Ako sa charakterizuje a identifikuje vaša látka

Pre väčšinu postupov podľa nariadení REACH, CLP a postupov pre biocídy musíte na jasnú identifikáciu látky do dokumentácie zaradiť tieto informácie:

  • Názov látky a súvisiace identifikátory. Patrí k nim napríklad názov IUPAC, číslo EINECS alebo ELINCS alebo číslo CAS.
  • Molekulový alebo štruktúrny vzorec, ak je to možné.
  • Informácie o zložení a čistote látky.
  • Spektrálne údaje a ďalšie analytické informácie na overenie identity a zloženia látky.

Osobitné požiadavky týkajúce sa jednozložkových látok, mnohozložkových látok a látok UVCB sú opísané v Usmernení pre identifikáciu a pomenovanie látok podľa nariadení REACH a CLP.

Agentúra ECHA musí dospieť k záveru, že poskytnutá identifikácia látky je správna. Na dosiahnutie tohto cieľa sa do dokumentácie musia zaradiť vhodné kvalitné spektrá a chromatogramy, ako aj ďalšie analytické informácie. Je dôležité, aby spektrá, chromatogramy a ďalšie analytické informácie boli úplne vyhodnotené a v dokumentácii bola uvedená ich interpretácia.

Ďalšie informácie o príprave časti s identifikáciou látky v registračnej dokumentácii podľa nariadenia REACH sa nachádzajú v príručke predkladania údajov 18: Ako oznámiť identifikáciu látky v aplikácii IUCLID 5 na účely registrácie podľa nariadenia REACH.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)