Klasifikácia a označovanie

Klasifikácia a označovanie sú východiskovým bodom pre oznamovanie nebezpečnosti a dôležitými prvkami na zaistenie ochrany ľudského zdravia a životného prostredia pred škodlivými chemikáliami.

Dodržiavanie predpisov nariadenia o klasifikácii, označovaní a balení látok je tiež predpokladom pre voľný pohyb látok, zmesí a výrobkov.

Len čo je látka alebo zmes klasifikovaná, identifikované nebezpečnosti sa musia oznámiť ostatným účastníkom v dodávateľskom reťazci vrátane spotrebiteľov.

Etiketa obsahuje informácie o identifikovaných nebezpečnostiach. Klasifikácia spolu s etiketou a pripojenou kartou bezpečnostných údajov oznamuje používateľovi, aké nebezpečnosti súvisia s látkou alebo zmesou, a ako látku alebo zmes bezpečne používať.

 

Aktualizujte svoju klasifikáciu a označovanie

 

  • Bez ohľadu na hmotnostné pásmo do svojej registrácie vždy zahrňte informácie o klasifikácii a označovaní.
  • Vyhodnoťte vnútornú nebezpečnosť látky pomocou kritérií uvedených v nariadení CLP.
  • Skontrolujte, či je harmonizovaná klasifikácia oznámená pre vašu látku v súlade s najnovšou aktualizovanou prílohou VI k nariadeniu CLP. Pripomíname, že látka môže patriť do skupinového záznamu.

 

Klasifikujte mnohozložkové látky a látky UVCB správne
  • Keď klasifikujete látku obsahujúcu nečistoty, prísady alebo viaceré zložky (mnohozložkovú látku alebo látku UVCB), vychádzajte z dostupných príslušných informácií o látke.
  • Keď klasifikujete karcinogénne, mutagénne vlastnosti alebo vlastnosti poškodzujúce reprodukciu (CMR), alebo hodnotíte bioakumulačné a degradačné vlastnosti v rámci triedy nebezpečnosti pre vodné prostredie, pri klasifikácii látky vychádzajte aj z informácií o jednotlivých známych zložkách.
  • Ak z údajov o mnohozložkovej látke alebo látke UVCB vyplývajú vážnejšie účinky ako z údajov o jednotlivých zložkách (toto sa môže stať pri klasifikácii CMR alebo príslušných účinkov na bioakumulačné a degradačné vlastnosti), použite na klasifikáciu tieto závažnejšie údaje.
  • V prípade iných tried nebezpečnosti ako CMR použite na klasifikáciu údaje o zložkách v súlade s pravidlami o zmesi, ak nie sú k dispozícii údaje o látke.

 

Aktualizujte svoje oznámenie o klasifikácií a označovaní

Podľa článku 41 nariadenia CLP oznamovatelia a registrujúci musia vynaložiť maximálne úsilie, aby dospeli k dohode o zázname pre rovnakú látku. Zmeny v oznámených klasifikáciách sa musia predložiť agentúre ECHA do 6 mesiacov od rozhodnutia zmeniť klasifikáciu.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)