Klasifikácia a označovanie

Klasifikácia a označovanie sú nevyhnutné na zaistenie vysokej úrovne ochrany zdravia a životného prostredia, ako aj na zabezpečenie voľného pohybu látok, zmesí a výrobkov.

Klasifikácia a označovanie sú východiskovým bodom pre oznamovanie nebezpečnosti a sú širšie prepojené s inými právnymi predpismi.

Len čo je látka alebo zmes klasifikovaná, identifikované nebezpečnosti sa musia oznámiť ostatným účastníkom v dodávateľskom reťazci vrátane spotrebiteľov. Označovanie nebezpečnosti umožňuje, aby klasifikácia nebezpečnosti pomocou etikiet a kariet bezpečnostných údajov, mohla byť oznámená používateľovi látky alebo zmesi a upozornila ho na prítomnosť nebezpečnosti a na potrebu riadiť súvisiace riziká.

 

Presvedčte sa, aby vaše informácie o klasifikácii a označovaní boli správne a aktuálne
  • Bez ohľadu na hmotnostné pásmo do svojej registrácie vždy zahrňte informácie o klasifikácii a označovaní.
  • Na účely klasifikácie a označenia vašej látky podľa nariadenia CLP vyhodnoťte vnútornú nebezpečnosť látky.
  • Dôkladne skontrolujte, či je harmonizovaná klasifikácia oznámená pre vašu látku v súlade s najnovšou aktualizovanou prílohou VI k nariadeniu CLP. Pripomíname, že látka môže patriť do skupinového záznamu.

 

Klasifikujte mnohozložkové látky a látky UVCB správne
  • Vo všeobecnosti pri klasifikácii vašej látky obsahujúcej nečistoty, prísady alebo viacero zložiek (mnohozložková látka alebo látka UVCB) vychádzajte z dostupných príslušných informácií o látke.
  • Keď klasifikujete karcinogénne, mutagénne vlastnosti alebo vlastnosti poškodzujúce reprodukciu (CMR), alebo hodnotíte bioakumulačné a degradačné vlastnosti v rámci triedy nebezpečnosti pre vodné prostredie, pri klasifikácii látky bežne vychádzajte aj z informácií o jednotlivých známych zložkách.  
  • Ak z údajov o mnohozložkovej látke alebo látke UVCB vyplývajú vážnejšie účinky ako z údajov o jednotlivých zložkách (toto sa môže stať pri klasifikácii CMR alebo príslušných účinkov na bioakumulačné a degradačné vlastnosti), mali by ste na klasifikáciu použiť tieto závažnejšie údaje.
  • V prípade iných tried nebezpečnosti ako CMR použite na klasifikáciu údaje o zložkách v súlade s pravidlami pre zmesi, ak údaje o látke nie sú k dispozícii.
  • Ak sú k dispozícii údaje o zložkách, nevykonávajte na účely klasifikácie testy na mnohozložkovej látke

 

Aktualizujte svoje oznámenie o klasifikácií a označovaní
  • Podľa článku 41 nariadenia CLP oznamovatelia a registrujúci musia vynaložiť maximálne úsilie, aby dospeli k dohode o zázname pre rovnakú látku, a preto je normálne svoje oznámenia aktualizovať.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)