Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Zapojte sa do prípravy stanoviska

Verejná konzultácia sa začína, keď agentúra ECHA na svojom webovom sídle zverejní podrobné informácie o použitiach, pre ktoré sa žiada o autorizáciu a vyzve zainteresované strany, aby predložili informácie o možných alternatívnych látkach alebo technológiách pre tieto použitia.

Verejná konzultácia trvá osem týždňov a žiadateľ má možnosť verejne reagovať na predložené pripomienky.

Návrhy stanovísk výboru RAC a SEAC

Výbor pre hodnotenie rizík (RAC) a výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC) pripravia návrhy svojich stanovísk do desiatich mesiacov od prijatia žiadosti. Stanoviská výborov vychádzajú zo žiadosti, ako aj z informácií o možných alternatívach a ďalších informácií prijatých v rámci verejnej konzultácie.

V rámci tohto procesu môžete byť

  • požiadaný, aby ste poskytli ďalšie informácie na účely objasnenia otázok súvisiacich s vašou žiadosťou alebo
  • vyzvaný, aby ste sa zúčastnili na trialógu so spravodajcami výborov RAC a SEAC s cieľom prediskutovať informácie, ktoré vzišli z verejnej konzultácie, alebo akékoľvek technické či vedecké otázky súvisiace s vašou žiadosťou.

Po prijatí návrhu stanoviska máte dva mesiace na predloženie svojich pripomienok. Výbory RAC a SEAC vo svojich konečných stanoviskách zohľadnia vaše prípadné pripomienky k návrhom stanovísk. Sekretariát odošle stanoviská Európskej komisii, členským štátom a vám. Verzie stanovísk neobsahujúce dôverné informácie sa uverejňujú na webovom sídle agentúry ECHA.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live2