Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Podajte žiadosť


Vytvorte si účet v systéme REACH-IT, ak ho ešte nemáte. Ak ho už máte, uistite sa, že všetky informácie sú aktuálne.

Agentúra ECHA stanoví poplatok za vašu žiadosť na základe veľkosti spoločnosti, ktorú ste uviedli v systéme REACH-IT.
 

Ak ste súčasťou spoločnej žiadosti, postupujte podľa týchto krokov. Ak nie ste súčasťou spoločnej žiadosti, preskočte tento krok a choďte priamo na bod 3.

Podrobný opis týchto krokov je k dispozícii v príslušnej príručke.

afa


Vytvorenie dokumentácie IUCLID

Postupujte podľa pokynov v príručke. 


 

Predloženie vašej žiadosti prostredníctvom systému REACH-IT

Odporúča sa, aby ste žiadosť odoslali počas prvých dní časového rámca na podávanie žiadostí, aby ste znížili riziko zmeškania lehoty konkrétneho obdobia v dôsledku neúspešného overenia obchodných pravidiel.

Postupujte podľa pokynov v príručke. V prípade spoločných žiadostí to musí urobiť žiadateľ, ktorý žiadosť podáva.


Finalizácia podrobných informácií o použitiach

Po úspešnom overení obchodných pravidiel a pred odoslaním faktúry agentúra ECHA preskúma navrhované stručné znenie podrobných informácií o použitiach látky, ktoré bude uverejnené na webovom sídle agentúry ECHA.

Agentúra ECHA vás po zostavení prvej verzie stručného znenia vyzve, aby ste do stanovenej lehoty predložili svoje pripomienky. Agentúra ECHA pripomienky použije ako základ pre finalizáciu stručného znenia a oznámi vám konečnú verziu.

Oznámenia týkajúce sa stručného znenia podrobných informácií o použitiach látky a faktúra sa žiadateľovi posiela prostredníctvom správ v rámci systému REACH-IT.

Faktúru uhraďte do dátumu uvedeného na faktúre

 

Overenie obchodných pravidiel, posledný možný termín podania žiadosti a faktúra

Obchodné pravidlá predstavujú súbor predpokladov, ktoré musia byť splnené nato, aby ECHA potvrdila, že dokumentácia sa môže náležitým spôsobom spracovať a že požadované regulačné postupy možno úspešne vykonať. Úspešné zvládnutie overenia obchodných pravidiel znamená iba to, že dokumentáciu je možné prijať na spracovanie, ale neznamená to, že dokumentácia je úplná.

Po týchto overeniach agentúra ECHA vypočíta poplatok za žiadosť o autorizáciu a odošle faktúru. Na využívanie výhod prechodných opatrení podľa článku 58 ods. 1 písm. c) bodu ii) nariadenia REACH by mali žiadatelia podať žiadosti agentúre ECHA v dostatočnom predstihu pred posledným možným termínom podania žiadosti, aby mohli opätovne podať žiadosť pred týmto termínom v prípade, že žiadosť nebude v súlade s obchodnými pravidlami (pre podrobnejšie informácie pozri Otázky a odpovede 571 a 572 ). Poplatok musí byť uhradený do dátumu uvedeného na faktúre.

Overenie veľkosti MSP

Proces žiadosti o autorizáciu podlieha tým istým podmienkam overenia veľkosti MSP ako proces registrácie. Po prijatí úhrady poplatku za autorizáciu agentúra ECHA overí veľkosť spoločností, ktoré tvrdia, že sú oprávnené na znížený poplatok. Od každého registrujúceho, ktorý nepravdivo uviedol, že je oprávnený na znížený poplatok, agentúra ECHA vyberie správny poplatok. Ak agentúra dospeje k záveru, že veľkosť podniku je väčšia ako udávaná pri predkladaní žiadosti o autorizáciu podľa nariadenia REACH, spoločnosť musí doplatiť rozdiel v autorizačnom poplatku a uhradiť správny poplatok. 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live2