Vyhľadanie vašich spoluregistrujúcich

Budete musieť spoločne využívať údaje a spoločne registrovať vašu látku s ďalšími spoločnosťami. V praxi to znamená, že musíte:

  1. prostredníctvom systému REACH-IT predložte agentúre ECHA žiadosť o informácie, aby ste zistili, či máte spoluregistrujúcich. Na váš záujem o registráciu budú takto upozornení aj vaši spoluregistrujúci.
  2. ak máte spoluregistrujúcich, dohodnite sa s nimi, že máte rovnakú látku.

Ďalší postup bude závisieť od toho, či je vaša látka už registrovaná.

  • Ak už iné spoločnosti vašu látku zaregistrovali, spoločné predkladanie zvyčajne existuje a musíte sa k nemu pripojiť.
  • Ak vaša látka nie je registrovaná, ale iné spoločnosti tiež podali žiadosť o informácie, vy a vaši spoluregistrujúci sa musíte dohodnúť, ako budete pri spoločnej registrácii spolupracovať. Ak neexistujú žiadni spoluregistrujúci, môžete začať s prípravou spoločného predkladania sami.

Vyhľadávanie spoluregistrujúcich sa začína predložením žiadosti o informácie, v databáze registrovaných látok agentúry ECHA si však môžete vopred pozrieť, ktoré látky sú už zaregistrované.

Žiadosť o informácie

Ak plánujete vykonať registráciu, musíte od agentúry ECHA získať informácie, či už registrácia pre túto látku existuje.

Žiadosť o informácie sa pripraví v aplikácii IUCLID a predloží sa agentúre ECHA prostredníctvom systému REACH-IT. 

Presná identifikácia vašej látky v žiadosti o informácie je dôležitá, aby bolo zaistené náležité spoločné využívanie údajov.

Ak agentúra ECHA zistí, že informácie v žiadosti nie sú dostatočne jasné na stanovenie identity látky, budete vyzvaní na poskytnutie ďalších informácií.

Ak bola vaša žiadosť o informácie úspešne predložená, bude vám pridelené číslo žiadosti a udelený prístup na stránku spoluregistrujúcich pre danú látku v systéme REACH-IT. Na stránke spoluregistrujúcich nájdete kontaktné údaje ďalších spoločností, ktoré podali žiadosť o informácie alebo uskutočnili registráciu s rovnakým identifikátorom látky (napr. číslom EC).

Súčasne budú vaši spoluregistrujúci v systéme REACH-IT upozornení na to, že na stránku spoluregistrujúcich bol pridaný nový účastník.

Ak neuskutočníte registráciu do jedného roka, vaše prístupové právo na stránku spoluregistrujúcich vyprší. Pri registrácii musíte vo svojej registračnej dokumentácii uviesť číslo žiadosti o informácie.

Príprava na vytvorenie spoločného predkladania alebo pripojenie k spoločnému predkladaniu

Ďalej uvedené kroky objasňujú prechod od úspešného predloženia žiadosti o informácie k vytvoreniu nového spoločného predkladania alebo k pripojeniu k existujúcemu spoločnému predkladaniu. Konkrétne vytvorenie alebo pripojenie je vysvetlené vo fáze 6: Predložte registračnú dokumentáciu.

Ak neexistujú žiadni spoluregistrujúci, môžete sa pripraviť na vytvorenie spoločného predkladania sami. Uplatňuje sa väčšina ďalej uvedených krokov.

 

1. Prihláste sa do systému REACH-IT

REACH-IT je IT nástroj, ktorý musíte používať pri predkladaní informácií agentúre ECHA vrátane žiadostí o informácie a registrácií.

Prístup do systému REACH-IT nájdete na domovskej stránke agentúry ECHA. Môžete sa prihlásiť pomocou používateľského mena (ID) a hesla. Ak ešte nie ste používateľ, môžete sa zaregistrovať.

 

2. Prejdite na stránku spoluregistrujúcich

V systéme REACH-IT, v ponuke „Search“ (Vyhľadávanie), kliknite na možnosť „Co-registrants“ (Spoluregistrujúci) na vyhľadanie stránky spoluregistrujúcich pomocou identifikátora látky (napr. čísla EC).

V časti „Registrants“ (Registrujúci) sa zobrazia spoločnosti, ktoré látku zaregistrovali, spolu s kontaktnými údajmi a úlohou v spoločnom predkladaní.

V časti „Potential registrant“ (Potenciálni registrujúci) sa zobrazia spoločnosti, ktoré žiadali o informácie o látke, ale registráciu nevykonali, ako aj ich kontaktné údaje. Vaše údaje tu budú uvedené.

 

3. Na stránke spoluregistrujúcich si overte svoje kontaktné údaje

Keďže musíte vykonať spoločnú registráciu, je dôležité, aby vaše kontaktné údaje boli aktuálne, vďaka čomu sa ostatní spoluregistrujúci budú môcť s vami skontaktovať.

Kontaktné údaje uvedené na stránke spoluregistrujúcich sú kontaktné údaje uvedené vo vašej žiadosti o informácie. Obvykle ide o údaje osoby z vašej spoločnosti alebo zástupcu tretej strany (ZTS).

Rozhodnite sa, či chcete ponechať už uvedené kontaktné údaje v žiadosti o informácie, alebo či ich chcete aktualizovať.

 

4. Skontrolujte, či existuje spoločné predkladanie

Na stránke spoluregistrujúcich kliknite na tlačidlo „Joint submissions“ (Spoločné predkladania). Na stránke „Joint submission search“ (Vyhľadávanie spoločného predkladania), na ktorú ste sa dostali, začiarknite políčko „Show other joint submissions?“ (Zobraziť iné spoločné predkladania?). V opačnom prípade budú výsledky vyhľadávania obmedzené na tie spoločné predkladania, ktorých už ste členom.

Vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazia existujúce spoločné predkladania pre danú látku. Ak ste nepodali žiadosť o informácie, vo vyhľadávaní sa nezobrazia žiadne výsledky.

Ak neexistuje spoločné predkladanie, mali by ste sa so svojimi spoluregistrujúcimi pripraviť na vytvorenie spoločného predkladania.

Ak spoločné predkladanie existuje, overte, či daný typ zodpovedá vašej registrácii:

  • ak budete registrovať látku používanú ako medziprodukt, ktorá je (vyrábaná alebo) používaná za prísne kontrolovaných podmienok, môžete sa pripojiť buď k „úplnému“ (štandardnému) spoločnému predkladaniu, alebo k spoločnému predkladaniu „pre medziprodukt“ pre svoju látku;
  • ak plánujete úplnú registráciu, môžete sa pripojiť len k „úplnému“ spoločnému predkladaniu. Ak existuje len spoločné predkladanie „pre medziprodukt“, môžete súhlasiť s existujúcim spoločným predkladaním, ktoré sa stane „úplným“ spoločným predkladaním, alebo sa môžete pripraviť na vytvorenie „úplného“ spoločného predkladania sami.

Aj v prípade, keď látka ešte nebola registrovaná, je možné, že spoločné predkladanie už vytvorili iní (skorší) žiadatelia.

 

5. Skontaktujte sa so svojimi spoluregistrujúcimi a odpovedzte na ich otázky

Ak je potrebné spoločné predkladanie, skontaktujte sa so svojimi spoluregistrujúcimi prostredníctvom kontaktných údajov na stránke spoluregistrujúcich a prediskutujte ďalšie kroky.

Ak sa pripojíte k spoločnému predkladaniu, skontaktujte sa s hlavným registrujúcim prostredníctvom kontaktných údajov na stránke „Joint submission search“ (Vyhľadávanie spoločného predkladania).

Najjednoduchším spôsobom na kontaktovanie spoluregistrujúcich alebo hlavného registrujúceho je obvykle e-mail. Cez systém REACH-IT ich nemôžete kontaktovať.

Keď sa na vás obrátia vaši spoluregistrujúci na účely registrácie, na otázky im odpovedajte.

 

6. Určite rovnakosť látky so spoluregistrujúcimi

Keď sa skontaktujete so svojimi spoluregistrujúcimi, budete musieť určiť, či je látka rovnaká.

Na určenie rovnakosti látky musia všetci spoluregistrujúci – vrátane vás – určiť názov svojej látky podľa Usmernenia k identifikácii a pomenovaniu látok podľa nariadení REACH a CLP (pozri tiež fázu 1: Poznajte svoje portfólio).

Ak je názov rovnaký, potom sa látky považujú za rovnaké.

Ak máte obavy o dôverné obchodné informácie pri diskusiách ohľadne rovnakosti látky, pred začatím práce sa na túto skutočnosť zmluvne pripravte.

 

7. Dohodnite sa na profile identifikácie látky v spoločnom predkladaní

Spoluregistrujúci, ktorí pripravujú spoločnú registráciu, musia spoločne uplatňovať zásady prílohy III k Usmerneniu k identifikácii a pomenovaniu látok podľa nariadení REACH a CLP na definovanie vymedzenia látky zodpovedajúcej údajom, ktoré budú spoločne predkladať.

Označuje sa to ako profil identity látky (SIP) a musí sa uviesť v registračnej dokumentácii hlavného registrujúceho.

Ak sa pripojíte k spoločnému predkladaniu, musíte skontrolovať, či vaša látka zodpovedá vymedzeniu profilu identity látky (SIP), na ktorom sa dohodli spoluregistrujúci. Ak vaša látka nezodpovedá vymedzeniu SIP, so svojimi spoluregistrujúcimi sa budete musieť dohodnúť buď na tom, že sa rozsah SIP rozšíri, alebo že vaša látka nespadá do rozsahu tohto spoločného predkladania.

Len čo sa dohodnete, že sú vaše látky rovnaké, a že všetci spoluregistrujúci – vrátane vás – spĺňate vymedzenie profilu identity látky spoločného predkladania, môžete začať spolupracovať na spoločnom využívaní údajov a na spoločnom rozdelení nákladov na registráciu (pozri fázu 3: Dohovorte sa so svojimi spoluregistrujúcimi).

 

8. Oboznámte sa s úlohami a činnosťami v spoločnom predkladaní

Pri spoločnom predkladaní sú dve formálne oddelené úlohy: hlavný registrujúci a – prípadne – registrujúci členovia. Všetci spoluregistrujúci sú však zodpovední za plánovanie a priebeh práce, obsah spoločných častí registrácie a obsah svojich vlastných častí registrácie.

Pri vytváraní spoločného predkladania si spoluregistrujúci zvolia hlavného registrujúceho (pozri fázu 3: Dohovorte sa so svojimi spoluregistrujúcimi). Hlavný registrujúci musí získať súhlas spoluregistrujúcich a predtým, ako členovia budú môcť predložiť svoje registrácie, musí prostredníctvom systému REACH-IT predložiť spoločnú časť registrácie. Hlavný registrujúci musí tiež spoluregistrijúcim oznámiť číslo bezpečnostného tokenu, aby sa mohli k spoločnému predkladaniu pripojiť (pozri fázu 6: Predložte registračnú dokumentáciu).

V prípade všetkých ostatných úloh sa musíte so svojimi spoluregistrujúcimi dohodnúť na spôsobe spolupráce. V praxi to znamená, že treba rozhodnúť, kto bude čo robiť a či je alebo nie je potrebné externe zadať vypracovanie niektorých úloh. Dohoda je obvykle zdokumentovaná.

Dohoda má zahŕňať rôzne činnosti, ktoré spoluregistrujúci musia vykonať na účely registrácie (pozri fázy 3, 4, 5 a 6), ako aj zachovania aktuálnosti registrácie (pozri fázu 7). Patria sem:

  • administratívne úlohy: stanovenie kontaktných miest na komunikáciu, organizovanie spôsobu vybavovania faktúr a platieb, vytváranie systémov refundácie a vedenie záznamov,
  • príprava obsahu dokumentácie: zhromaždenie existujúcich údajov, získavanie nových údajov, diskusie o kvalite údajov, dohoda o tom, aké údaje sa budú predkladať spoločne, rokovanie o nákladoch v súvislosti so spoločným využívaním údajov, vykonávanie hodnotení chemickej bezpečnosti, odvodenie klasifikácie a vypracovanie správy o chemickej bezpečnosti,
  • príprava dokumentácie IUCLID a jej predloženie: vytvorenie spoločnej časti registrácie v aplikácii IUCLID, predloženie dokumentácie agentúre ECHA a sledovanie faktúr a správ v systéme REACH-IT.

Ak sa pripojíte k spoločnému predkladaniu, budete obvykle registrujúcim členom. Skorší spoluregistrujúci už zvolili hlavného registrujúceho a rozhodli o spôsobe vzájomnej spolupráce. Zvyčajne sa to zdokumentuje v dohode. Ďalšie informácie ohľadne spôsobu dohody o spoločnom využívaní údajov a ich spoločnom predkladaní nájdete vo fáze 3. Hlavný registrujúci vám obvykle poskytne číslo bezpečnostného tokenu, aby ste sa mohli pripojiť k spoločnému predkladaniu v systéme REACH-IT.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)