REACH, CLP and biocides for non-EU companies

Predmetom nariadenia o biocídnych výrobkoch [BPR, nariadenie (EÚ) č. 528/2012] je uvádzanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie. Biocídne výrobky slúžia na ochranu ľudí, zvierat, materiálov alebo výrobkov pred škodlivými organizmami, ako sú škodcovia či baktérie, prostredníctvom pôsobenia účinných látok obsiahnutých v biocídnom výrobku. Účelom tohto nariadenia je zlepšiť fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami v EÚ a zároveň zabezpečiť vysokú úroveň ochrany zdravia ľudí a životného prostredia.

Nariadenie bolo prijaté 22. mája 2012 a uplatňuje sa od 1. septembra 2013 s prechodným obdobím pre určité ustanovenia. Ruší sa ním smernica o biocídnych výrobkoch (BPD, smernica 98/8/ES).

Na podniky so sídlom mimo EÚ sa nevzťahujú povinnosti vyplývajúce z nariadenia o biocídnych výrobkoch, a to ani vtedy, ak svoje výrobky vyvážajú do Európskej únie. Za dodržiavanie požiadaviek nariadenia o biocídnych výrobkoch, ako sú schválenie účinných látok alebo autorizácia biocídnych výrobkov, v zásade nesú zodpovednosť dovozcovia sídliaci v Európskej únii.

Dovozcovia v EÚ sa môžu obrátiť na svojich dodávateľov mimo EÚ a požiadať o informácie, ktoré môžu byť potrebné v záujme plnenia regulačných povinností. Ako dodávateľ so sídlom mimo EÚ môžete svojim zákazníkom (t. j. dovozcom sídliacim v Európskej únii) poskytnúť ďalšiu podporu tým, že im poskytnete dostatok informácií, ktoré sú potrebné na splnenie povinností dovozcov vyplývajúcich z nariadenia o biocídnych výrobkoch. Ako prvý krok odporúčame oboznámiť sa s príslušnými povinnosťami. Ide predovšetkým o tieto aspekty:

  • Všetky biocídne výrobky si vyžadujú autorizáciu predtým, ako môžu byť uvedené na trh, a účinné látky, ktoré sa nachádzajú v takomto biocídnom výrobku, musia byť vopred schválené. Z tejto zásady však existujú určité výnimky. Účinné látky v rámci kontrolného programu a biocídne výrobky obsahujúce tieto účinné látky možno napríklad uviesť na trh, kým sa ešte čaká na konečné rozhodnutie o schválení. Na trh je povolené uvádzať aj výrobky s dočasnou autorizáciou obsahujúce nové účinné látky, v prípade ktorých ešte prebieha hodnotenie.
  • Cieľom nariadenia o biocídnych výrobkoch je harmonizovať trh na úrovni Únie, zjednodušiť schvaľovanie účinných látok a autorizáciu biocídnych výrobkov a zaviesť časový rozvrh hodnotení členských štátov, tvorby stanovísk a rozhodovania. Takisto sa ním podporuje obmedzenie testovania na zvieratách zavedením záväznej povinnosti spoločného využívania údajov a podporovaním používania alternatívnych metód testovania.
  • Ako v prípade smernice o biocídnych výrobkoch sa schvaľovanie účinných látok uskutočňuje na úrovni Únie a následná autorizácia biocídnych výrobkov na úrovni členských štátov. Túto autorizáciu možno vzájomným uznávaním rozšíriť na iné členské štáty. Nariadenie o biocídnych výrobkoch takisto poskytuje žiadateľom možnosť nového typu autorizácie na úrovni Únie (autorizácia Únie).

 

Schvaľovanie účinných látok

Nové účinné látky

Podniky musia požiadať o schválenie účinnej látky predložením dokumentácie agentúre. Potom ako dokumentáciu overí ECHA, hodnotiaci príslušný orgán do jedného roka vykoná kontrolu úplnosti a hodnotenie.

Existujúce účinné látky

Ustanovenia v nariadení o biocídnych výrobkoch (ďalej len „BPR“) sa takisto budú vzťahovať na žiadosti predložené v rámci kontrolného programu účinných látok podľa smernice o biocídnych výrobkoch (ďalej len „BPD“). Od 1. januára 2014 ECHA prevzala tento program od Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre Spoločné výskumné centrum (GR JRC).

Ako existujúce účinné látky sa uvádzajú látky, ktoré boli uvedené na trh pred 14. májom 2000 a ktoré boli hodnotené v rámci kontrolného programu.

Ďalšie informácie nájdete v časti Nariadenie o biocídnych výrobkoch.

 

Autorizácia biocídnych výrobkov

Všetky biocídne výrobky musia byť autorizované pred tým, ako môžu byť sprístupnené na trhu. Podniky majú na výber niekoľko alternatívnych postupov v závislosti od svojho výrobku a počtu krajín, v ktorých ho chcú predávať.

Ďalšie informácie nájdete v časti Nariadenie o biocídnych výrobkoch.

 

Technická ekvivalencia

Technická ekvivalencia je podobnosť medzi dvomi účinnými látkami, pokiaľ ide o ich chemické zloženie a profil nebezpečnosti.

V hodnotení technickej ekvivalencie sa účinná látka porovná s látkou, ktorá už bola schválená (referenčná účinná látka), aby sa stanovila ich rovnocennosť.

Ďalšie informácie nájdete v časti Nariadenie o biocídnych výrobkoch.

 

Schválení dodávatelia

Cieľom nariadenia o biocídnych výrobkoch je zabezpečiť, aby sa náklady na hodnotenie účinných látok spravodlivo rozdelili. Výrobcovia a dovozcovia účinnej látky, ktorí síce neboli zapojení do kontrolného programu ani sa nepodieľali na pôvodnej žiadosti týkajúcej sa schválenej účinnej látky, ale nakoniec uviedli danú účinnú látku na trh, sa preto musia podieľať na nákladoch.

Tieto podniky dostanú príležitosť zakúpiť si prístup k údajom za spravodlivých podmienok. Na tento účel sa uplatňuje zásada povinného spoločného využívania údajov.

Ďalšie informácie nájdete v časti Nariadenie o biocídnych výrobkoch.

 

Ošetrené výrobky

V nariadení o biocídnych výrobkoch sa určujú pravidlá na používanie výrobkov ošetrených jedným alebo viacerými biocídnymi výrobkami, alebo výrobkov, do ktorých je biocídny výrobok zámerne zapracovaný.

Podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch môžu byť výrobky ošetrené len biocídnymi výrobkami obsahujúcimi účinné látky schválené v EÚ. Ide o zmenu v porovnaní so smernicou o biocídnych výrobkoch, podľa ktorej výrobky z tretích krajín mohli byť ošetrené látkami, ktoré neboli schválené v EÚ, napríklad sa drevo mohlo ošetriť arzénom.

Podniky musia byť takisto pripravené poskytnúť spotrebiteľom informácie o biocídnom ošetrení výrobku, ktorý predávajú. Ak spotrebiteľ požiada o informácie o ošetrenom výrobku, dodávateľ ich musí bezplatne poskytnúť do 45 dní.

Ďalšie informácie nájdete v časti Nariadenie o biocídnych výrobkoch.