REACH-IT

REACH-IT is the central IT system that supports Industry, Member State competent authorities and the European Chemicals Agency to securely submit, process and manage data and dossiers. These three parties each have access to specific functions of REACH-IT which they can use to fulfil their requirements under the REACH and CLP regulations. REACH-IT also provides a secure communication channel between these three parties to help them coordinate the processing and evaluation of data and dossiers.

 

Registrácia

Všeobecný prehľad o tom, ako sa môžete zaregistrovať v systéme REACH-IT a ako môžete vytvoriť objekt právnickej osoby, sa nachádza v príručke k účtom agentúry ECHA.

 

Registračný postup

Prehľad postupu registrácie látky v agentúre ECHA. Nachádza sa tu prehľad prvých krokov, ktoré potrebujete urobiť na zaregistrovanie látky buď prostredníctvom žiadosti o informácie alebo prostredníctvom oneskorenej predregistrácie. Sú tu aj informácie o postupe spoločného predloženia, ak látku vyrába alebo dováža viac ako jedna spoločnosť. Nájdete tu takisto všeobecný návod, ako pripraviť registračnú dokumentáciu v aplikácii IUCLID a ako ju predložiť v systéme REACH-IT. Dozviete sa, ako si treba pomocou systému REACH-IT vyžiadať registračné číslo pre oznámenú látku (tzv. NON). K dispozícii sú i ďalšie informácie týkajúce sa registračného postupu.


Predregistrácia látky

Ďalšie informácie o oneskorenej predregistrácii v kontexte nariadenia REACH.


Príprava a predloženie žiadosti o informácie

Úvodné informácie o tom, kedy musíte predložiť žiadosť o informácie. Nachádza sa tu návod na prípravu dokumentácie k žiadosti o informácie pomocou aplikácie IUCLID a na predloženie tejto dokumentácie agentúre ECHA prostredníctvom systému REACH-IT.  (Pozrite tiež príručku: Ako pripraviť dokumentáciu k žiadosti o informácie).


Registrácia látky

Krátky prehľad, ako pripraviť a predložiť registračnú dokumentáciu agentúre ECHA v systéme REACH-IT. (Pozrite tiež príručku: Ako pripraviť registračnú dokumentáciu a dokumentáciu k PPORD).


Príprava a predloženie spoločného predloženia

Stručné vysvetlenie toho, kedy sa vyžaduje spoločné predloženie a opis spôsobu jeho predloženia.


Žiadosť o registračné číslo pre oznámenú látku

Informácie o tom, ako si treba vyžiadať registračné číslo pre oznámené látky pomocou systému REACH-IT a aké informácie agentúra ECHA potrebuje na pridelenie registračného čísla. Nachádza sa tu odkaz na zoznam kontaktov na príslušné orgány členských štátov a určené vnútroštátne orgány. 

 

Žiadosť o autorizáciu

Stručný návod na predloženie spoločnej alebo samostatnej žiadosti o autorizáciu, krok za krokom. Prevedieme vás registráciou v systéme REACH-IT, vytvorením dokumentácie v aplikácii IUCLID a predložením dokumentácie v REACH-IT.(Pozri tiež príručku: Ako pripraviť žiadosť o autorizáciu).

 

Príprava a predloženie PPORD

Stručný prehľad, ako pripraviť a predložiť agentúre ECHA oznámenie PPORD a tiež informácie o tom, ako požiadať o rozšírenie PPORD.(Pozri tiež príručku: Ako pripraviť registračné dokumentácie a dokumentácie PPORD).

 

Oznamovanie látok vo výrobkoch

Stručný návod na predloženie agentúre ECHA oznámenia, ak vyrobený alebo dovezený výrobok obsahuje látky uvedené v zozname kandidátskych látok. Namiesto použitia systému REACH-IT môžete oznámenie predložiť na webovom formulári. K tomu existuje priamy odkaz spolu s online príručkou.  (Pozri tiež príručku: Ako pripraviť oznámenie látok vo výrobkoch).

 

Predloženie oznámení následných užívateľov o autorizovaných použitiach

Stručný návod na predkladanie oznámenia následného užívateľa v súvislosti s látkou zaradenou do autorizačného zoznamu, pre ktorú bola udelená autorizácia v smere dodávateľského reťazca. Odkaz na webový formulár na predkladanie sa nachádza na tejto webovej stránke.

 

Predloženie správ následných užívateľov v súvislosti s nepodporovanými použitiami

Stručný návod, ktorý v jednotlivých krokoch ukazuje, ako treba prostredníctvom online webového formulára alebo systému REACH-IT predložiť správu následného užívateľa v súvislosti s použitiami, ktoré nie sú podporované expozičnými scenármi dodávateľa. Webový formulár je k dispozícii na tejto webovej stránke spolu s online príručkou.  (Pozri tiež príručku: Ako vypracovať správu následného užívateľa).

 

Predloženie správ následných užívateľov v súvislosti s rozdielmi v klasifikácii

Stručný návod, ktorý v jednotlivých krokoch ukazuje, ako treba prostredníctvom systému REACH-IT predložiť správu následného užívateľa v prípade, ak sa klasifikácia látky, ktorú poskytol následný užívateľ, líši od klasifikácie jeho dodávateľov. (Pozri tiež Príručku na predkladanie údajov č. 21: Ako pripraviť a predložiť správu následného užívateľa pomocou aplikácie IUCLID 5).

 

Predloženie a aktualizácia oznámenia klasifikácie a označovania

Stručný návod, ktorý v jednotlivých krokoch ukazuje, ako treba pripraviť oznámenie klasifikácie a označovania pomocou aplikácie IUCLID alebo online dokumentácie v systéme REACH-IT.  (Pozri tiež príručku: Ako pripraviť oznámenie klasifikácie a označovania).

 

Žiadosť o alternatívny chemický názov v zmesiach

Stručný prehľad, ako pripraviť žiadosť o alternatívny chemický názov v zmesiach a čo sa stane po predložení žiadosti. Nachádza sa tu priamy odkaz na webový formulár na predloženie žiadosti.(Pozri tiež príručku: Ako pripraviť žiadosť o používanie alternatívneho chemického názvu pre látku v zmesi).

 

Príprava a predloženie dokumentácie CLH

Stručný návod, ktorý v jednotlivých krokoch ukazuje, ako treba pripraviť a predložiť dokumentáciu o harmonizovanej klasifikácii a označovaní (CLH). K dispozícii je priamy odkaz na webový formulár na predkladanie dokumentácie CLH, ako aj odkaz na formát správy CLH a príslušné usmerňovacie dokumenty.

Categories Display