Cieľom usmernení je uľahčiť uplatňovanie právnych predpisov spadajúcich do pôsobnosti agentúry ECHA tak, že sa v nich opisuje dobrá prax v súvislosti so spôsobom plnenia povinností. Vypracúvajú sa v spolupráci s mnohými zúčastnenými stranami: subjektmi priemyselného odvetvia, členskými štátmi a mimovládnymi organizáciami..

 

Usmernenia

Obrázok
Tieto dokumenty vznikli za účasti mnohých zúčastnených strán: priemyselného odvetvia, členských štátov a mimovládnych organizácií. Účelom týchto dokumentov je uľahčiť realizáciu právnych predpisov v rámci mandátu agentúry ECHA na základe opisu osvedčených postupov týkajúcich sa plnenia povinností.

 

Informačné listy

Obrázok
Informačné listy sú venované určitým základným otázkam z vybraných tematických okruhov v rámci zodpovednosti agentúry. Patria sem chemické právne predpisy a nástroje IT, ak tieto otázky nie sú už pokryté v usmerneniach a príručkách.

 

Praktické príručky

Obrázok
Tieto príručky prinášajú praktické informácie o požiadavkách vyplývajúcich z nariadení REACH, CLP A BPR, ako aj osvedčené postupy na ich splnenie.

 

Usmernenia v kocke

Obrázok
Európska chemická agentúra (ECHA) vydáva sériu skrátených verzií usmernení k nariadeniu REACH. Ich cieľom je sprístupniť priemyselnému odvetviu komplexnejšie usmerňovacie dokumenty, ktoré vydala agentúra.

 

Tabuľkový prehľad konzultačného postupu

Obrázok
Pozrite si jednotlivé kroky v aktualizácii a vývoji usmernení

 

Formáty

Obrázok
Priemysel a príslušné orgány si tu môžu prebrať vzory na použitie v rámci nariadení REAH, CLP a BPR.