Požiadavky na informácie: 10 až 100 ton ročne

Ak chcete registrovať látku vyrábanú alebo dovážanú v množstve 10 až 100 ton ročne, musíte poskytnúť informácie o jej fyzikálnochemických, toxikologických a ekotoxikologických vlastnostiach. Podrobné informácie o týchto požiadavkách môžete nájsť v prílohách VII a VIII nariadenia REACH.

Cieľom je dohodnúť sa so spoluregistrujúcimi na základe dostupných údajov na vhodnej klasifikácii a označení látky.

Okrem toho v správe o chemickej bezpečnosti musíte dokumentovať výsledky hodnotenia chemickej bezpečnosti. Príloha I nariadenia REACH uvádza všeobecné opatrenia pre prípravu správ o chemickej bezpečnosti.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)