Úpravy štandardných požiadaviek na informácie

Úprava znamená, že namiesto testovania poskytnete odôvodnenie založené buď na určitých všeobecných alebo osobitných pravidlách.

Celkovo sa úpravy môžu použiť z troch rôznych dôvodov:

  1. testovanie nie je potrebné z vedeckého hľadiska,
  2. testovanie nie je technicky možné;
  3. testovanie nie je potrebné vzhľadom na preukázanú nízku expozíciu.

Tieto všeobecné pravidlá sú podrobne uvedené v prílohe XI nariadenia REACH. Osobitné pravidlá a možnosti úprav pre každú požiadavku na informácie sú podrobne uvedené v stĺpci 2 príloh VII až X nariadenia REACH. Každá úprava, ktorú preložíte namiesto predloženia štandardných informácií, musí mať platné a dokumentované odôvodnenie.

Nové testy na stavovcoch sa môžu vykonávať len v krajnom prípade, ak už boli vyčerpané všetky iné zdroje údajov. Pamätajte však, že netestovanie na zvieratách by nemalo ohroziť bezpečné používanie latky.

Testovaniu na získanie osobitných informácií sa môžete vyhnúť, ak technicky nie je možné test vykonať vzhľadom na vlastnosti látky. Pozrite si vzorový zoznam:

Vlastnosť látky Test nie je potrebný
Plyny 7.3 Bod varu
7.4. Relatívna hustota
7.14. Granulometria
Tekutiny 7.14. Granulometria
Anorganické látky 7.8 Rozdeľovacia konštanta
7.9. Teplota vzplanutia
9.2.1.1. Ľahká biologická odbúrateľnosť
Organické peroxidy 7.13 Oxidačné vlastnosti
Samovoľne horľavá na vzduchu alebo pri kontakte s vodou, príp. vlhkosťou pri izbovej teplote 8.1. Žieravosť/dráždivosť pre kožu
8.2 Vážne poškodenie/ podráždenie oka
8.3 Kožná senzibilizácia
Silná kyselina/zásada 8.1. Žieravosť/dráždivosť pre kožu
8.2. Vážne poškodenie/ podráždenie oka
8.3. Kožná senzibilizácia

 

Z niektorých výsledkov testov alebo podmienky používania vyplýva, že test sa nemusí vykonávať. Pozrite si vzorový zoznam:

Výsledok testu alebo podmienky používania Test nie je potrebný
Teplota topenia je vyššia ako 300°C 7.5. Tlak pary
Ľahko oxidovateľná vo vode 7.7 Rozpustnosť vo vode
Je klasifikovaná ako nie akútne toxická pri kontakte s kožou 8.1. Žieravosť/dráždivosť pre kožu
Klasifikovaný ako žieravý pre kožu 8.5 Akútna toxicita
K dispozícii sú primerané informácie pre environmentálnu klasifikáciu a označovanie 9.1.1 Krátkodobá toxicita pre bezstavovce
Nedochádza k emisiám do čistiarne odpadových vôd 9.4.1 Inhibícia respirácie v aktivovanom kale

 

 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)