Národné asistenčné pracoviská

Národné asistenčné pracoviská boli zriadené ako miesta prvého kontaktu pri otázkach týkajúcich sa nariadení BPR, CLP a REACH. Poskytnú vám poradenstvo vo vašom jazyku a zohľadnia špecifické miestne podmienky, ktoré môžu mať význam z hľadiska správneho uplatňovania týchto nariadení. Kontaktné údaje sú uvedené ďalej.