Poplatky vzťahujúce sa na MSP podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch

Malé a stredné podniky založené v Európskej únii môžu využiť znížené poplatky podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch v závislosti od svojej veľkosti a za predpokladu, že sú splnené určité podmienky. Pred podaním žiadosti musia podniky predložiť listinný dôkaz preukazujúci ich právo na takýto znížený poplatok. Podmienky a pokyny, ako predkladať dokumentáciu na kontrolu stavu MSP, sú podrobnejšie opísané ďalej.

Predtým ako požiadate o kontrolu stavu MSP, oboznámte sa s príslušnou EÚ definíciou. Na stanovenie podmienok týkajúcich sa klasifikácie podnikov ako mikropodnik, malý podnik alebo stredný podnik je jediným spoľahlivým podkladom odporúčanie Komisie 2003/361/ES.

Uznanie stavu MSP

Pred predložením žiadosti o povolenie, predĺženie povolenia alebo zaradenie do prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012 o účinných látkach, alebo žiadosti o povolenie biocídneho výrobku alebo skupiny biocídnych výrobkov v Únii, ktorá sa predkladá v súlade s článkom 7 ods. 1, článkom 13 ods. 1, článkom 28 ods. 4, článkom 43 ods. 1 alebo článkom 45 ods. 1 tohto nariadenia a obsahuje právo na znížené poplatky pre MSP, treba agentúre predložiť príslušné doklady preukazujúce právo na takýto znížený poplatok na základe stavu MSP v zmysle odporúčania 2003/361/ES.

Látky a výrobky podliehajúce zníženým poplatkom

Treba poznamenať, že podniky môžu využiť znížené poplatky iba v prípade, že účinná látka sa nemá použiť ako náhrada a v prípade, že výrobok neobsahuje účinnú látku, ktorá sa má použiť ako náhrada.

V prípade, že žiadosť sa týka takejto látky alebo výrobku, podnik nemôže požiadať o kontrolu stavu MSP.

Výber správneho podniku

V prípade žiadosti o povolenie, predĺženie povolenia alebo zaradenie účinnej látky do prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012 je to kategória veľkosti výrobcu účinnej látky so sídlom v Únii, ktorá určuje právo na znížené poplatky.

V prípade žiadosti o povolenie výrobku alebo predĺženie povolenia výrobku je to kategória veľkosti potenciálneho držiteľa povolenia so sídlom v Únii, ktorá určuje právo na znížené poplatky.

V prípade, že subjektom predkladajúcim žiadosť je napr. konzultant, je dôležité posúdiť veľkosť podniku klienta.

Ako určiť kategóriu veľkosti podniku

Pokyny týkajúce sa posudzovania kategórie veľkosti podniku v jednotlivých krokoch.

Viac informácií

Listinný dôkaz
  1. Listinný dôkaz* preukazujúci vlastnícku štrukúru podniku vrátane všetkých priamych a nepriamych partnerských a pridružených podnikov, vrchných aj následných, ktorý zohľadňuje akékoľvek akcie, volebné práva či iné vykonávanie vplyvu v súvislosti so stanovením väzieb/partnerstiev v zmysle článku 3 prílohy k odporúčaniu Komisie 2003/361/ES.

    *Ako listinný dôkaz preukazujúci akcionárov podniku môže slúžiť niektoré z uvedených vrátane najnovších zmien v rozdeľovaní akcií: rozhodnutia spoločnosti, zriaďovacie dokumenty, memorandum o spolupráci, kniha akcionárov podniku atď.,

  2. kópie oficiálne auditovaných účtovných uzávierok spolu so sprievodnými poznámkami a výročnými správami za dva posledné schválené fiškálne účtovné obdobia a takisto kópie týchto dokladov od akéhokoľvek partnera a/alebo pridružených podnikov v súlade s článkami 3, 4 a 6 prílohy k odporúčaniu Komisie,

  3. úradné potvrdenie/informácia od oficiálneho orgánu** potvrdzujúce počet zamestnancov, ktorý zodpovedá počtu ročných pracovných jednotiek (AWU) v súlade s článkom 5 prílohy k odporúčaniu Komisie pre každé z dvoch posledných schválených účtovných období. Ak sú tieto informácie uvedené vo výročných správach alebo v poznámkach k auditovaným účtovným uzávierkám, nemusíte predložiť tieto dokumenty,

    **úradné potvrdenie poskytujúce informácie o počte zamestnancov podniku sa môže získať tiež od niektorých z týchto vnútroštátnych/miestnych inštitúcií: daňový úrad, finančná agentúra, poisťovňa, úrad práce, štatistický úrad, zdravotná posiťovňa, súkromná zdravotná poisťovňa atď.

Pošlite doklady uvedené v bodoch 1, 2 a 3 za všetkých priamych a nepriamych partnerov a pridružené podniky, vrchných a následných, pričom zohľadnite všetky akcie, volebné práva alebo iné vykonávanie vplyvu v súvislosti s určovaním väzieb/partnerstiev v zmysle článku 3 odporúčania Komisie.

Poznámka: Ak podnik a/alebo jeho partner a pridružené podniky zostavujú konsolidovanú účtovnú uzávierku alebo sú zahrnuté do konsolidovanej účtovnej uzávierky iného podniku, pošlite aj konsolidované výkazy spolu so sprievodnými poznámkami.

Ako podať žiadosť o uznanie stavu MSP a predložiť sprievodné podporné doklady

Podniky sa najprv musia dôkladne oboznámiť s príslušnými definícíami MSP a že je k dispozícii potrebná dokumentácia uvedená v časti Potrebný listinný dôkaz nielen pre príslušný podnik, ale tiež pre každého partnera a/alebo pridružený podnik.

Žiadosť o uznanie stavu MSP sa podáva cez nástroj registra R4BP. Predložiť doklady môže výrobca účinnej látky alebo potenciálny držiteľ autorizácie pod podmienkou, že si vytvorí používateľské konto na stránkach agentúry ECHA a prejde na nástroj na predkladanie žiadostí registra R4BP. Na karte NEW APPLICATION (NOVÁ ŽIADOSŤ) zvoľte možnosť na predloženie žiadosti o overenie stavu MSP (SM-APP – SME Verification) a sprievodca na predkladanie žiadostí vás prevedie celým postupom.

Pravidelne kontrolujte, či máte úlohy alebo správy v nástroji R4BP. Cez tento nástroj môžete dostať žiadosti o viac informácií od rôznych orgánov s termínom na odpoveď. Takéto žiadosti sa objavia na karte TASKS (ÚLOHY) v nástroji R4BP. Ak nedodržíte stanovené termíny, vaša žiadosť môže byť zamietnutá alebo sa pri jej posúdení nezohľadnia neskoro poskytnuté informácie v závislosti od štádia vybavovania žiadosti. Rozhodnutie o žiadosti o uznanie stavu MSP vám bude oznámené cez nástroj R4BP.

Registrácia v nástroji R4BP

Obmedzenia veľkosti listinných dôkazov

Veľkosť jednej prílohy nemôže prekročiť 10 MB. V prípade, že predkladáte veľmi veľkú prílohu alebo viac ako 6 príloh, vytvorte zip archív, do ktorého vložíte všetky súbory a importujte zip súbor ako prílohu.

 

Oznámenie a platnosť stavu MSP

Do 45 dní po prijatí všetkých príslušných dokladov agentúra rozhodne o stave MSP. Ak existuje, môže byť uznaný.

Uznanie podniku ako podniku MSP bude pre žiadosti predložené podľa nariadenia (EÚ) č. 528/2012 platné dva roky.

Proti rozhodnutiu agentúry v súvislosti so stavom MSP podniku je možné podať odvolanie v súlade s článkom 77 nariadenia (EÚ) č. 528/2012.

Zníženie poplatkov

Zníženie poplatkov pre žiadosti o povolenie, predĺženie povolenia alebo zaradenie účinných látok do prílohy I, ak je výrobcom účinnej látky podnik MSP založený v Únii s výnimkou, že účinná látka sa má používať ako náhrada

Typ podniku Zníženie (% štandardného poplatku)
Mikropodnik

60

Malý podnik

40

Stredný podnik

20


 

Zníženie poplatkov pre žiadosti o vydanie povolenia a predĺženie povolenia pre biocídne výrobky alebo skupiny biocídnych výrobkov, ktoré boli povolené v Únii, ak je potenciálnym držiteľom povolenia podnik MSP založený v Únii s výnimkou, že výrobok obsahuje účinnú látku, ktorá sa má použiť ako náhrada

Typ podniku

Zníženie (% štandardného poplatku)

Mikropodnik

30

Malý podnik

20

Stredný podnik

10

 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)