Od predloženia k rozhodnutiu

Vaša dokumentácia prejde po predložení týmito krokmi:

 

1. Overenie obchodných pravidiel

Overenie obchodných pravidiel zabezpečí, že agentúra ECHA môže spracovať vašu dokumentáciu. Napríklad agentúra ECHA overí, či je vaša dokumentácia v zodpovedajúcom formáte IUCLID a či určité administratívne informácie zodpovedajú typu vášho predloženia.

Súlad s obchodnými pravidlami len potvrdzuje, že vaša dokumentácia bola prijatá na spracovanie, čo však neznamená, že vaša registrácia už bola dokončená. Keď ste prešli overením obchodných pravidiel, dostanete podacie číslo. Toto je vaša referencia vo všetkej korešpondencii týkajúcej sa vašej registrácie, kým nedostanete registračné číslo.

Ak vaša dokumentácia neprejde overením obchodných pravidiel, dokumentáciu budete musieť opraviť a znova predložiť.

 

2. Kontrola úplnosti technickej dokumentácie

Po prijatí vašej dokumentácie na spracovanie je ďalším krokom kontrola úplnosti technickej dokumentácie. V tejto fáze sa vaša dokumentácia kontroluje, či obsahuje všetky informácie, ktoré požaduje agentúra ECHA. Táto kontrola zahŕňa manuálne overenie určitých prvkov, ktoré sa nemôžu skontrolovať automaticky. Ak informácie chýbajú, budete musieť znova predložiť úplnú dokumentáciu v stanovenom termíne.

Ak vaša dokumentácia neprešla kontrolou úplnosti technických údajov, je povolený len jeden ďalší pokus na predloženie. Ak si nie ste istí, aké informácie musíte ešte predložiť, kontaktuje asistenčné pracovisko agentúry ECHA. Ak ani druhý pokus nie je úspešný, musíte uskutočniť nové predloženie. Ak ste zaplatili registračný poplatok, nebude vám vrátený.

 

3. Faktúra na registračný poplatok

Súčasne s kontrolou úplnosti technickej dokumentácie dostanete faktúru na registračný poplatok prostredníctvom systému REACH-IT. Faktúru musíte zaplatiť do termínu splatnosti.

Ak do uzávierky faktúr nezaplatíte svoj poplatok v plnej výške, vaša dokumentácia bude zamietnutá a budete musieť uskutočniť nové predloženie. Agentúra ECHA nemôže akceptovať oneskorené platby. Ak zaplatíte neskoro, vaša registrácia bude zamietnutá a bude potrebné nové predloženie. V prípade zamietnutí agentúra ECHA nemôže vrátiť žiadne zaplatené poplatky.

 

4. Rozhodnutie o vašej registrácii

Od agentúry ECHA dostanete rozhodnutie o vašej registrácii prostredníctvom systému REACH-IT.

Po úspešnej kontrole úplnosti technickej dokumentácie a uhradení faktúry sa vaša dokumentácia považuje za úplnú a dostanete registračné číslo. Registračný dátum je dátum, keď dostanete od agentúry ECHA podacie číslo.

Ak vaša dokumentácia ani druhý raz neprejde kontrolou úplnosti technických údajov alebo ak nezaplatíte poplatok včas, dokumentácia bude zamietnutá.

 

5. Uverejňovanie informácií z vašej dokumentácie

Agentúra ECHA automaticky uverejní všetky nedôverné informácie z vašej registračnej dokumentácie na svojej webovej stránke. Môžete požiadať o utajenie informácií, čo agentúra ECHA následne posúdi. Ak žiadosť nie je dostatočne odôvodnená, informácie sa uverejnia. Prečítajte si viac na našej webovej stránke Uverejňovanie informácií z dokumentácií.

Komunikácia s vašimi zákazníkmi

Možno budete musieť po registrácii aktualizovať kartu bezpečnostných údajov pre svoju látku.

Karty bezpečnostných údajov sa musia aktualizovať v týchto prípadoch:

  • Ak máte nové informácie o nebezpečenstvách alebo opatreniach manažmentu rizík týkajúcich sa vašej látky.
  • Keď bola udelená alebo zamietnutá autorizácia pre vaše použitie látky.
  • Keď bolo obmedzené použitie vašej látky.

Keď aktualizujete svoju kartu bezpečnostných údajov po registrácii podľa nariadenia REACH, musíte v nej uviesť registračné číslo.

Svoju registračnú dokumentáciu priebežne aktualizujte

Vašou povinnosťou je priebežne aktualizovať svoju registračnú dokumentáciu. To je potrebné napríklad v prípade, že:

  • zmeníte zloženie svojej látky;
  • zvýšite objem výroby a prejdete na nové hmotnostné pásmo;
  • dostanete ďalšie informácie, napríklad informácie týkajúce sa klasifikácie a označovania vašej látky.

Pripomíname, že musíte priebežne aktualizovať aj informácie o svojej spoločnosti a ďalšie administratívne informácie.

Všetky aktualizácie musia byť čo najskôr predložené agentúre ECHA prostredníctvom systému REACH-IT. Niektoré aktualizácie sú spoplatnené.

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)