Postup registrácie

Výrobcovia a dovozcovia látok v množstve jedna tona ročne alebo viac musia zhromaždiť informácie o vlastnostiach týchto látok a oznámiť ich agentúre ECHA prostredníctvom registračnej dokumentácie. Existujú dva pôvodné spôsoby registrácie látky u agentúry ECHA, prostredníctvom 1) žiadosti o informácie, alebo prostredníctvom 2) oneskorenej predregistrácie. Určte postup, ktorý spôsob je pre vás vhodný. Môžete ho určiť podľa ďalej uvedených informácií a príslušných príručiek, otázok a odpovedí a usmernenia, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke. Potom ako sa rozhodnete pre jeden z postupov, bude sa od vás vyžadovať, aby ste pripravili a predložili registráciu agentúre ECHA, buď spoločne alebo individuálne. Registrácia sa musí vykonať v rámci spoločného predloženia, ak rovnakú látku vyrába alebo uvádza na trh viac ako jedna spoločnosť. Na tejto stránke môžete nájsť ďalšie informácie o spoločnom alebo individuálnom registrovaní látky. Čo sa stane po predložení registračnej dokumentácie sa dočítate v časti Po registrácii. Ide najmä o spracovanie informácií z registračných dokumentácií po registrácii a o vašu úlohu pri oznamovaní týchto informácií v rámci dodávateľského reťazca.

Ak máte platné číslo oznámenia podľa smernice 67/548/EHS (nazýva sa tiež NONS), ďalej v texte sa dočítate, ako požiadať o registračné číslo podľa nariadenia REACH bez predloženia registračnej dokumentácie agentúre ECHA.

 

 

 

Predregistrácia látky

Aby ste mohli využiť predĺžený termín registrácie, môžete predložiť agentúre ECHA oneskorenú predregistráciu. Oneskorenú predregistráciu môžete predložiť pre zavedenú látku do šiestich mesiacov po vyrobení alebo uvedení na trh, ak jej vyrobené množstvo presahuje jednu tonu ročne a najneskôr dvanásť mesiacov pred ďalším príslušným registračným termínom (ďalší termín je 31. mája 2018). Oneskorená predregistrácia sa NEVZŤAHUJE na spoločnosti, ktoré nezaregistrovali zavedené látky v predregistračnom termíne od 1. júna 2008 do 1. decembra 2008.

Oneskorená predregistrácia sa predkladá online prostredníctvom systému REACH-IT.  Ak ste pri predkladaní oneskorenej predregistrácie použili ten istý názov látky alebo číselný chemický identifikátor (identifikátory), napríklad číslo EINECS alebo CAS, aplikácia REACH-IT vás automaticky presunie na rovnaké fórum pre-SIEF (Predbežné fórum na výmenu informácií o látkach), ktoré vám umožní identifikovať ďalšie spoločnosti s potenciálne rovnakou látkou. Potom na základe podrobného vyhodnotenia identity látky rozhodnete, či je látka skutočne rovnaká a prejdete na vytvorenie fóra SIEF.

 

 

Príprava a predloženie žiadosti o informácie

Pred registráciou máte povinnosť pripraviť a predložiť agentúre ECHA žiadosť o informácie pre 1) všetky nezavedené látky a pre 2) zavedené látky, ktoré neboli predregistrované. Postup žiadosti o informácie sa uskutoční pred výrobou alebo uvedením na trh.

Musíte informovať agentúru ECHA o ďalších informáciách, ktoré potrebujete na aktualizovanie registrácie z dôvodu zvýšenia hmotnostného pásma.

Po posúdení žiadosti o informácie vám agentúra ECHA pomôže skontaktovať s predchádzajúcimi a/alebo potenciálnymi registrujúcimi, čo umožní zdieľanie údajov a spoločné predloženie.

Príprava dokumentácie k zisťovaniu pomocou aplikácie IUCLID

 1. Vytvorte dokumentáciu pomocou najnovšej verzie aplikácie IUCLID.
 2. Použite zásuvný modul aplikácie IUCLID na overenie správnosti, aby ste zistili chýbajúce informácie a predbežne skontrolovali určité obchodné pravidlá.
 3. Predložte svoju dokumentáciu k zisťovaniu prostredníctvom modulu REACH-IT.

Ďalšie informácie sú uvedené v Príručke: Ako pripraviť dokumentáciu k zisťovaniu

 

Registrácia látky

Od potenciálnych registrujúcich látok (v množstve jedna tona ročne alebo viac) sa vyžaduje, aby pripravili a predložili agentúre ECHA registračnú dokumentáciu. Upozorňujeme, že registračná dokumentácia sa musí aktualizovať vždy, ak má spoločnosť k dispozícii príslušné informácie.

Dokumentácia sa môže pripraviť pomocou najnovšej verzie aplikácie IUCLID a predložiť pomocou systému REACH-IT. Ak ste však členom spoločného predloženia (nie hlavným registrujúcim), môžete pripraviť svoju registráciu online priamo v systéme REACH-IT.

Príprava a predloženie dokumentácie

 1. Prečítajte si príručku: Ako pripraviť registračnú dokumentáciu a dokumentáciu k PPORD.
 2. Na vyplnenie súboru údajov o látke uveďte požadované informácie v aplikácii IUCLID.
 3. V prípade potreby môžete použiť nástroj Chesar na hodnotenie chemickej bezpečnosti a vytvorenie vašej správy o chemickej bezpečnosti (CSR).
 4. Ak je súbor údajov o látke úplný, vytvorte konečnú registračnú dokumentáciu podľa sprievodcu Vytvorenie dokumentácie v aplikácii IUCLID.
 5. Pomocou zásuvného modulu aplikácie IUCLID na potvrdenie zistite, či nechýbajú niektoré informácie a vykonajte predbežnú kontrolu určitých obchodných pravidiel.
 6. Pomocou zásuvného modulu aplikácie IUCLID na zobrazenie prehľadu šírených informácií môžete zobraziť, ktoré informácie z dokumentácie agentúra ECHA uverejní.
 7. Pomocou zásuvného modulu aplikácie IUCLID na výpočet poplatkov zistite približnú výšku poplatku za vašu registráciu.
 8. Exportujte dokumentáciu z aplikácie IUCLID a predložte ju pomocou systému REACH-IT.

 

Príprava a predloženie spoločného predloženia

Na spoločnom predloží sa zúčastnia dvaja alebo viacerí potenciálni registrujúci, ktorí vyrábajú alebo uvádzajú na trh rovnakú látku. Pri príprave na spoločné predloženie majú potenciálni registrujúci povinnosť vytvoriť fórum na výmenu informácií o látkach (SIEF) na zdieľanie údajov o prirodzených vlastnostiach látky, ktorú chcú spoločne predložiť agentúre ECHA, a ak je to možné, dohodnú sa na klasifikácii a označovaní látky.

Je na rozhodnutí potenciálnych registrujúcich, kto bude hlavný registrujúci, ktorý predloží ich registráciu dostatočne dlho pred registračným termínom. Členovia rovnakého spoločného predloženia predložia tiež registrácie, ale len v prípade, že dokumentácia hlavného registrujúceho prešla v postupe predloženia krokom overenia v aplikácii REACH-IT, či boli splnené obchodné pravidlá.

Keď agentúra ECHA úplne spracovala dokumentáciu hlavného registrujúceho a potvrdila zaplatenie príslušného registračného poplatku, hlavný registrujúci dostane registračné číslo. Všetci ostatní registrujúci dostanú svoje registračné čísla, keď agentúra ECHA považuje ich dokumentácie za úplné.

 

 

Žiadosť o registračné číslo pre NONS

O registračné číslo podľa nariadenia REACH sa môže požiadať pre látku s uznaným číslom oznámenia podľa smernice 67/548/EHS (nazýva sa tiež NONS).

Na získanie tohto registračného čísla sa musíte najprv zaregistrovať v systéme REACH-IT pomocou príslušného konta REACH-IT, t. j. domáci výrobca, dovozca alebo výhradný zástupca (známy ako výlučný zástupca podľa smernice 67/548/EHS). ECHA potom priradí registračné čísla všetkým oznámeniam a distribuuje ich prostredníctvom systému REACH-IT na základe žiadosti majiteľa oznámenia.

Žiadosť o registračné číslo pre oznámenú látku

V systéme REACH-IT sa požadujú tieto informácie:

 • Číslo oznámenia a číslo ELINCS oznámenej látky.
 • Meno oznamovateľa, mesto a krajina presne podľa informácií v oznámení (časť 0.2.10 súboru súhrnného formátu na ohlasovanie informácií (SNIF)).
 • V prípade potreby: individuálne listy alebo zmluvy od výrobcov mimo EÚ, ktorých zastupujete, potvrdzujúce, že ste boli vymenovaný za ich výhradného zástupcu podľa nariadenia REACH pre oznámenú látku. Listy majú byť v jednom z jazykov EÚ a vo formáte PDF.
 • V prípade potreby: list alebo zmluva od predchádzajúceho výlučného zástupcu podľa smernice 67/548/EHS potvrdzujúci, že už nebude konať ako výlučný zástupca a že súhlasí s prevodom svojich povinností na vás ako novo vymenovaného výhradného zástupcu podľa nariadenia REACH pre oznámenú látku. Listy majú byť v jednom z jazykov EÚ a vo formáte PDF.

Upozornenie: Ak sa informácie uvedené v systéme REACH-IT zhodujú s údajmi v oznámení, systém REACH-IT automaticky pridelí registračné číslo. Ak sa informácie nezhodujú, REACH-IT nepridelí registračné číslo a oznamovateľ bude musieť kontaktovať príslušný orgán členského štátu na objasnenie situácie.

 

 

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)