Ako postupovať v prípade nesprávneho uvedenia kategórie veľkosti MSP

Ak zistíte, že pri predkladaní registrácií, aktualizácií alebo oznámení ste v systéme REACH-IT uviedli nesprávnu kategóriu veľkosti vašej spoločnosti (alebo spoločnosti, ktorú zastupujete ako výhradný zástupca) a že ste potvrdili takúto nesprávnu kategóriu MSP, postupujte podľa týchto pokynov:

Pred začatím postupu agentúry ECHA na overenie stavu MSP

Image

Informujte agentúru ECHA o nesprávnom uvedení kategórie veľkosti podniku tak, že vyplníte kontaktný formulár asistenčného pracoviska. Po zadaní vašich kontaktných údajov vyberte možnosť Mám otázku týkajúcu sa predkladania dokumentácie agentúre ECHA... , vyplňte požadované polia a uveďte správne podacie číslo. Uistite sa, že teraz ste uviedli správnu veľkosť podniku. Ak máte niekoľko predložení, uveďte všetky predloženia, ktoré sú ovplyvnené touto aktualizáciou kategórie veľkosti.

Kontaktný formulár asistenčného pracoviska agentúry ECHA

 
Image

Ak ste informovali agentúru ECHA o nesprávnej kategórii veľkosti podniku, ako je uvedené v bode 1 vyššie, dostanete oznámenie a následne novú faktúru (faktúry) prostredníctvom vášho účtu v systéme REACH-IT. Zaplaťte prosím novú faktúru (faktúry) zodpovedajúcu zmenenej veľkosti podniku v lehote splatnosti uvedenej v tejto novej faktúre (faktúrach).

 

Ak budete postupovať podľa uvedených pokynov, možno sa vyhnete administratívnemu poplatku. Agentúra ECHA neúčtuje administratívny poplatok, ak registrujúci zašlú agentúre ECHA písomnú opravu nesprávneho uvedenia kategórie veľkosti predtým, ako začne agentúra ECHA postup na overenie stavu MSP.

Dôležité: Aktualizácia profilu podniku v systéme REACH-IT nestačí nato, aby sa spoločnosť vyhla administratívneho poplatku.

Ak s vami agentúra ECHA už nadviazala kontakt na účely overenia uvedenej kategórie MSP, bude účtovaný administratívny poplatok okrem vyrovnávacieho poplatku vo výške zodpovedajúcej zmenenej kategórii veľkosti podniku pre každé predloženie (predloženia), ktorého sa týka postup na overenie stavu MSP, ak overenie stavu MSP preukáže, že kategória veľkosti podniku je väčšia, ako bolo uvedené v čase predloženia (predložení).

Odporúča sa vždy zachovať profil vašej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorú zastupujete ako výhradný zástupca, aktualizovaný v systéme REACH-IT, aby ste sa vyhli zaslaniu nesprávnej faktúry za budúce predloženia.

Po začatí postupu agentúry ECHA na overenie stavu MSP

Ak s vami agentúra ECHA už nadviazala kontakt na účely overenia uvedenej kategórie MSP, bude účtovaný administratívny poplatok v prípade, že overenie stavu MSP preukáže, že kategória veľkosti podniku je väčšia, ako bolo uvedené v čase predloženia (predložení). Okrem toho dostanete faktúru na doplatok až do výšky poplatku, ktorý zodpovedá správnej kategórii veľkosti podniku pre každé predloženie (predloženia) v súvislosti s postupom na overenie stavu MSP.

V súlade s  zmenami rozhodnutí riadiacej rady agentúry ECHA MB/D/29/2010 o klasifikácii spoplatňovaných služieb tak, ako je to stanovené v rozhodnutí riadiacej rady MB/21/2012/D, spoločnosti, ktoré správne opravia veľkosť svojho podniku potom, ako s nimi agentúra ECHA najprv nadviazala kontakt, môžu využiť 50-percentné zníženie platného administratívneho poplatku. Teda v prípade, že dostanete od agentúry ECHA list oznamujúci začatie postupu na overenie stavu MSP a zistíte, že ste uviedli a potvrdili nesprávnu veľkosť vášho podniku, urobte tieto kroky, aby ste mohli využiť zníženie poplatku:

Image

Uveďte správnu veľkosť podniku tak, že vyplníte Vyhlásenie o nesprávnej veľkosti (priložené k listu agentúry ECHA o začatí overovania práva vašej spoločnosti na zníženie poplatkov vzťahujúce sa na MSP).

 
Image
Pošlite agentúre ECHA správne vyplnené a podpísané Vyhlásenie o nesprávnej veľkosti do 21 kalendárnych dní od dátumu uvedeného listu buď e-mailom na: sme-verification (na adrese) echa.europa.eu, poštou alebo prostredníctvom kuriéra na túto adresu:


ECHA, A3 Unit
SME verification,
P.O. Box 400,
FI-00121 Helsinki

 
Image

Ak ste aktualizovali veľkosť vášho podniku na iný ako MSP (veľký), nemusíte predložiť agentúre ECHA žiadne ďalšie dokumenty, okrem správne vyplneného Vyhlásenia o nesprávnej veľkosti podniku. Ak je však podľa tohto Vyhlásenia aktualizovaná veľkosť podniku stále v kategórii MSP (t. j. aktualizácia kategórie veľkosti z mikropodniku na malý podnik, z mikropodniku na stredný podnik alebo z malého podniku na stredný podnik), aj tak musíte zaslať dokumenty preukazujúce aktualizovaný stav MSP.

 

Pripomíname, že ak predkladáte vyhlásenie o nesprávnej veľkosti podniku po uplynutí časového limitu stanoveného agentúrou ECHA, nebudete mať právo na 50-percentné zníženie administratívneho poplatku.

Odporúča sa udržiavať profil vašej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorú zastupujete ako výhradný zástupca, aktualizovaný v systéme REACH-IT, aby ste sa vyhli zaslaniu nesprávnej faktúry za budúce predloženia.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)