Zber informácií o použitiach

 

V registračnej dokumentácii musíte uviesť/poskytnúť informácie, ako sa látka používa vo vašom dodávateľskom reťazci. Na získanie týchto informácií môžete použiť množstvo zdrojov, napríklad:

 • Poznatky zhromaždené vo vašej spoločnosti o použitiach zákazníkmi. Poznáte použitia látky na základe trhu, na ktorý ju dodávate. Možno ste už dokumentovali použitia v kartách bezpečnostných údajov, ktoré poskytujete zákazníkom.

 • Priamy kontakt so zákazníkmi (je to relevantné najmä v prípade, ak zásobujete obmedzený počet zákazníkov, ktorí látku použijú priamo v reakcii alebo ju zapracujú do výrobku).

 • Mapy použití v odvetví dostupné na webovej stránke agentúry ECHA. Je to relevantné najmä v prípade, ak dodávate do odvetví vykonávajúcich formuláciu.  Mapy použití obsahujú už vytvorené a schválené opisy typických použití pre daný sektor. Overte si dostupnosť máp použití v sektore v prehľadnej tabuľke.

Ak svoju látku nedodávate do presne vymedzeného sektora, napríklad ju predávate len distribútorom, musíte si vyhradiť čas na zhromaždenie informácií o použitiach.

Ak sa pripájate k existujúcej registrácii, overte si, či už sú náležite opísané použitia vo vašom dodávateľskom reťazci. V takom prípade preberte rovnaký opis.

Buďte pozorní, ako opíšete svoje použitia, pretože tieto informácie použijú orgány, napríklad aby uprednostnili/vyradili látky pre potenciálne opatrenia regulačného manažmentu rizík.

Vyzývame vás, aby ste:

 • uviedli len reálne použitia relevantné vo svojom dodávateľskom reťazci,
 • uviedli informácie o hmotnosti/použití,
 • zhromaždili a uviedli čo najpresnejšie informácie o konkrétnych použitiach vrátane:
  • spotrebiteľských použití,
  • použití vo výrobkoch,
  • použití len na obmedzenom počte miest,
  • prísne obmedzených použití,
  • použití v medziproduktoch,
  • použití v kontakte s potravinami a v kozmetike.

Ak registrujete látku v množstve 10 ton alebo viac ročne, rovnako ako pri opise používaní v registračnej dokumentácii, musíte opísať podmienky bezpečného používania v expozičných scenároch, ktoré sú súčasťou správy o chemickej bezpečnosti.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)