Musím registrovať?

Musíte určiť, či látku musíte registrovať vy, alebo iný účastník dodávateľského reťazca. 

 

1. Aká je vaša identita ako registrujúceho?

Registrovať môžete, len ak ste fyzická osoba alebo zastupujete právnickú osobu podľa vnútroštátnych zákonov. Ak vaša spoločnosť založila viacero právnických osôb, napríklad dcérske spoločnosti alebo pobočky, každá z týchto právnických osôb musí predložiť vlastnú registráciu.

 

2. Kde sídlite?

Registráciu môžete predložiť, len ak sídlite v Európskom hospodárskom priestore (EHP). Členskými krajinami EHP sú Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko a Taliansko.

Ak sídlite mimo EHP, na registráciu svojej látky budete potrebovať dovozcu alebo výhradného zástupcu.

 

3. Aká je vaša úloha v dodávateľskom reťazci?

Na jednotlivé úlohy sa podľa nariadenia REACH vzťahujú konkrétne definície, ktoré nie vždy zodpovedajú definíciám používaným inde.

Vo vzťahu k látke môžete mať viac úloh – uvažujte o každej z nich.

Registráciu musíte predložiť, ak:

 • látku vyrábate: vyrábate látku alebo ju extrahujete, 
 • zodpovedáte za látky do EHP: zodpovedáte za fyzické uvedenie látky na území EHP (samotnej látky, látky v zmesi alebo vo výrobku). Registráciu však nemusíte predkladať, ak:
  • všetci vaši dodávatelia určili výhradných zástupcov, alebo 
  • opätovne dovážate registrovanú látku, alebo 
  • vaša látka podstupuje colnú kontrolu s ohľadom na spätný vývoz, 
 • vyrábate alebo dovážate výrobok: látku alebo zmes zavádzate do materiálu pri výrobe výrobku alebo zodpovedáte za dovoz takéhoto výrobku do EHP. Registráciu však nemusíte predkladať, ak:
  • látka sa nebude uvoľňovať, alebo 
  • látku na rovnaké použitie už registrovala iná spoločnosť, 
 • ste boli ustanovení za výhradného zástupcu: vaši dodávatelia, ktorí nesídlia v EHP (výrobcovia výrobku alebo zmesi), vás ustanovili, aby ste splnili povinnosti podľa nariadenia REACH, za ktoré by inak zodpovedali dovozcovia. 

 

Registráciu nemusíte predložiť, ak:

 • distribuujete látku: látky, samostatné alebo v zmesiach, skladujete a uvádzate na trh pre tretie strany, 
 • opätovne plníte: prenášate látky alebo zmesi z jednej nádrže do druhej zvyčajne počas prebaľovania alebo prelepovania značky, 
 • formulujete: vyrábate zmesi (napr. nátery, lepidlá, čistiace prostriedky, diagnostické súpravy), ktoré sa obyčajne dodávajú ďalej v smere dodávateľského reťazca, 
 • ste koncový používateľ: používate chemické výrobky, ale nedodávate ich ďalej v smere dodávateľského reťazca.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)