Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Údaje, vďaka ktorým možno predchádzať nevhodnému nahrádzaniu

Pri posudzovaní nebezpečnosti a hodnotení rizík alternatívnych látok môžu byť veľmi užitočné údaje, ktoré sa zhromaždia v rámci vykonávania nariadení REACH, CLP a nariadenia o biocídnych výrobkoch. 

Podľa nariadenia REACH sa od registrujúcich vyžaduje poskytnutie informácií o látkach vyrobených v EÚ alebo dovezených do EÚ. Agentúra ECHA môže okrem toho požiadať aj o poskytnutie dodatočných informácií za účelom objasnenia obáv v súvislosti s nejakou látkou.

Údaje, ktoré sú dostupné prostredníctvom webového sídla agentúry ECHA, môžu uľahčiť bezpečné používanie chemikálií a nahradzovanie nebezpečných látok.

Údaje, vďaka ktorým možno predchádzať nevhodnému nahrádzaniu

 

Image

Informácie z registračných dokumentácií a oznámení o klasifikácii a označovaní.

 

Image

Informácie o použitiach, expozíciách/emisiách, rizikách a alternatívach k látkam, ktoré podliehajú postupom autorizácie alebo obmedzenia podľa nariadenia REACH.

 

Image

Informácie o biocídnych látkach alebo výrobkoch zhromaždených podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Agentúra ECHA spolu s členskými štátmi venuje čoraz väčšiu pozornosť štrukturálnej podobnosti jednotlivých látok. Pristúpila tiež k združovaniu látok do skupín s cieľom predchádzať nevhodnému nahrádzaniu. Agentúra ECHA bude pokračovať v zdokonaľovaní spôsobov využitia a šírenia zásadných informácií o registrovaných chemikáliách, najmä v súvislosti s nahrádzaním chemických látok vzbudzujúcich obavy.

Chceli by ste sa zúčastniť na pracovnom seminári o prístupe k údajom, ktoré sú dôležité pri nahrádzaní nebezpečných látok? --> Obráťte sa na nás.

Categories Display


Route: .live1