Skontrolujte klasifikáciu

Pripomíname, že prehodnotenie  klasifikácie zmesi môže byť potrebné z mnohých dôvodov.

 

Zmeny v harmonizovanej klasifikácii látok v zmesi

Pokiaľ sú k dispozícii nové informácie, ktoré boli preskúmané, harmonizovaná klasifikácia a označovanie látok v prílohe VI k nariadeniu CLP sa môže zmeniť. Môže to ovplyvniť klasifikáciu vašej zmesi. Takéto zmeny harmonizovanej klasifikácie sa musia prijať po prechodnom období, ktoré za normálnych okolností trvá osemnásť mesiacov po ich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Pri skúmaní dostupných údajov súvisiacich s klasifikáciou ste možno zistili určité aspekty, o ktorých sa stále diskutuje. Napríklad bol predložený návrh na harmonizovanú klasifikáciu a označovanie látky, ale harmonizovaná klasifikácia a označovanie látky ešte nie sú ukončené a ešte nie sú uvedené v časti 3 prílohy VI k nariadeniu CLP alebo látka má niekoľko odlišných záznamov v zozname klasifikácie a označovania a prebieha alebo sa uskutoční diskusia na dosiahnutie zhody ohľadom klasifikácie. To naznačuje, že klasifikácia látky sa čoskoro môže zmeniť. V takom prípade by ste mali pravidelne kontrolovať uverejnené zmeny a doplnenia nariadenia CLP (prispôsobenie technickému pokroku, ATP), príslušné záznamy v zozname klasifikácie a označovania a príslušné stanoviská technických a vedeckých výborov (najmä stanoviská Výboru pre posudzovanie rizík agentúry ECHA).

 

Zmeny v klasifikácii v karte bezpečnostných údajov od vášho dodávateľa

Keď váš dodávateľ zmenil klasifikáciu látky alebo zmesi, ktorú používate alebo dovážate, vždy musíte prehodnotiť klasifikáciu zmesi, ktorú formulujete alebo dovážate.

 

Zmeny v zmesi

Keď formulátor v EÚ/EHP alebo výrobca dovážanej zmesi mimo EÚ/EHP zmenil zmes, musí sa uskutočniť nové hodnotenie. K zmene v klasifikácii môže dôjsť v dôsledku:

a.     Zmeny v koncentrácii jednej alebo viacerých nebezpečných zložiek (pozri tabuľku 1.2 v prílohe I k nariadeniu CLP).

b.    Zmeny v zložení zahŕňajúcej nahradenie alebo pridanie jednej alebo viacerých zložiek.

c.     Významnej zmeny v šaržiach, čo môže vyžadovať nové hodnotenie klasifikácie. Malé zmeny nemusia nevyhnutne ovplyvniť klasifikáciu. Je to vysvetlené v kapitole 1.6.3.2.2 Usmernení o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP (Princípy extrapolácie – Šaržovanie).

 

Nové informácie o látkach

Postup registrácie podľa nariadenia REACH si vyžaduje rozsiahle zhromažďovanie a vytváranie informácií o látkach. Viedlo to k významnému zvýšeniu dostupných informácií, čo často vedie k potrebe prehodnotiť klasifikáciu a označovanie zmesí obsahujúcich takéto látky.

 

Zmeny v kritériách

Zmena v klasifikácii zmesi môže vyplývať tiež zo zmien právnych predpisov, najmä zmien v kritériách pre klasifikáciu ako výsledok prispôsobenia technického pokroku (ATP) nariadeniu CLP. Takéto zmeny v kritériách podľa nariadenia CLP musia byť prijaté po prechodnom období, ktoré za bežných okolností trvá osemnásť mesiacov, po ich uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Keďže klasifikáciu svojej zmesi musíte prispôsobiť výsledku nového hodnotenia a musíte čo najskôr aktualizovať tiež etiketu a kartu bezpečnostných údajov, uistite sa, či máte k dispozícii nové informácie, ktoré sa objavia, a či viete o zmenách v právnych predpisoch. Mali by ste tiež bezodkladne vytvoriť plán reakcie na nový vývoj v súvislosti s klasifikáciou a označovaním.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)