Identifikácia látky

Identifikácia látky

Nariadenie REACH, nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení (CLP) a nariadenie o biocídoch sú venované chemickým látkam. V nariadení REACH sa napríklad vyžaduje, aby ste predložili dokumentáciu pre každú chemickú látku, ktorú vyrábate alebo dovážate. Táto dokumentácia musí byť založená na jednoznačnej a presnej identifikácii látky.

Presná identita látky je základným východiskovým bodom na registráciu podľa nariadenia REACH, ako aj na splnenie požiadaviek nariadenia CLP a nariadenia o biocídoch. Umožňuje tiež presnú identifikáciu škodlivých látok a zavedenie vhodných opatrení manažérstva rizík na kontrolu rizík pre zdravie ľudí a životné prostredie, ktoré tieto látky môžu predstavovať.

Začíname