Splňte si svoje povinnosti po vydaní rozhodnutia Európskej komisie

Európska komisia pripraví návrh rozhodnutia o autorizácii do troch mesiacov od prijatia stanovísk agentúry ECHA. Po návrhu rozhodnutia sa vyžadujú najmenej tri mesiace na hlasovanie výboru REACH a následný postup prijatia rozhodnutia vrátane prekladov zo strany Komisie. Celý rozhodovací proces teda zvyčajne trvá viac ako šesť mesiacov.

Povinnosti po udelení autorizácie

Ak Európska komisia udelí autorizáciu, autorizácia je predmetom podmienok opísaných v správe o chemickej bezpečnosti predloženej v rámci žiadosti. V rozhodnutí Komisie o autorizácii môžu byť stanovené ďalšie podmienky. Po prijatí rozhodnutia Komisie by sa držiteľ autorizácie mal naďalej usilovať nájsť bezpečnejšie alternatívy.

Držitelia autorizácie

Držitelia autorizácie musia dodržiavať podmienky rozhodnutia. Držitelia autorizácie na vyššom stupni dodávateľského reťazca, t. j. výrobcovia, dovozcovia alebo len zástupcovia, musia na etiketu uviesť číslo autorizácie pred uvedením látky alebo zmesi obsahujúcej príslušnú látku na trh. Držitelia autorizácie na vyššom stupni dodávateľského reťazca musia takisto aktualizovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ).

Následní užívatelia, na ktorých sa vzťahuje autorizácia účastníka na vyššom stupni dodávateľského reťazca

Následní užívatelia látky zahrnutej do prílohy XIV, na ktorú sa vzťahuje autorizácia účastníka na vyššom stupni dodávateľského reťazca, musia spĺňať požiadavky stanovené v rozhodnutí a oznámiť agentúre ECHA svoje použitie látky, a to do troch mesiacov od prvého dodania príslušnej látky. Agentúra ECHA vedie register týchto oznámení, poskytuje ich príslušným orgánom členských štátov a zhrnutia oznámení uverejňuje na svojom webovom sídle. Následní užívatelia by takisto mali zostať v kontakte s držiteľmi autorizácií a dodávateľmi a poskytnúť im informácie pre prípadnú správu o preskúmaní. Ak následní užívatelia predajú látku ďalšiemu článku v dodávateľskom reťazci, a to buď samostatne (po jej prebalení) alebo ako súčasť zmesi, takisto musia svojim zákazníkom poskytnúť informácie o autorizácii (na KBÚ a etikete).

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)