Klasifikácia zmesí

Klasifikácia zmesí


©Uwe Völkner / Fotoagentur FOX, Lindlar

Ste dovozca alebo formulátor zmesí v rámci EÚ/EHP?

ste zodpovedný za klasifikáciu, označovanie a balenie zmesi, ktorú uvádzate na trh (napr. zmesi, ktorú dovážate do EÚ/EHP alebo formulujete na ďalšie dodanie) v súlade s nariadením CLP. Musíte sa oboznámiť s nebezpečenstvami dovážanej alebo formulovanej zmesi a musíte to oznámiť vo svojom dodávateľskom reťazci.

Aj distribútori zmesí majú povinnosti podľa nariadenia CLP, napr. musia zabezpečiť, aby označenie a balenie boli v súlade s nariadením CLP.

Ďalší opis úloh a povinností podľa nariadenia CLP je uvedený v 2. kapitole Úvodných usmernení k nariadeniu CLP. 

Pomoc na pochopenie vašej úlohy

Nasledujúce strany ponúkajú pomoc tým, ktorí musia zmesi klasifikovať, aby splnili požiadavky na klasifikáciu podľa nariadenia CLP . Informácie o označovaní a balení sú uvedené v Usmerneniach k označovaniu a baleniu.

Predložené informácie sú založené najmä na Usmerneniach agentúry ECHA o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP a Usmerneniach k označovaniu a baleniu, na ktoré sú tiež uvedené odkazy. Odporúčame, aby ste si prečítali tieto webové stránky a tiež 1. časť Usmernení o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP, najmä kapitolu 1.6, ktorá je venovaná hlavne zmesiam.

Sú tu tiež uvedené odkazy na ďalšie užitočné zdroje.

Predtým, ako pristúpite ku klasifikácii, odporúčame, aby ste dôkladne zvážili, či máte potrebné odborné znalosti na klasifikáciu vašich zmesí vo vlastnej organizácii alebo či potrebujete externú pomoc, najmä ak je vaša zmes veľmi zložitá.

Pri plnení svojich povinností týkajúcich sa klasifikácie a označenia svojej zmesi, ako aj zostavenia karty bezpečnostných údajov (KBÚ) môžu byť komerčné softvérové systémy pre klasifikáciu, označovanie a KBÚ mimoriadne nápomocné. Pamätajte však na to, že aj v prípade, že použijete softvér alebo pomoc externých odborníkov, za konečnú klasifikáciu svojej zmesi nesiete stále zodpovednosť vy.

Klasifikácia zmesí