Posúdenie expozície a charakterizácia rizika

V prípade látok registrovaných pre hmotnosť rovnajúcu sa alebo vyššiu ako 10 ton ročne musíte vykonať posúdenie expozície a charakterizáciu rizika, ak sú klasifikované ako nebezpečné alebo ako látky, ktoré majú perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT), alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB) vlastnosti.

 

Oznámte všetky identifikované nebezpečnosti
 • Vaše posúdenie expozície a charakterizácia rizika musia zahŕňať všetky nebezpečnosti identifikované na základe štandardných požiadaviek na informácie a nemali by sa obmedzovať len na klasifikované nebezpečnosti.
 • Identifikované nebezpečnosti zahŕňajú:
  • nebezpečnosti, pre ktoré v súčasnosti neexistujú kritériá klasifikácie, ale existuje dôkaz, že látka môže spôsobovať nežiaduce účinky (platí to obvykle pre pôdu a sedimenty),
  • nebezpečnosti pre sledované parametre, pre ktoré existujú kritériá klasifikácie, ale dávka alebo koncentrácia vyvolávajúca vplyvy nespĺňa kritériá klasifikácie, a teda látka nie je pre sledovaný parameter klasifikovaná.

 

V správe o chemickej bezpečnosti a v karte bezpečnostných údajov oznámte výsledok

V správe o chemickej bezpečnosti (CSR) a v karte bezpečnostných údajov (KBÚ) musia byť zahrnuté informácie o všetkých identifikovaných nebezpečnostiach, a nielen o nebezpečnostiach vedúcich ku klasifikácii podľa nariadenia CLP.

 

V správe o chemickej bezpečnosti (CSR) uveďte reálne použitia a podmienky používania
 • Oznámte všetky použitia svojej látky a informácie o zodpovedajúcich podmienkach jej používania.
 • Zaistite, aby bol opis použitia jasný a konzistentný s použitiami látky v dodávateľskom reťazci.
 • Poskytnite primerané vysvetlenie podmienok používania, čo vedie k predpokladanej miere uvoľňovania látky do životného prostredia.
 • Jasne uveďte, ako minimalizujete uvoľňovanie svojej látky, ak je perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT).
 • Riaďte sa odporúčaním v kapitole R.8 a R.10 usmernenia k nariadeniu REACH na získanie odvodených hladín, pri ktorých nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL), alebo predpokladanej koncentrácie, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (PNEC). Ak sa musíte odchýliť od štandardných hodnotiacich faktorov uvedených v tomto usmernení, zdôvodnite a zdokumentujte každú zmenu na základe vedeckých argumentov špecifických pre vašu látku.
 • Pri modeli, ktorý používate na odhad expozície, zaistite, aby sa model vzťahoval na vašu látku, a použite vhodné parametre modelovania, ktorými sa odôvodní ich výber.
 • Zaistite, aby vaše expozičné scenáre boli transparentné, konkrétne a kompletné. Opatrenia, ktoré sa týkajú prevádzkových podmienok a manažmentu rizík, musia byť poskytnuté podrobne a musia zaisťovať bezpečné používanie.
 • Na hromadnú prípravu expozičných scenárov nepoužívajte automaticky nástroje úrovne 1, pretože to môže ľahko viesť k neužitočným alebo zavádzajúcim odporúčaniam týkajúcim sa manažmentu rizík v expozičných scenároch.

 

Váš opis použitia sa musí vzťahovať na všetky použitia látky
 • Zahrňte všetky použitia látky počas jej životného cyklu.
 • Poskytnite stručný všeobecný opis identifikovaných použití v oddiele 3.5 databázy IUCLID.
 • Zaistite, aby krátke názvy expozičných scenárov boli konzistentné s opisom použitia v oddiele 3.5 databázy IUCLID, s prílohou expozičného scenára a s oddielom 1.2 rozšírenej karty bezpečnostných údajov.

 

Poskytnite nám relevantné, stručné a zrozumiteľné informácie o použití
 • Opíšte všetky skutočné použitia.
 • Poskytnite výstižné názvy použitia, ideálne s využitím terminológie, ktorá je harmonizovaná vo vašom odvetví.
 • K procesom alebo činnostiam, na ktoré sa použitie vzťahuje, poskytnite krátke vysvetlenie. Nespoliehajte sa výlučne na štandardné deskriptory použitia, sú príliš generické na to, aby transparentne informovali orgány a zákazníkov o použití.
 • Ak ste registrujúci člen, dbajte na to, aby sa opis použitia vo vašej dokumentácii IUCLID vzťahoval na proces, ktorý registrujete. Kopírovanie opisu použitia od ostatných registrujúcich alebo z generickej správy o chemickej bezpečnosti môže viesť k väčšiemu počtu nezrovnalostí.
 • Zvoľte vhodnú mieru rozlišovania medzi jednotlivými použitiami, aby bolo možné cielené oznamovanie bezpečnostných informácií rozličným skupinám užívateľov.
  • Prinízka miera rozlišovania môže viesť ku komplexným a prehnane konzervatívnym expozičným scenárom.
  • Privysoká miera rozlišovania môže viesť k opakovaniu alebo replikácii rovnakých všeobecných informácií o expozičnom scenári.

 

Vo svojom posúdení expozície opíšte reálne podmienky používania
 • Určte podmienky používania, pomocou ktorých sa zaistí kontrola rizík v prípade každého opísaného použitia, a predpovedzte expozíciu pre ľudí, ako aj životné prostredie za týchto podmienok.
 • Použite dostupné informácie na vytvorenie vstupov hodnotenia expozície:
  • špecifické kategórie uvoľňovania do životného prostredia (SPERC) pre životné prostredie,
  • opisy expozície pracovníkov podľa konkrétneho odvetvia (SWED) pre pracovníkov,
  • špecifické determinanty expozície spotrebiteľov (SCED) pre spotrebiteľov a
  • mapy použitia uvádzajúce spoločné použitia v odvetví a súvisiace SPERC, SWED a SCED.

 

Prínosy použitia máp
 • Mapy použitia sa vyhotovujú na úrovni odvetvia s cieľom poskytnúť stručný opis hlavných použití relevantných pre priemyselné odvetvia
  • Poskytujú relevantné a reálne informácie o použitiach a podmienkach používania, ktoré vám môžu pomôcť pri hodnotení chemickej bezpečnosti (CSA).
  • Sú dostupné vo formáte nástroja Chesar (nástroj na podávanie hodnotení a správ o chemickej bezpečnosti agentúry ECHA).
 • Použitia, ktoré nie sú zahrnuté v žiadnej mape použitia, treba opísať podľa podmienok používania a zahrnúť do hodnotenia chemickej bezpečnosti.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)