Obchodník s nebezpečnými chemikáliami

Dovážate nebezpečné chemikálie, ktoré sú v EÚ zakázané alebo prísne obmedzené?

Môžu to byť priemyselné chemikálie, prípravky na ochranu rastlín alebo biocídy dovážané vo forme látok, zmesí alebo výrobkov. V takomto prípade možno budete musieť splniť požiadavky nariadenia o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC). 

Ak áno, budete musieť:

  • zistiť, či je dovoz povolený v súlade s platnými právnymi predpismi (napr. REACH, nariadenie o biocídnych výrobkoch, nariadenie o prípravkoch na ochranu rastlín, vnútroštátne právne predpisy atď.)
  • hlásiť dovezené množstvá príslušnému úradu v EÚ.

Skontrolujte, či sa vaša chemická látka nenachádza v časti Chemické látky podliehajúce nariadeniu PIC.

Vyvážate aj mimo Európskej únie?

Ak sú ktorékoľvek z vašich priemyselných chemikálií, prípravkov na ochranu rastlín alebo biocídnych výrobkov v EÚ zakázané alebo prísne obmedzené, s najväčšou pravdepodobnosťou sa na vás vzťahujú požiadavky nariadenia PIC. To znamená, že musíte informovať agentúru ECHA o ich vývoze (buď ako látok alebo ako zmesí/výrobkov) a v niektorých prípadoch aj získať predbežný súhlas po predchádzajúcom ohlásení (PIC) krajiny dovozu. 

Skontrolujte, či sa vaša chemická látka nenachádza v časti Chemické látky podliehajúce nariadeniu PIC.

 

Categories Display