Malé a stredné podniky (MSP)

Podniky všetkých veľkostí sú zodpovedné za bezpečnosť chemikálií, ktoré uvádzajú na trh v EÚ. K dispozícii je veľa materiálov a množstvo nástrojov, ktoré vám pomôžu. V agentúre ECHA už zaregistrovali svoje chemikálie tisíce podnikov vrátane mnohých MSP.

Ak sú pre vás nariadenia REACH, CLP, PIC a nariadenie o biocídnych výrobkoch nové, najprv sa musíte oboznámiť s vašimi právami a povinnosťami. To závisí od toho, akú úlohu zohrávate v dodávateľskom reťazci, od konkrétnej látky, ktorú dovážate, vyrábate, skladujete alebo používate, ako aj od toho, do akej miery je táto látka nebezpečná.

Znížené poplatky vzťahujúce sa na MSP

Malé a stredné podniky môžu využiť znížené poplatky podľa nariadení REACH, CLP a nariadenia o biocídnych výrobkoch. Zníženie poplatkov závisí od veľkosti podniku tak, ako je to stanovené v odporúčaní Komisie 2003/361/ES a môže to byť až 95 % zo štandardného poplatku za registráciu podľa nariadenia REACH.