Od predloženia k rozhodnutiu

Po predložení vaša dokumentácia prejde týmito krokmi:

 

1. Overenie obchodných pravidiel

Overenie obchodných pravidiel zabezpečí, že agentúra ECHA môže vašu dokumentáciu spracovať. Napríklad agentúra ECHA overí, či je vaša dokumentácia v zodpovedajúcom formáte IUCLID a či určité administratívne informácie zodpovedajú typu vášho predloženia.

Súlad s obchodnými pravidlami len potvrdzuje, že vaša dokumentácia bola prijatá na spracovanie, čo však neznamená, že vaša registrácia už bola dokončená. Len čo prejdete overením obchodných pravidiel, dostanete podacie číslo. Toto slúži ako referenčné číslo vo všetkej korešpondencii týkajúcej sa vašej registrácie, kým nedostanete registračné číslo.

Ak vaša dokumentácia neprejde overením obchodných pravidiel, dokumentáciu budete musieť opraviť a znova predložiť.

 

2. Kontrola úplnosti technickej dokumentácie

Po prijatí vašej dokumentácie na spracovanie je ďalším krokom kontrola úplnosti technickej dokumentácie. V tejto fáze sa vo vašej dokumentácii kontroluje, či obsahuje všetky informácie požadované nariadením REACH. Táto kontrola zahŕňa manuálne overenie určitých prvkov, ktoré sa nemôžu skontrolovať automaticky. Ak informácie chýbajú, budete musieť v stanovenej lehote znova predložiť úplnú dokumentáciu.

Ak vaša dokumentácia neprejde kontrolou úplnosti technickej dokumentácie, na predloženie máte povolený už len jeden ďalší pokus. Ak si nie ste istí, aké informácie musíte ešte predložiť, kontaktuje asistenčné pracovisko agentúry ECHA. Ak ani druhý pokus nie je úspešný, musíte vykonať nové predloženie. Ak ste zaplatili registračný poplatok, nebude vám vrátený.

 

3. Faktúra na registračný poplatok

Súčasne s kontrolou úplnosti technickej dokumentácie dostanete prostredníctvom systému REACH-IT faktúru na registračný poplatok. Faktúru musíte uhradiť do dátumu splatnosti.

Ak v lehote splatnosti faktúry svoj poplatok v plnej výške neuhradíte, vaša dokumentácia bude zamietnutá a budete musieť vykonať nové predloženie. Agentúra ECHA nemôže akceptovať oneskorené platby. Ak zaplatíte neskoro, vaša registrácia bude zamietnutá a bude potrebné vykonať nové predloženie. V prípade zamietnutí nemôže agentúra ECHA vrátiť žiadne zaplatené poplatky.

 

4. Rozhodnutie o vašej registrácii

Prostredníctvom systému REACH-IT dostanete od agentúry ECHA rozhodnutie o vašej registrácii.

Ak bude kontrola úplnosti technickej dokumentácie úspešná a faktúra bude uhradená, vaša dokumentácia sa bude považovať za úplnú a bude vám pridelené registračné číslo. Za registračný dátum sa považuje dátum, keď od agentúry ECHA dostanete podacie číslo.

Ak vaša dokumentácia ani druhý raz neprejde kontrolou úplnosti technickej dokumentácie alebo ak nezaplatíte poplatok včas, dokumentácia bude zamietnutá.

 

5. Uverejňovanie informácií z vašej dokumentácie

Agentúra ECHA automaticky uverejní všetky nedôverné informácie z vašej registračnej dokumentácie na svojej webovej stránke. Môžete požiadať o zachovanie dôvernosti informácií, čo agentúra ECHA následne posúdi. Ak žiadosť nie je dostatočne odôvodnená, informácie sa uverejnia. Prečítajte si viac na našej webovej stránke s názvom Uverejňovanie informácií z dokumentácií.

Komunikácia s vašimi zákazníkmi

Po registrácii budete možno musieť aktualizovať kartu bezpečnostných údajov pre svoju látku.

Karty bezpečnostných údajov sa musia aktualizovať v týchto prípadoch:

  • ak máte nové informácie o nebezpečnosti alebo opatreniach manažmentu rizík týkajúcich sa vašej látky,
  • len čo vám bola udelená alebo zamietnutá autorizácia pre vaše použitie látky,
  • len čo bolo o použitie vašej látky obmedzené.

Ak aktualizujete svoju kartu bezpečnostných údajov po registrácii podľa nariadenia REACH, musíte v nej uviesť registračné číslo.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)