Preskoč na obsah
Preskoč na obsah

Ako zabrániť zbytočnému testovaniu na zvieratách

Podľa nariadenia REACH sa testovanie na stavovcoch (napr. na potkanoch, iných cicavcoch alebo rybách) môže použiť len ako posledná možnosť, aby boli splnené požiadavky na informácie pre registráciu. Spoločnosti, ktoré vyrábajú alebo dovážajú látky v množstve 1 až 100 ton ročne, majú viac možností ako zabrániť zbytočnému testovaniu na zvieratách a znížiť počet testov na zvieratách.

V prípade každej individuálnej požiadavky na informácie zvážte tieto body:

  • Zhromažďovanie a výmena existujúcich informácií. Možno môžete získať prístup k verejne dostupnej literatúre, ktorá je dostatočná na splnenie požiadavky na informácie. Ak na fóre SIEF existuje výsledok platného testu na zvieratách, musí byť k dispozícii na využite ostatným spoluregistrujúcim. Majiteľ testu musí byť odškodnený podľa vopred schválených pravidiel.
  • Neuvedenie údajov alebo úprava údajov: pravidlá pre úpravu sú súčasťou právneho textu. Môžu byť konkrétne (podľa stĺpca 2 pre každý parameter) alebo všeobecné (podľa prílohy XI).

Pri použití všeobecných pravidiel sa údaje nemusia uviesť alebo môžete využiť upravené údaje na základe týchto vedeckých argumentov:

  • Váha dôkazov. Máte dostatočné informácie z niekoľkých nezávislých zdrojov, ktoré vedú k záveru, že vaša látka má (alebo nemá) určitú vlastnosť.
  • Modely QSAR. Mnoho vlastností látky možno predvídať na základe štrukturálne podobných látok pomocou počítačových modelov.
  • Metódy in vitro. Testy vykonané s izolovanými tkanivami, orgánmi alebo bunkami namiesto celého organizmu môžu byť dostatočné na vyvodenie záveru o požiadavke na informácie.
  • Zoskupovanie údajov a použitie prevzatých údajov. Ak je vaša látka (štrukturálne) podobná inej látke (alebo skupine látok), existujúce výsledky z tejto inej látky môžete prevziať pre svoju látku.

Ak sa rozhodnete použiť jednu z týchto možností, nárokujete si na úpravu.

Tipy

  • Ak upravujete štandardné požiadavky na informácie a predkladáte ich vo svojej registračnej dokumentácii, vypracujte náležite dokumentované a platné vedecké odôvodnenie.
  • Prístup, ktorý si zvolíte, musí zabezpečiť spoľahlivé informácie, ktoré sú porovnateľné s informáciami zo štandardného testu. V opačnom prípade musíte vykonať test podľa potreby.
  • Prístup, ktorý si zvolíte, musí umožniť klasifikáciu látky. Ak ste svoju látku klasifikovali a označili, nemusí byť potrebné ďalšie testovanie.

Musíte však dôkladne zvážiť, či sa budete spoliehať na najprísnejšiu klasifikáciu len preto, aby ste zabránili ďalšiemu testovaniu. Príliš prísna klasifikácia môže viesť napríklad k opatreniam manažmentu rizík podľa právnych predpisov týkajúcich sa ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, alebo k uprednostneniu regulačných opatrení manažmentu rizík podľa nariadenia REACH.

Ďalšie informácie nájdete v tejto časti

Categories Display

Označené ako:

(kliknutím na označenie vyhľadáte príslušný obsah)


Route: .live2