Ako sa predkladá a aktualizuje oznámenie klasifikácie a označovania?

Oznámenie môžete predložiť len elektronicky cez portál REACH-IT na webovom sídle agentúry ECHA. Na tento účel sa musíte najskôr zaregistrovať v REACH-IT a vytvoriť si konto.

Alebo konto už máte, predložili ste jedno alebo viac oznámení a teraz chcete predložiť aktualizáciu. Podľa článku 41 nariadenia CLP oznamovatelia a registrujúci musia vynaložiť maximálne úsilie, aby dospeli k dohode o zázname, a preto je normálne, že sa predkladajú aktualizácie oznámení.

Pri príprave a predkladaní nového oznámenia alebo aktualizácie oznámenia postupujte podľa týchto krokov:

 1. Vytvorte si konto v REACH-IT
  Ak už konto máte, na účely oznamovania si nemusíte vytvárať nové konto. Ak ste zabudli svoje používateľské meno a/alebo heslo v REACH-IT, môžete použiť funkciu „ECHA Accounts contact form to request support" (Kontaktný formulár agentúry ECHA pre kontá na žiadosť o pomoc).
 2. Vytvorte oznamovaciu skupinu (voliteľné)
  Oznamovatelia môžu vytvoriť skupinu výrobcov alebo dovozcov a oznámiť svoju dohodnutú klasifikáciu a označovanie do zoznamu klasifikácie a označovania. Tento krok nie je povinný. Skupinu výrobcov a/alebo dovozcov možno vytvoriť priamo v REACH-IT.
 3. Pripravte si svoje oznámenie klasifikácie a označenia/aktualizáciu oznámenia klasifikácie a označenia
  Môžete použiť buď IUCLID alebo online dokumentáciu. Ak ste svoje oznámenie predložili ako súčasť registračnej dokumentácie, na aktualizáciu oznámenia musíte predložiť aktualizáciu registrácie (nariadenie REACH článok 22).

  Ak chcete získať ďalšie informácie o dostupných nástrojoch a zistiť, ktorý je pre vás najvhodnejší, kliknite na odkazy uvedené ďalej.

   

  IUCLID
  Všetky požadované informácie môžete uviesť vo vašom  súbore údajov v aplikácii IUCLID a vytvoriť dokumentáciu k oznámeniu klasifikácie a označovania.
  • Aplikácia IUCLID umožňuje uviesť pre rovnakú látku viac než jedno zloženie (napr. v dôsledku rôznych profilov nečistôt) a prepojiť každé zloženie s konkrétnou klasifikáciou a označovaním. Každý oznamovateľ môže predložiť len jedno oznámenie na jednu látku a toto je jediný nástroj, v ktorom možno predložiť viac zložení pre jednu látku.
  • Môže to byť užitočné pre používateľov, ktorí už používajú aplikáciu IUCLID.
  • Užitočné to môže byť aj pre tých, ktorí plánujú podať žiadosť o registráciu do termínu registrácie v roku 2018 podľa nariadenia REACH.

   

  Online dokumentácia
  Požadované informácie môžete do systému REACH-IT vložiť manuálne.
  • Ak potrebujete oznámiť len niekoľko látok a v súčasnosti nepoužívate aplikáciu IUCLID, uprednostnite radšej oznámenie online prostredníctvom REACH-IT.
  • Táto možnosť by mohla byť pre vás užitočná, ak ste malý a stredný podnik (MSP), ak ide o malý počet látok a samostatné právnické osoby.
  • V online nástroji môžete súhlasiť s klasifikáciou a označovaním, ktoré už boli oznámené alebo registrované inou spoločnosťou.
  Poznámka: Ak vaše povinnosti podľa nariadenia CLP boli splnené prostredníctvom skupinových oznámení, aktualizovať oznámenia bude môcť len ten dovozca/výrobca, ktorý ho predložil vo vašom mene. Budete sa musieť teda obrátiť na dovozcu/výrobcu, ak budete chcieť aktualizovať oznámenú klasifikáciu.
 4. Predložte oznámenie klasifikácie a označovania/aktualizáciu oznámenia klasifikácie a označovania
  • Ak máte pripravený váš súbor oznámenia klasifikácie a označovania v aplikácii IUCLID, môžete ho teraz predložiť agentúre ECHA prostredníctvom REACH-IT. Váš súbor si môžete si skontrolovať pred predložením agentúre ECHA pomocou nástroja asistent validácie (overenie obchodných pravidiel). Prístupové miesto na prevzatie zásuvného modulu aplikácie IUCLID je na webovej stránke aplikácie IUCLID.
  • Ak ste použili online dokumentáciu v REACH-IT, na účely predloženia vášho oznámenia klasifikácie a označovania budete usmernený prostredníctvom textových inštrukcií.

Obsah verejného zoznamu klasifikácie a označovania sa pravidelne aktualizuje. Všetky nové oznámenia a aktualizácie existujúcich oznámení budú zahrnuté do nasledujúcej aktualizácie údajov.

Dôležité informácie pri aktualizácii oznámenia

Požiadavky na identifikáciu

Na to, aby bola aktualizácia predloženia úspešná, musí byť vaše oznámenie klasifikácie a označovania jasne označené ako aktualizácia predchádzajúceho úspešného oznámenia a musí obsahovať tieto povinné informácie:

 • referenčné číslo oznámenia klasifikácie a označovania, ktoré chcete aktualizovať: referenčné číslo sa uvádza v tvare 02-XXXXXXXXXX-CCXXXX,
 • EC číslo alebo číslo v zozname priradené vašej látke,
 • predchádzajúce podacie číslo (týkajúce sa oznámení predložených len v aplikácii IUCLID),
 • odôvodnenie aktualizácie. (napr. zmena klasifikácie a označovania v súlade s článkom 41).

Špecifické požiadavky pre rôzne nástroje

Pri aktualizácii klasifikácie a označovania je potrebné:

 • V aplikácii IUCLID: zadať priradené referenčné číslo (číslo oznámenia) v oddiele 1.3. V záhlaví dokumentácie musíte uviesť aj predchádzajúce podacie číslo, zaškrtnite „update" (aktualizácia) a „update reason" (dôvod aktualizácie).

 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)