Dovozca

Legislatívou EÚ sa stanovujú najprísnejšie chemické bezpečnostné normy na svete. Svojou zodpovednosťou ručíte za to, že chemické látky a výrobky, ktoré dovážte do EHP, budú vyhovovať týmto požiadavkám. 

Ste dovozca, ak kupujete chemický výrobok priamo od dodávateľa so sídlom mimo EHP a dovážate ho na územie EHP.

Ak dodávateľ so sídlom mimo EHP určil výhradného zástupcu so sídlom v EHP na registrovanie látky, podľa nariadenia REACH ste považovaní za následného užívateľa.

Čo mám urobiť?

To závisí od typu výrobku, ktorý dovážate:

 • látky (vrátane kovov),
 • zmesi (napríklad nátery, mazivá)
 • alebo výrobky (napríklad automobilové pneumatiky, nábytok a odevy).

Ak na trh uvádzate nebezpečné látky, budte musieť splniť ďalšie požiadavky. 

 

Dovážate látky alebo zmesi?

Ak nakupujete látku priamo od podniku so sídlom mimo EHP a privážate ju na územie EHP, máte rovnakú zodpovednosť ako výrobca. Látku musíte registrovať, ak chcete zaručiť jej prístup na trh EHP. 

Ak kupujete zmesi, požiadavky platia pre každú jednotlivú látku nachádzajúcu sa v zmesi.

 

Dovážate nebezpečné alebo regulované látky alebo zmesi?

Pred uvedením látky na trh EHP musíte podľa klasifikačných kritérií zavedených nariadením CLP určiť, či je nebezpečná. Musíte to urobiť pre každú samostatnú látku alebo látku v zmesi bez ohľadu na množstvo, ktoré dodávate.

Klasifikácia, označenie a balenie je povinné pre všetky nebezpečné látky

Klasifikácia látky alebo zmesi ako nebezpečnej znamená špeciálne požiadavky na označenie a balenie. Musíte oznámiť Európskej chemickej agentúre každú nebezpečnú látku uvedenú na trh samostatne alebo v zmesi v priebehu jedného mesiaca od uvedenia výrobku na trh. Musíte poskytnúť dôležité informácie na karte bezpečnostných údajov a používať etikety označujúce nebezpečenstvo na informovanie zákazníkov o rizikách a zaručenie bezpečnej manipulácie.

Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy

Nariadenie REACH zavádza kritéria na identifikovanie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) súvisiace so zdravím ľudí a životným prostredím. Látky, ktoré spĺňajú tieto kritériá, sa identifikujú vždy. Látky sú zaradené do zoznamu kandidátskych látok na autorizáciu, ktorý sa aktualizuje každý rok v júni a decembri a je zverejnený na webovej lokalite Európskej chemickej agentúry.

Toto je prvý krok autorizačného postupu podľa nariadenia REACH, ktorého cieľom je kontrolovať riziká súvisiace s najnebezpečnejšími látkami na trhu EHP a v konečnom dôsledku ich nahradiť funkčnými bezpečnejšími alternatívami.

Ak je látka, ktorú dovážate, samotná alebo v zmesi identifikovaná ako látka vzbudzujúce veľmi veľké obavy a je zaradená na zoznam kandidátskych látok na autorizáciu, budete mať ďalšiu povinnosť oznámiť informácie o bezpečnom používaní látky zákazníkom.

Môžete naďalej dodávať látku, ale musíte sledovať, či je zaradená do autorizačného zoznamu. Môže to byť len otázka času, a preto môžete sa rozhodnúť získať podnikateľskú výhodu tak, že prestanete používať látku vzbudzujúcou veľmi veľké obavy predtým, ako to budete musieť urobiť na základe zákonnej požiadavky.

Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy vyžadujúce autorizáciu

Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy, ktoré boli presunuté zo zoznamu kandidátskych látok do autorizačného zoznamu, sa po dátume zákazu nesmú uvádzať na trhu EHP, ak:

 • vám alebo bezprostrednému následnému užívateľovi nebola udelená autorizácia na špeciálne používanie látky,
 • neplatí všeobecné alebo špeciálne vyňatie, napríklad ak používate látku na vedecký výskum a vývoj.

Autorizácia sa vyžaduje bez ohľadu na množstvo používanej látky.

Ak je látka zaradená do autorizačného zoznamu a neplatí žiadne vyňatie, budete sa musieť rozhodnúť, či:

 • zastavíte uvádzanie na trh
 • alebo požiadate o autorizáciu
 • alebo preskúmate možnosť zahrnutia do autorizácie udelenej bezprostredným následným užívateľom.

Či požiadate o autorizáciu, alebo nie, je podnikateľské rozhodnutie založené na tom, ako je látka dôležitá, či je možné nahradiť ju alternatívnymi látkami alebo technológiami, na nákladoch za podanie žiadosti o autorizáciu a výhodách a rizikách vyplývajúcich z pokračujúceho používania.

Látky podliehajúce obmedzovaniu

Látky predstavujúce neprijateľné riziko pre zdravie ľudí a životné prostredie sú obmedzované. To môže znamenať:

 • úplný zákaz,
 • obmedzenie predaja a konkrétneho použitia
 • alebo obmedzenie úrovne koncentrácie látky v zmesiach.

Jedným príkladom je obmedzenie toluénu v adhezívach a rozprašovaných náteroch určených na použitie širokou verejnosťou.

Podmienky obmedzovania musíte dodržiavať. Musíte poznať všetky obmedzenia týkajúce sa látky, ktorú dovážate, a sledovať pripravované obmedzovania. Európska chemická agentúra zverejňuje informácie a pred rozhodnutím o prijatí obmedzovania ponúkne možnosť verejných konzultácií.

 

Dovážate výrobky?

Budete potrebovať informácie o látkach, ktoré sa nachádzajú vo výrobkoch. Konkrétne:

 • Obsahujú látky určené na uvoľnenie pri používaní výrobku, ako je napríklad navoňaná hračka alebo navoňané vrece na odpadky? Ak áno a látky sa nachádzajú vo vašom dovoze v množstve väčšom ako jedna tona ročne, budete ich musieť registrovať, ak už na toto použitie neboli registrované.
 • Obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy? Ak áno a ak sa nachádzajú v množstve prevyšujúcom určitú koncentráciu, musíte zákazníkom poskytnúť dostatočné informácie, ktoré umožnia bezpečné používanie výrobku. Vyžaduje sa to hneď po zaradení látok do zoznamu kandidátskych látok. V špeciálnych prípadoch musíte informovať aj Európsku chemickú agentúru.
 • Obsahujú výrobky obmedzované látky napríklad olovo v šperkoch? Tieto obmedzenia musíte dodržať a v prípade požiadavky musíte zastaviť dovoz.

Categories Display