Výhradný zástupca

Podniky so sídlom mimo EHP môžu ustanoviť výhradného zástupcu so sídlom v Európe, ktorý za dovozcu prevezme všetky úlohy a zodpovednosť za súlad s nariadením REACH. Môže sa tak zjednodušiť prístup na trh EHP pre ich výrobky, zabezpečiť dodávky a znížiť zodpovednosť dovozcov.

Výhradný zástupca musí:

 • byť fyzická alebo právnická osoba so sídlom v EHP, 
 • mať dostatočné znalosti o praktickej manipulácii s látkami a informácie, ktoré s látkami súvisia,
 • byť ustanovený vzájomnou dohodou s výrobcom, formulátorom alebo výrobcom výrobku so sídlom mimo EHP,
 • zodpovedať za dodržiavanie zákonných požiadaviek týkajúcich sa dovozcov podľa nariadenia REACH.

Výhradný zástupca môže zastupovať viac ako jedného dodávateľa so sídlom mimo EHP, ale informácie súvisiace s každým z nich musí uchovávať oddelene.

Podnik so sídlom mimo EHP musí informovať dovozcu (dovozcov) v rámci jedného dodávateľského reťazca o vašom ustanovení za výhradného zástupcu. Títo dovozcovia sa potom podľa nariadenia REACH považujú za následných užívateľov.

Nie ste výhradný zástupca, ak:

 • váš dodávateľ so sídlom mimo EHP je distribútor,
 • vašou jedinou úlohou je pôsobiť ako tretia strana v procese poskytovania informácií podľa nariadenia REACH.

Čo mám urobiť?

Máte registračné povinnosti dovozcu a existujú ďalšie požiadavky špecifické pre postavenie výhradného zástupcu.

 

Pripraviť a vykonať registráciu

Musíte látku registrovať v Európskej chemickej agentúre. Platí základné pravidlo: bez údajov nie je trh.

Musíte poskytnúť informácie o vlastnostiach a nebezpečenstve látky vrátane spôsobu bezpečného používania. Rozsah informácií, ktoré sa požadujú, závisí od dovážaného množstva a nebezpečenstvách spojených s látkou. Čím menšie je množstvo a čim menej nebezpečná je látka, tým menej informácií musíte poskytnúť.

Musíte skontrolovať, či látka už nebola predbežne registrovaná. Ak nie a je kvalifikovaná na neskorú predbežnú registráciu, musíte ju registrovať najneskôr do 31. mája 2018. Ak nie, musíte látku registrovať pred uvedením na trh EHP.

Registrácia sa vykonáva spoločne s výrobcami, dovozcami tej istej látky v EHP. Musíte im tiež poskytnúť údaje potrebné na registráciu.

Povinnosti spoločnosti so sídlom mimo EHP a vaše povinnosti sú vysvetlené v Usmernení k registrácii a na webových stránkach pre výrobcov so sídlom mimo EHP.

Okrem požiadaviek týkajúcich sa dovozcov sa vás týkajú ďalšie špeciálne požiadavky:

 • počas vašej činnosti poskytovať informácie dovozcom (teraz následným užívateľom), aby mohli pripraviť karty bezpečnostných údajov a uchovávať záznamy o poskytnutí najnovších aktualizácií kariet bezpečnostných údajov,
 • pripraviť a aktualizovať zoznam dovozcov a množstvo dovezené každým z nich, na požiadanie zoznam poskytnúť orgánom presadzujúcim právo.

 

Prijať opatrenia pre látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy

Ak bola látka identifikovaná ako látka vzbudzujúca veľmi veľké obavy a zaradená na zoznam kandidátskych látok na autorizáciu podľa nariadenia REACH, pre dovozcov do EHP a pre vás to znamená ďalšie povinnosti.

 • Pre látku dovážanú samostatne alebo v zmesi sa vyžaduje aktualizácia existujúcej karty bezpečnostných údajov. Ako výhradný zástupca (či už ste skutočný dodávateľ, alebo nie) máte povinnosť uchovávať záznamy o poskytovaní aktualizovanej karty bezpečnostných údajov.
 • Pre látku, ktorá sa nachádza v dovážanom tovare, môžete mať za určitých podmienok povinnosť do šiestich mesiacov od dovozu informovať Európsku chemickú agentúru.

 

Vysvetliť svoju úlohu pri autorizácii

Ak zastupujete spoločnosť so sídlom mimo EHP a jedna z ich látok sa nachádza na zozname látok vyžadujúcich autorizáciu, musíte informovať spoločnosť o dôsledkoch pre ich výrobok.

Ak neexistujú všeobecné ani špeciálne výnimky z postupu autorizácie podľa nariadenia REACH, spoločnosť so sídlom mimo EHP sa musí rozhodnúť, či zastaví vývoz látky na trh EHO alebo sa bude uchádzať o autorizáciu. Ak sa spoločnosť so sídlom mimo EHP rozhodne pre autorizáciu, môžete byť ustanovení, aby ste jednali v ich mene.

 

Súlad s obmedzeniami

Ak sa riziká pre zdravie ľudí a životné prostredie súvisiace s látkou nedajú kontrolovať, látka môže byť v EHP obmedzovaná.

To môže znamenať:

 • úplný zákaz,
 • obmedzenie predaja a konkrétneho použitia
 • alebo obmedzenie úrovne koncentrácie látky v zmesiach alebo výrobkoch.

K príkladom patrí zákaz azbestu, obmedzenie predaja a používania olova v šperkoch a obmedzenie koncentrácie šesťmocného chrómu v kožených výrobkoch.

Musíte informovať spoločnosť so sídlom mimo EHP o nových obmedzeniach a dôsledkoch pre ich výrobok. Vašou povinnosťou je aj uchovávať záznamy (nezávisle od skutočnosti, či ste skutočný dodávateľ) o poskytovaní aktualizovaných kariet bezpečnostných údajov vrátane informácií o nových obmedzeniach.

Categories Display