identifikované. Látky sú zaradené do zoznamu kandidátskych látok na autorizáciu, ktorý sa aktualizuje každý rok v júni a decembri a je zverejnený na webovej lokalite Európskej chemickej agentúry.

Toto je prvý krok autorizačného postupu podľa nariadenia REACH, ktorého cieľom je kontrolovať riziká súvisiace s najnebezpečnejšími látkami na trhu EHP a v konečnom dôsledku ich nahradiť funkčnými bezpečnejšími alternatívami.

Rozhodnutie Európskej komisie zaradiť látku do zoznamu kandidátskych látok znamená pre vás ako výrobcu ďalšie zákonnú povinnosť, a to oznámiť informácie o bezpečnom používaní látky zákazníkom.

Môžete naďalej dodávať látku, ale musíte sledovať, či nie je navrhnutá a zaradená do autorizačného zoznamu. Môže to byť len otázka času, a preto môžete sa rozhodnúť získať podnikateľskú výhodu tak, že nahradíte látku vzbudzujúcou veľmi veľké obavy bezpečnejšou alternatívou.

c. Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy vyžadujúce autorizáciu

Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy, ktoré boli presunuté zo zoznamu kandidátskych látok do autorizačného zoznamu, sa po dátume zákazu nesmú uvádzať na trhu EHP, ak:

  • vášmu podniku alebo bezprostrednému následnému používateľovi nebola udelená autorizácia na špeciálne používanie látky, 
  • neplatí úplné alebo čiastočné vyňatie, napríklad ak používate látku na vedecký výskum a vývoj.

Autorizácia sa vyžaduje bez ohľadu na množstvo používanej látky.

Ak je látka zaradená na autorizačný zoznam a neplatí žiadne vyňatie, budete sa musieť rozhodnúť, či:

  • zastavíte uvádzanie na trh
  • alebo požiadate o autorizáciu
  • alebo preskúmate možnosť zahrnutia do autorizácie udelenej bezprostredným následným užívateľom.

Či požiadate o autorizáciu, alebo nie, je podnikateľské rozhodnutie založené na tom, ako je látka dôležitá, či je možné nahradiť ju bezpečnejšími alternatívnymi látkami alebo technológiami, na nákladoch za podanie žiadosti a výhodách a rizikách vyplývajúcich z pokračujúceho používania.

d. Látky podliehajúce obmedzovaniu

Látky predstavujúce neprijateľné riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie sú obmedzované. To môže znamenať:

  • úplný zákaz,
  • obmedzenie predaja a konkrétneho použitia
  • alebo obmedzenie úrovne koncentrácie látky v zmesiach alebo výrobkoch.

K príkladom patrí zákaz azbestu a obmedzenie výroby, uvádzania na trh a používania zlúčenín fenylortuti, ktoré platí pre nátery, adhezíva, tesnenia a elastoméry.

Podmienky obmedzovania musíte dodržiavať. Musíte poznať všetky obmedzenia týkajúce sa látok, ktoré vyrábate, a sledovať pripravované. Európska chemická agentúra zverejňuje informácie a pred rozhodnutím o prijatí obmedzovania poskytne možnosť verejnej konzultácie.

Categories Display