Požiadavky na informácie: 10 až 100 ton ročne

Na registráciu látky v hmotnostnom pásme 10 až 100 ton musíte poskytnúť informácie uvedené v stĺpci 1 príloh VII a VIII k nariadeniu REACH, ktoré zahŕňajú určité fyzikálno-chemické údaje, ako aj toxikologické a ekotoxikologické informácie. V stĺpci 2 sú uvedené možnosti prispôsobenia konkrétnych vlastností. Požadovaný štandardný súbor informácií je možné tiež upraviť podľa všeobecných pravidiel uvedených v prílohe XI.

Okrem toho musíte zdokumentovať výsledky svojho hodnotenia chemickej bezpečnosti (CSA) v správe o chemickej bezpečnosti (CSR), ako sa vyžaduje v prílohe I k nariadeniu REACH. So spoluregistrujúcimi sa musíte dohodnúť, či hlavný registrujúci predloží CSR spoločne, alebo či jednotliví registrujúci predložia svoje vlastné CSR osobitne. Prednostne sa tiež dohodnite so spoluregistrujúcimi o zodpovedajúcej klasifikácii a označovaní.

Spoľahlivé závery o klasifikácii a posúdení PBT/vPvB sú základom dobrého CSA, keďže posúdenie expozície a charakterizácia rizík vyplývajú z klasifikácie a plnenia kritérií PBT/vPvB.

Povinnosť pripraviť návrh na testovanie sa uplatňuje aj v prípade, keď potenciálni registrujúci v dôsledku uplatňovania pravidiel v stĺpci 2 príloh navrhujú testy (vyššieho stupňa) podľa prílohy IX alebo X ako alternatívu k štandardným požiadavkám uvedeným v prílohách VII a VIII.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)