Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Preskúmajte dostupné informácie

Požiadavky na identifikovanie a preskúmanie dostupných informácií o zmesiach sú uvedené v článkoch 6 až 8 nariadenia CLP.

Keď ste zhromaždili všetky základné a konkrétne informácie o koncentráciách a nebezpečenstvách zložiek zmesi a samotnej zmesi, budete musieť posúdiť, či sú tieto informácie relevantné, spoľahlivé a dostatočné na klasifikáciu v súlade s nariadením CLP. 

 

Skontrolujte svoj súbor informácií
  1. V prípade každého nebezpečenstva skontrolujte, či máte informácie buď o každej látke v zmesi alebo o samotnej zmesi. Upozorňujeme, že pre väčšinu fyzikálnych nebezpečností sú potrebné údaje o testovaní samotnej zmesi.
  2. Sú údaje konzistentné alebo sa zistili zjavné nezhody? Napríklad karta bezpečnostných údajov (KBÚ), ktorú ste dostali, možno nie je úplná alebo rôzni dodávatelia môžu mať protichodné údaje. V takýchto prípadoch by ste mali kontaktovať svojich dodávateľov na objasnenie.
  3. Uskutočnite krížovú kontrolu, či klasifikácia látok uvedená v KBÚ, ktorú vám poskytol váš dodávateľ, zodpovedá tomu, čo je uvedené v zozname klasifikácie a označovania ohľadom harmonizovanej klasifikácie. Hoci sa vlastné klasifikácie z oznámení a registrácií môžu líšiť, môžu sa použiť ako východisko na preskúmanie klasifikácie od vášho dodávateľa. Ak máte nejaké pochybnosti, obráťte sa na svojho dodávateľa.

 

Čo znamená „relevantné, spoľahlivé a dostatočné"?

Ak máte konkrétne informácie, napríklad údaje o testovaní samotnej zmesi a/alebo o látkach v zmesi, musíte posúdiť, čo znamená „relevantné, spoľahlivé a dostatočné".

Na úspešné definovanie klasifikácie nebezpečnosti vašej zmesi by informácie, na ktorých zakladáte svoje rozhodnutie, mali mať vysokú kvalitu.

Spoľahlivosť informácií, ktoré máte, je veľmi dôležitá pre výsledok postupu klasifikácie. Informácie, ktoré nie sú vedecky spoľahlivé, napríklad preto, že štúdia bola nesprávne vykonaná alebo bol použitý nesprávny model, môžu viesť k nesprávnej klasifikácii.  Na klasifikáciu sa musia použiť len spoľahlivé informácie. Veľmi pomôže aj to,ak najprv posúdite spoľahlivosť informácií, a potom posúdite ich význam a primeranosť.

Niekedy môžu byť cenné aj informácie, ktoré neboli získané validovanými metódami a ktoré sa posudzujú v analýze váhy dôkazov, ale ich hodnotenie si možno vyžiada odborný posudok.

O spoľahlivosti, význame a primeranosti sa dozviete viac v kapitole R.4 Usmernení k požiadavkám na informácie a k hodnoteniu chemickej bezpečnosti.

Preskúmajte dostupné informácie

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live1