Začíname

Rôzne podniky používajú chemické látky rôznymi spôsobmi. Chemické látky sú dôležité pre náš života a naše hospodárstvo, ale musí sa s nimi zaobchádzať bezpečne, aby sa chránilo zdravie ľudí a životné prostredie. 

V Európskom hospodárskom priestore (EHP), do ktorého patria členské štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, platia pre výrobu, dodávanie a bezpečné používanie chemických látok rovnaké normy. Tieto normy sa vzťahujú na spoločnosti bez ohľadu na ich miesto v dodávateľskom reťazci a výrobky, ktoré vyrábajú, dovážajú, vyvážajú, dodávajú alebo používajú.

To znamená, že legislatíva sa pravdepodobne určitým spôsobom vzťahuje aj na váš podnik. Legislatíva:

  • sa týka všetkých odvetví výroby, dovozu, distribúcie a používania chemických látok ako surovín alebo hotových výrobkov (nielen chemického priemyslu),
  • platí bez ohľadu na veľkosť podniku,
  • ukladá vám zodpovednosť za bezpečné používanie látok, ktoré uvádzate na trh alebo ktoré používate,
  • vyžaduje, aby každý člen dodávateľského reťazca komunikoval informácie o bezpečnom používaní chemických látok,
  • poskytuje spotrebiteľom právo pýtať sa na látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy, ktoré sa nachádzajú vo výrobkoch.

Vaše povinnosti závisia od typu výrobkov, ktoré uvádzate na trh alebo používate:

  • samotné látky vrátane kovov,
  • zmesi
  • alebo výrobky.

Ak na trh uvádzate nebezpečné látky, budete musieť splniť ďalšie požiadavky. 

Ak je toto pre vás novinka, začnite od začiatku. Prvým krokom je identifikovať postavenie vášho podniku v dodávateľskom reťazci pre každý výrobok a skontrolovať, čo sa od vás vyžaduje. Jedna spoločnosť môže mať viac ako jedno postavenie.


 

Obrázokok

 

Obrázokok

 

Obrázokok

 

Obrázok

 

Obrázok

 

Obrázok

 

Obrázok

 

Obrázok

 

Výnimky?

Image