Kde nájsť pomoc

Z pohľadu podnikateľa

Schopné spoločnosti premenia tieto právne povinnosti na podnikateľské príležitosti.

Komunikácia v rámci dodávateľského reťazca 

Je to viac ako len spôsob zlepšenia chemickej bezpečnosti:

  • Môže vám to pomôcť predvídať dodávanie látok, ktoré sú pre vaše podnikanie veľmi dôležité
  • Môže vám to pomôcť zlepšiť si vedomosti a pochopenie, ako sa vaše chemické látky používajú a tiež aké požiadavky pre ne sa očakávajú v budúcnosti. Môžete to použiť na preskúmanie vášho portfólia a vývoj nových produktov

Buďte proaktívni

Rozhodnutie regulovať látku na úrovni EÚ môže mať dlhodobý vplyv na vaše podnikanie. Máte možnosť prispieť k rozhodovaniu a podporiť bezpečnejšiu alternatívu, ktorú možno máte.

Agentúra ECHA pravidelne konzultuje návrhy na:

  • harmonizáciu klasifikácie a označovania nebezpečných látok 
  • identifikáciu látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy
  • rozhodnutia, ktoré látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy budú najprv vyžadovať autorizáciu
  • autorizáciu dočasného používania látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy individuálnymi spoločnosťami
  • obmedzenie určitého použitia látok
  • identifikáciu účinných biocídnych látok, ktoré sa majú nahradiť

Sledujte, ako je vaša látka regulovaná

Nariadenie REACH

Novoidentifikované látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy sú pravidelne pridávané na zoznam kandidátskych látok a autorizačný zoznam. A prijímajú sa nové obmedzenia. Keď budete držať krok s týmto právnym vývojom, poskytne vám to lepšiu možnosť predvídať podnikateľské prostredie, pomôže vám to preskúmať vaše portfólio a vyvinúť príslušnú podnikateľskú stratégiu. 

Regulácii veľmi nebezpečnej látky predchádza veľa krokov a vy môžete použiť našu webovú stránku na monitorovanie látok. Agentúra ECHA uverejňuje informácie a iniciuje verejné konzultácie na každom stupni procesu autorizácie a obmedzovania.

Biocídy

Aby ste mohli požiadať o autorizácie včas, musíte zistiť status účinnej látky, ktorú výrobok obsahuje. Je schválená alebo kedy sa očakáva rozhodnutie o jej schválení? Je látkou, ktorá sa má nahradiť?

Môžete tiež sledovať stanoviská Výboru pre biocídne výrobky, ktorý vyvodzuje závery o bezpečnosti skúmaných účinných látok a odporúča ich schválenie alebo neschválenie Európskej komisii. Získanie včasných informácií vám môže pomôcť pri rozhodnutiach týkajúcich sa vášho podnikania.


Bezplatná podpora

Kvôli celkovému pochopeniu a aktuálnym informáciám o tom, ako fungujú právne predpisy, sa obráťte na národné asistenčné pracovisko, alebo na asistenčné pracovisko agentúry ECHA.

Ak potrebujete pomoc a informácie špecifické pre sektor, obráťte sa na vaše priemyselné združenie. Pozorne sledujú právne predpisy a poskytujú svojim členom praktickú pomoc. Niektoré z nich vedú tiež asistenčné pracoviská špecifické pre sektor.

Pre informácie o financovaní zo zdrojov EÚ sa obráťte na európsku sieť podnikov. 

Pre otázky týkajúce sa látok sa obráťte na svojich dodávateľov a ďalšie spoločnosti v dodávateľskom reťazci. Jedným z cieľov právnych predpisov je zlepšiť komunikáciu v rámci dodávateľského reťazca na zaistenie bezpečného používania. 

Platená podpora

Ak potrebujete pomoc týkajúcu sa vašich povinností v súvislosti s nariadením REACH, môžete si najať konzultanta. Buďte obozretný – neplaťte za veci, ktoré nepotrebujete. K dispozícii je zoznam, ktorý vám pomôže vybrať si konzultanta, ktorý je pre vás najlepší. 

Finančná pomoc

Možno máte nárok na financovanie zo zdrojov EÚ alebo vášho členského štátu, najmä ak ste inovatívni a vytvárate pracovné miesta na základe výskumu alebo so zameraním na udržateľnosť.

 

Zistite, či máte nárok na financovanie zo zdrojov EÚ a vnútroštátne financovanie

Categories Display