Úpravy štandardných požiadaviek na informácie

Vyžiadanie „úpravy“ znamená, že je možné vynechať testovanie na základe určitých všeobecných alebo osobitných pravidiel, ktoré sa uplatňujú na jednu požiadavku na informácie.

Všeobecné pravidlá pre úpravy môžu vychádzať z troch rôznych dôvodov:

  1. testovanie nie je potrebné z vedeckého hľadiska,
  2. testovanie nie je technicky možné,
  3. testovanie nie je potrebné vzhľadom na absenciu expozície alebo na nízku expozíciu.

Tieto všeobecné pravidlá sú podrobne vysvetlené v prílohe XI.

Osobitné pravidlá pre každú požiadavku na informácie sú navyše uvedené v stĺpci 2 príloh VII až X.

Podľa vlastností látok a dostupných informácií niektoré testy/štúdie nie je možné alebo nie je potrebné vykonávať:

Vlastnosť látky Test nie je potrebný
Plyny 7.3 Bod varu
7.4 Relatívna hustota
7.14 Granulometria
Tekutiny 7.14 Granulometria
Anorganické látky 7.8 Rozdeľovacia konštanta
7.9 Teplota vzplanutia
9.2.1.1 Ľahká biodegradovateľnosť
Organické peroxidy 7.13 Oxidačné vlastnosti
Samovoľne horľavá na vzduchu alebo pri kontakte s vodou, príp. vlhkosťou pri izbovej teplote 8.1 Žieravosť/dráždivosť pre kožu
8.2 Vážne poškodenie/podráždenie oka
8.3 Kožná senzibilizácia
Silná kyselina/zásada 8.1 Žieravosť/dráždivosť pre kožu
8.2 Vážne poškodenie/podráždenie oka
8.3 Kožná senzibilizácia

 

Z niektorých príkladov určitého výsledku testu alebo podmienok používania vyplýva, že test sa nemusí vykonávať:

Výsledok testu alebo podmienky používania Test nie je potrebný
Teplota topenia je vyššia ako 300 °C 7.5 Tlak pary
Ľahko oxidovateľná vo vode 7.7 Rozpustnosť vo vode
Je klasifikovaná ako nie toxická pri kontakte s kožou 8.1 Žieravosť/dráždivosť pre kožu
Je klasifikovaná ako spôsobujúca vážne poškodenie očí 8.2 Vážne poškodenie očí/podráždenie očí
K dispozícii sú primerané informácie pre environmentálnu klasifikáciu a označovanie 9.1.1 Krátkodobá toxicita pre bezstavovce
Nedochádza k emisiám do čistiarne odpadových vôd 9.1.4 Inhibícia respirácie v aktivovanom kale

 

Úplný prehľad nájdete v „Praktickej príručke pre manažérov MSP a koordinátorov pre nariadenie REACH“ a v prílohách VII až X k nariadeniu REACH.

Dôležité je, že vynechanie testovania na zvieratách nesmie ohroziť bezpečné používanie látok. Z tohto dôvodu každá úprava, ktorú použijete miesto predloženia štandardných informácií, si vyžaduje platné a zdokumentované odôvodnenie.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)