Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Rozhodnite o klasifikácii a označovaní

Ak z vášho hodnotenia zmesi vyplynie, že nebezpečenstvá súvisiace so zmesou spĺňajú kritériá pre klasifikáciu v jednej alebo viacerých triedach nebezpečnosti, kategóriach alebo rozlíšeniach, budete musieť rozhodnúť o príslušnej triede fyzikálnej nebezpečnosti, nebezpečnosti pre zdravie alebo životné prostredie, kategórii alebo rozlíšení.

Keď ste uskutočnili toto rozhodnutie, musíte skontrolovať, ktoré prvky označovania zodpovedajú klasifikáciám nebezpečnosti. Tabuľky v častiach 2 až 5 v prílohe I k nariadeniu CLP uvádzajú kritériá pre každú triedu a kategóriu/oddiel nebezpečnosti s príslušnými prvkami klasifikácie a označovania. Nezabudnite skontrolovať, či sa upozornenie, výstražné slovo alebo piktogram navzájom nevylučujú. Pravidlá prednosti pre tieto prvky označovania sú vysvetlené v kapitole 3 až 6 Usmernení k označovaniu a baleniu.

Keď ste rozhodli o klasifikácii, budete musieť posúdiť, aké informácie o nebezpečnosti uvediete na etikete. Etiketa musí obsahovať nasledujúce informácie:

  • podrobné informácie o dodávateľovi 
  • identifikátor výrobku
  • nominálne množstvo
  • nebezpečné zložky
  • výstražné piktogramy 
  • výstražné slová 
  • výstražné upozornenia
  • bezpečnostné upozornenia (zvyčajne nie viac ako šesť upozornení, ak nie sú potrebné ďalšie upozornenia na vyjadrenie povahy a závažnosti nebezpečnosti)
  • v prípade potreby doplňujúce informácie.

Príklad etikety

 

Povinnosť klasifikovať a prideliť príslušné výstražné upozornenia je uvedená v článku 13 nariadenia CLP.

 

Výstražné upozornenia

Etiketa výrobku musí v podstate obsahovať všetky príslušné výstražné upozornenia. Ak je však látka alebo zmes klasifikovaná v niekoľkých triedach nebezpečnosti alebo rozlíšeniach, na etikete musia byť uvedené všetky výstražné upozornenia vyplývajúce z klasifikácie, ak to nie je zjavne duplicitné alebo nadbytočné. Je to znázornené na príklade v časti 4.1.6 Usmernení o uplatňovaní kritérií nariadenia CLP.

Správne znenia výstražných upozornení, ktoré sa musia nachádzať na etikete, sú uvedené vo všetkých jazykoch v prílohe III k nariadeniu CLP. Každé upozornenie si môžete vyhľadať vo všetkých jazykoch EÚ vo viacjazyčnej databáze chemickej terminológie (ECHA-term).

Navyše sú k dispozícii osobitné pravidlá pre označovanie určitých zmesí konkrétnymi vlastnosťami. Špecifické nebezpečenstvá, ktoré tieto pravidlá riešia, sú uvedené na etikete s použitím doplňujúcich upozornení EUH. Tieto vlastnosti a pravidlá sú uvedené v prílohe II k nariadeniu CLP. Napríklad prítomnosť olova v zmesi vedie k označeniu s upozornením EUH201 a možnosť, že v kontakte s vodou by sa mohol uvoľniť toxický plyn, vedie k označeniu s upozornením EUH029. Pri identifikácii všetkých príslušných upozornení EUH buďte opatrní, pretože sú to povinné doplňujúce informácie. Aj v prípade, že zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná, výrobok sa možno bude musieť označiť v súlade s prílohou II k nariadeniu CLP, ako v prípade senzibilizačných látok (EUH208) alebo keď je k dispozícii na požiadanie karta bezpečnostných údajov (EUH210).

 

Bezpečnostné upozornenia

Etikety výrobkov musia obsahovať príslušné bezpečnostné upozornenia, v ktorých sa radí, ako zabrániť nepriaznivým účinkom na zdravie ľudí alebo životné prostredie, ktoré vyplývajú z nebezpečnosti látky alebo zmesi, alebo ako tieto účinky minimalizovať. Bezpečnostné upozornenia sa musia zvoliť s ohľadom na použité výstražné upozornenia, plánované alebo identifikované použitie alebo použitia výrobku a základné pokyny uvedené v stĺpci „podmienky na použitie" v tabuľkách 6.1 až 6.5 prílohy IV k nariadeniu CLP. Je potrebné zabrániť duplicite a nadbytočnosti.

Keď je látka alebo zmes dodávaná širokej verejnosti, musí byť uvedené bezpečnostné upozornenie, ktoré rieši zneškodnenie výrobku, ako aj zneškodnenie obalu. Aby boli etikety ľahšie čitateľné a zrozumiteľné, nemali by obsahovať viac ako šesť bezpečnostných upozornení. Môže byť však uvedených viac ako šesť upozornení, ak to vyžaduje povaha a závažnosť nebezpečnosti.

Informácie a odporúčania ohľadom voľby najvhodnejších bezpečnostných upozornení sú uvedené v kapitole 7 Usmernení k označovaniu a baleniu.

Správne znenia bezpečnostných upozornení, ktoré sa musia objaviť na etikete, sú uvedené vo všetkých jazykoch v prílohe III k nariadeniu CLP. Každé upozornenie si môžete vyhľadať vo všetkých jazykoch EÚ vo viacjazyčnej databáze chemickej terminológie (ECHA-term).

 

Označovanie

Ďalšie rady a príklady pre správne označovanie sú uvedené v Usmerneniach k označovaniu a baleniu. Informácie o veľkosti etikety a prvkoch označovania sú uvedené v kapitole 5.2 tohto usmernenia.

 

Karta bezpečnostných údajov

K zmesiam klasifikovaným ako nebezpečné musí byť poskytnutá karta bezpečnostných údajov (KBÚ) a tiež na žiadosť príjemcu, keď zmes obsahuje nebezpečné látky vo vyššej koncentrácii ako je určitá hladina koncentrácie.

Pri opätovnej klasifikácii zmesi musíte aktualizovať kartu bezpečnostných údajov tak, aby odzrkadľovala novú klasifikáciu a označenie vašej zmesi v súlade s nariadením CLP. Nastala podstatná zmena? Vašim zákazníkom musíte poskytnúť novú verziu KBÚ. Zmeny musia byť zhrnuté aj v KBÚ.

Usmernenia k zostavovaniu kariet bezpečnostných údajov vám poskytnú podrobné rady o tom, čo je potrebné na zostavenie náležitej karty bezpečnostných údajov.

Rozhodnite o klasifikácii a označovaní

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live2