Zber informácií o použitiach

 

V registračnej dokumentácii musíte uviesť, ako sa látka používa vo vašom dodávateľskom reťazci. Na získanie týchto informácií môžete použiť mnoho zdrojov, napríklad:

 • Poznatky zhromaždené vo vašej spoločnosti o použitiach zákazníkmi. Poznáte použitia látky na základe trhu, na ktorý ich dodávate. Možno ste už dokumentovali použitia v kartách bezpečnostných údajov, ktoré poskytujete zákazníkom.
 • Priamy kontakt so zákazníkmi. To je relevantné v prípade, ak zásobujete obmedzený počet zákazníkov, ktorí látku použijú priamo v reakcii alebo ju zapracujú do výrobku.
 • Mapy použití v odvetví dostupné na webovej stránke agentúry ECHA. To je relevantné napríklad v prípade, že dodávate do odvetví vykonávajúcich formuláciu. Mapy použití obsahujú už vytvorený a schválený opis typických použití pre daný sektor. Overte si dostupnosť máp použití v sektore v prehľadnej tabuľke na webovej stránke agentúry ECHA.

Ak svoju látku nepredávate do presne vymedzeného sektora, napríklad predávate ju len distribútorom, musíte si vyhradiť čas na zber informácií o použitiach.

Ak sa pripájate k existujúcej registrácii, overte si, či už sú náležite opísané použitia vo vašom dodávateľskom reťazci. V tom prípade by ste mali prijať rovnaký opis.

Buďte pozorní, ako opíšete svoje použitia, pretože tieto informácie použijú orgány, napríklad aby uprednostnili látky na potenciálny regulačný manažment rizík. Vyzývame vás, aby ste:

 • uviedli len reálne použitia relevantné vo svojom dodávateľskom reťazci;
 • uviedli informácie o hmotnosti na dané použitie;
 • zhromaždili a uviedli čo najpresnejšie informácie o konkrétnych použitiach vrátane:
  • použití spotrebiteľa,
  • použití vo výrobkoch,
  • použití len na obmedzenom počte miest,
  • prísne obmedzených použití,
  • použití v medziproduktoch,
  • použití v kontakte s potravinami a v kozmetike.

Ak opisujete použitia vo svojej registračnej dokumentácii, možno budete musieť opísať podmienky bezpečného používania v expozičných scenároch, ktoré sú súčasťou správy o chemickej bezpečnosti. Správa o chemickej bezpečnosti sa vyžaduje, ak registrujete látku v množstve 10 ton ročne alebo vyššom.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)