Registrácia

Za zhromažďovanie informácií o hmotnostiach, vlastnostiach a použitiach látok, ktoré vyrábate alebo dovážate v množstvách väčších ako jedna tona ročne, zodpovedáte vy. Tieto údaje predkladáte agentúre ECHA v registračnej dokumentácii. Pri zostavovaní a predkladaní svojej registrácie venujte pozornosť týmto odporúčaniam.

 

Agentúre ECHA predložte úplnú registračnú dokumentáciu
 • Zahrňte všetky informácie o látkach, ako sa požaduje podľa nariadenia REACH, a preukážte, že sa látka používa bezpečne.
 • V prípade potreby posúďte riziká vyplývajúce z používania látky a vysvetlite, ako by sa mali tieto riziká kontrolovať.
 • Zabezpečte, aby ste svoju látku registrovali v rámci správneho spoločného predloženia.
 • Poskytnite správne informácie o identifikácii látky:
  • Opierajte sa o informácie o identifikácii látky, ktoré sú špecifické pre vašu spoločnosť, ako sú napríklad analytické informácie alebo informácie o zložení.
  • Uistite sa, že sa vaša látka nachádza v rozmedzí zloženia registrovanej látky.
  • Na oznamovanie informácií, ako je napríklad opis výrobného procesu látok UVCB, použite dostupné šablóny aplikácie IUCLID.
 • Využite sprievodcu validáciou aplikácie IUCLID, aby ste sa uistili, že ste požadované informácie pre príslušné hmotnostné pásmo zadali do správnych oddielov aplikácie IUCLID.
 • Poznámka: Sprievodca validáciou nepotvrdí, že dokumentácia je úplná. Agentúra ECHA môže niektoré časti vašej dokumentácie skontrolovať aj manuálne.
Oznamujte správne používanie látky ako medziproduktu
 • Dbajte na to, aby ste dokázali preukázať, že používanie látky je v súlade s vymedzením používania látky ako medziproduktu a s požiadavkami stanovenými v nariadení REACH.
 • Preukážte, že sa počas životného cyklu vášho medziproduktu uplatňujú prísne kontrolované podmienky, najmä pri krokoch, v prípade ktorých sa očakáva poškodenie systému izolácie.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)