Update and submit your registration

Aktualizácia a predloženie registrácie

Majte na pamäti, že aktualizácia registrácie bude po predložení obsahovať kontrolu technickej úplnosti. Cieľom je zabezpečiť, aby vaša dokumentácia obsahovala všetky požadované informácie. Kontrolujú sa všetky informácie v dokumentácii, či už sú novo predložené, alebo už sú súčasťou predtým predloženej dokumentácie.

Použite overovacieho asistenta aplikácie IUCLID na simuláciu kontroly úplnosti dokumentácie pred jej predložením agentúre ECHA.

Okrem automatizovanej kontroly úplnosti, ktorú možno simulovať s overovacím asistentom aplikácie IUCLID, zamestnanci agentúry ECHA vykonávajú manuálne overovanie určitých častí registrácie, ako sú výnimky z požiadaviek na údaje a správa o chemickej bezpečnosti.

Prečítajte si fázu 4 „Posúdenie nebezpečenstva a rizika“ a fázu 5 „Vytvorenie registračnej dokumentácie“ fáz registrácie, aby ste získali lepší prehľad o informáciách potrebných na zostavenie registračnej dokumentácie.

Väčšina aktualizácií je bezplatná. Poplatok sa však platí za zvýšenie hmotnostného pásma a v prípade, že do dokumentácie pridáte ďalšie spoplatnené položky, napríklad žiadosť o zachovanie dôvernosti určitých informácií. Odporúča sa, aby ste pred odoslaním dokumentácie spustili kalkulačku poplatkov, ktorá je dostupná v aplikácii IUCLID. Faktúry vám budú zaslané prostredníctvom systému REACH-IT.

Po predložení aktualizovanej registračnej dokumentácie agentúre ECHA prostredníctvom systému REACH-IT bude dokumentácia prechádzať krokmi vysvetlenými v časti „Od predloženia po rozhodnutie“ fázy registrácie 6 „Predloženie registračnej dokumentácie“.

Uistite sa, že sledujete všetku komunikáciu agentúry ECHA týkajúcu sa vašej registrácie a jej aktualizácií, ktoré vám budú zasielané prostredníctvom systému REACH-IT. V časti „Informácie o spoločnosti“ svojho účtu v systéme REACH-IT môžete povoliť e-mailové upozornenia.