EUSES - European Union System for the Evaluation of Substances

Softvér EUSES vám pomôže pri hodnotení rizík spojených s chemickými látkami. 

Je to európsky referenčný nástroj pre podniky, orgány a výskumných pracovníkov, aby mohli pripraviť posúdenie expozície životného prostredia v rámci nariadenia o biocídnych výrobkoch a nariadenia REACH.

V prípade nariadenia REACH môžete použiť nástroj na podávanie hodnotení a správ o chemickej bezpečnosti CHESAR.

V roku 2019 prebehla aktualizácia systému EUSES na verziu 2.2.0 vo zameraním na expozíciu životného prostredia a hodnotenie rizík v súvislosti s biocídmi. Nástroj bol rozšírený o nové a aktualizované scenáre, do všetkých hodnotiacich krokov boli pridané emisné trendy priameho uvoľňovania do životného prostredia a k dispozícii je aj nová verzia modelu SimpleTreat (4.0), ktorým sa posudzuje osud látky v životnom prostredí a jej distribúcia v čistiarni odpadových vôd. 

Sledujte novinky a informujte sa o nástrojoch ECHA na hodnotenie chemickej bezpečnosti. 

Categories Display