Používateľ chemických látok

Vo väčšine priemyselných odvetví a aj v malých spoločnostiach sa používajú chemické látky. Nebezpečné chemikálie sú označené tak, aby boli známe riziká, čím sa pomôže nehodám. Poskytujú sa aj karty bezpečnostných údajov. 

Možno ste už zaviedli dobré praktiky riadenia rizík, poznáte však všetky svoje práva a zodpovednosti vyplývajúce zo zákonov? Čím nebezpečnejšie látky alebo zmesi používate, tým viac sa od vás a dodávateľa vyžaduje.

Ako používate chemické látky?

Chemické látky môžete používať mnohými spôsobmi:

  • miešať ich do nových formulácií a uvádzať ich na trh,
  • vyrábať výrobky (ako automobilové pneumatiky, papier, nábytok, oblečenie),
  • používať ich ako súčasť postupu (ako je čistenie, farbenie, mazanie), alebo
  • v poskytovaných službách (ako je chemické čistenie, oprava automobilov, stavebníctvo, maliarstvo).  

Máte jasnú úlohu podporovať bezpečné používanie chemických látok, ktorá je definovaná v nariadeniach REACH a CLP ako úloha následného užívateľa

Ste následný užívateľ, ak:

  • sídlite v EHP,
  • a dodávateľ látky alebo zmesi, ktorú používate, tiež sídli v EHP,
  • a chemické látky používate vo svojej priemyselnej alebo profesionálnej činnosti, ako je uvedené vyššie.

Nie ste následný užívateľ, ak:

  • dodávateľ chemickej látky, ktorú používate, sídli mimo EHP a neurčil výhradného zástupcu, ktorý by látku zaregistroval a zaručil jej dostupnosť na trhu EÚ, v takomto prípade ste dovozca,
  • chemické látky len skladujete a uvádzate ich na trh (bez zmeny zloženia a balenia), v takomto prípade ste distribútor,
  • kupujete výrobok a samostatne ho používate mimo priemyselného alebo profesionálneho prostredia, v takomto prípade ste spotrebiteľ.

Čo mám urobiť?

Následní užívatelia nemajú povinnosť registrovať látky, musia však:

 

Bezpečné používanie chemických látok

Za bezpečné používanie chemických látok právne zodpovedajú všetky podniky, ktoré v svojej priemyselnej a profesionálnej činnosti chemické látky používajú.

Musíte spĺňať všetky požiadavky nariadenia REACH týkajúce sa podniku vašej veľkosti a miesta v dodávateľskom reťazci. Musíte splniť všetky prevádzkové podmienky a zaviesť všetky opatrenia riadenia rizík, ktoré sú zahrnuté v hárkoch bezpečnostných údajov poskytnutých dodávateľom.

Musíte tiež informovať dodávateľov o spôsobe používania ich chemických látok, hlavne ak váš spôsob použitia nie je zahrnutý v informáciách, ktoré ste dostali, alebo bezpečnostné odporúčania nie sú primerané.

 

Bezpečné dodávanie zmesí

Ak miešate chemické látky do zmesí a zmesi uvádzate na trh, ste povinný zaručiť, že vaši zákazníci môžu výrobky bezpečne používať.

Musíte im oznámiť dôležité informácie o bezpečnom používaní. Okrem toho musíte každú zmes pred umiestnením na trh klasifikovať. Ak je zmes nebezpečná, musíte to vyznačiť, aby pracovníci a spotrebitelia vedeli, ako znížiť riziká.

Od 1. júna 2015 vstúpili do platnosti dôležité zmeny – nebezpečné zmesi, ktoré uvádzate na trh, musia byť označené a zabalené podľa nových požiadaviek nariadenia CLP.

Efektívnou komunikáciou s dodávateľmi a spotrebiteľmi môžete pomôcť zaručiť, aby sa dôležité informácie dostali do celého dodávateľského reťazca.

 

Biocídne výrobky používajte len na určený účel

Biocídne výrobky sú nebezpečné svojou povahou a môžu byť škodlivé pre ľudí, zvieratá a životné prostredie. Účinné látky sú schválené len na použitie v konkrétnych typoch výrobkov. Pre označovanie a balenie biocídnych výrobkov platia špeciálne požiadavky, aby sa zaručilo, že sa budú môcť bezpečne používať.

Categories Display