Pracovné semináre pre účastníkov dodávateľského reťazca

Nahrádzanie je náročnou úlohou, ktorá si vyžaduje splnenie mnohých kritérií týkajúcich sa vlastností látky a ekonomických požiadaviek, dobré porozumenie rizikovým profilom a profilom nebezpečnosti alternatívnych látok a môže sa vyžadovať aj posúdenie životného cyklu zamýšľaného nahradenia. Podniky to nemôžu robiť sami, potrebujú to prediskutovať so svojimi zákazníkmi a dodávateľmi. Pri vývoji a schvaľovaní bezpečnejších alternatív je teda hlavným motorom spolupráca v rámci dodávateľského reťazca.

Agentúra ECHA navrhla, aby členské štáty a zúčastnené strany zorganizovali pracovné semináre s cieľom zistiť, ako je možné zvládnuť špecifické výzvy v oblasti nahrádzania a zároveň zapojiť podniky z dodávateľského reťazca, ktoré sa zaujímajú o identifikovanie bezpečnejších alternatív schopných plniť požadovanú konkrétnu funkciu a zaistiť koncové použitie.

Pracovné semináre by boli príležitosťou pre účastníkov dozvedieť sa viac o technologických a funkčných potrebách v súvislosti s budovaním kapacít a odbornou prípravou na prevádzkovej úrovni podnikov. 

Pracovné semináre by sa obvykle konali v štátnom jazyku členského štátu alebo prípadne v angličtine, pokiaľ by boli určené aj pre účastníkov z iných európskych krajín.

Pracovné semináre:

  • by iniciovali dialóg medzi rôznymi dotknutými subjektmi v rámci dodávateľského reťazca o príležitostiach a problémoch v oblasti nahrádzania a 
  • a viedli by ku konkrétnym inovačným projektom a spolupráci s cieľom nahrádzať nebezpečné látky bezpečnejšími alternatívami. 

Agentúra ECHA ponúka pomoc pri príprave programu pracovných seminárov, šírení ich záverov a môže poskytnúť aj ďalšiu podporu.

Ďalej je uvedený príklad štruktúry pracovného seminára o nahrádzaní pre účastníkov dodávateľského reťazca.

Chceli by ste organizovať alebo spoluorganizovať pracovný seminár o nahrádzaní pre účastníkov dodávateľského reťazca, ktorý by bol  zameraný na konkrétne látky a funkcie? --> Obráťte sa na nás.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)