Identifikácia látky

V nariadení REACH sa od všetkých registrujúcich požaduje, aby na identifikáciu svojich látok poskytli dostatok informácií. Pre každú látku musí byť k dispozícii jedna registračná dokumentácia. Spoločnosti používajúce rovnakú látku preto musia predkladať registráciu spoločne.

 

Oznámte jasne, čo registrujete
  • Skontrolujte, či sa zloženie vašej látky, ktoré oznamujete (zloženie právnickej osoby), nachádza v rozmedzí profilu identity látky (SIP) registrovanej látky uvedenej v dokumentácii hlavného registrujúceho.

 

Využite v plnom rozsahu políčka na oznámenie informácií v aplikácii IUCLID
  • Ak ste hlavný registrujúci, aktualizujte svoju dokumentáciu v mene všetkých registrujúcich členov a využite tak nové oznamovacie funkcie v prípade políčok, ktoré sa týkajú profilu identity látky (SIP) a testovacieho materiálu.

 

Preukážte relevantnosť testovacích materiálov
  • Ak ste hlavný registrujúci, oznámte identity zložiek a ich hodnoty koncentrácie pri každom testovacom materiáli používanom na vytváranie údajov v súvislosti s požiadavkami na informácie uvedenými v prílohách VII až XI.
  • Zadajte informácie o testovacom materiáli do príslušných políčok v aplikácii IUCLID v rámci každej položky sledovaného parametra.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)