Collaborate with your co-registrants

Spolupráca so spoluregistrujúcimi

Všetci spoluregistrujúci majú spoločnú zodpovednosť za aktuálnosť spoločne predložených informácií o registrácii. Obsahujú informácie o fyzikálno-chemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastnostiach látky, klasifikácii a označovaní a usmernenie o bezpečnom používaní.

Ak sa aktualizácia týka spoločne predložených informácií, hlavný registrujúci je zodpovedný za aktualizáciu registrácie v mene členov spoločného predloženia.

Na to, aby ste mohli riadiť prácu, musíte uzavrieť dohodu o spolupráci. Niektoré aktualizácie môžu navyše znamenať nové náklady, preto musíte mať zavedený mechanizmus, ako získať súhlas od spoluregistrujúcich v súvislosti s rozdelením týchto nákladov.

Spoločne predložené údaje sa musia aktualizovať vo formáte IUCLID, napríklad v týchto prípadoch:

  • Dozviete sa o nových nebezpečných vlastnostiach látky napríklad počas pravidelného preskúmania literatúry alebo po oznámení nových informácií zákazníkom.
  • Spoločne predloženú správu o chemickej bezpečnosti (CSR) je potrebné aktualizovať po identifikácii nových použití alebo použití, ktoré sa pre látku neodporúčajú.
  • Klasifikácia a označovanie zmien látky sa zmení, napríklad v dôsledku zmien v nariadení o klasifikácii a označovaní (CLP), alebo ak sa stanú dostupné nové informácie o nebezpečných vlastnostiach.
  • Podnik v spoločnom predložení zvyšuje objem výroby a presúva sa do vyššieho hmotnostného pásma. Ak v spoločnom predložení zatiaľ nie sú k dispozícii informácie potrebné na registráciu vo vyššom hmotnostnom pásme, bude ich potrebné vytvoriť a zahrnúť do dokumentácie. Spoluregistrujúci sa musia dohodnúť na postupe. Prinajmenšom sa musíte opýtať všetkých registrujúcich v rámci spoločného predloženia, či majú nejaké relevantné informácie, alebo či sa tiež plánujú presunúť do vyššieho hmotnostného pásma.
  • Agentúra ECHA alebo členský štát požiada spoluregistrujúcich o ďalšie informácie počas hodnotenia dokumentácie alebo látky. Spoluregistrujúci, ktorým je rozhodnutie adresované, sa musia dohodnúť na spôsobe, ako žiadosť splniť.