Respect the deadlines for updating

Dodržanie lehôt aktualizácie

Ak dostanete rozhodnutie o hodnotení, v ktorom žiadate o doplnenie informácií k svojej registrácii, musíte tieto informácie poskytnúť v lehote stanovenej v rozhodnutí o hodnotení.

Keď sa zmenia vaše poznatky o látke alebo jej použití, musíte bez zbytočného odkladu aktualizovať svoju registráciu z vlastnej iniciatívy. Lehoty na vykonanie očakávaných aktualizácií dokumentácie boli objasnené vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2020/1435 a sú zhrnuté v nasledujúcej tabuľke:

Zmena, ktorá vyvoláva potrebu aktualizácie Lehota na predloženie aktualizácie Východiskový bod pre lehotu
Akákoľvek zmena postavenia registrujúceho ako výrobcu, dovozcu, výrobcu výrobkov alebo jeho identity, ako napríklad mena, názvu alebo adresy. 3 mesiace Počíta sa odo dňa, keď konkrétna zmena nadobúda účinnosť.
Akákoľvek zmena v zložení látky. 3 mesiace Počíta sa od dátumu začiatku výroby alebo dovozu so zmenou zloženia látky.
Zmeny ročných alebo celkových množstiev vyrobených alebo dovážaných registrujúcim. 3 mesiace alebo 6 mesiacov (v prípade návrhov na testovanie) Ak nie je potrebné získať nové údaje, máte 3 mesiace na predloženie aktualizovanej dokumentácie. Počíta sa odo dňa, keď bolo dosiahnuté vyššie hmotnostné pásmo.

Ak je potrebné vytvoriť nové údaje a registrácia spadá pod prílohy VII alebo VIII nariadenia REACH, máte 3 mesiace na začatie rokovaní s testovacím laboratóriom na vytvorenie chýbajúcich údajov.

Ak požiadavky na informácie spadajú pod prílohy IX alebo X k nariadeniu REACH, máte 6 mesiacov na aktualizáciu registrácie, aby ste zahrnuli návrhy na testovanie chýbajúcich údajov, ktoré sa počítajú od dátumu, keď zistíte potrebu vykonať jeden alebo viac testov uvedených v týchto prílohách.
Nové identifikované použitia a nové použitia, ktoré sa neodporúčajú, na ktoré sa látka vyrába alebo dováža. 3 mesiace V prípade nového identifikovaného použitia sa počíta odo dňa, keď dostanete všetky informácie potrebné na vykonanie hodnotenia rizika.

V prípade nového použitia, ktoré sa neodporúča, sa počíta odo dňa, keď máte k dispozícii informácie o rizikách spojených s týmto použitím.
Nové poznatky o rizikách látky pre zdravie ľudí alebo životné prostredie, pri ktorých možno odôvodnene predpokladať, že sa o nich registrujúci dozvedel, a ktoré vedú k zmenám karty bezpečnostných údajov (KBÚ) alebo správy o chemickej bezpečnosti (CSR). 6 mesiacov Počíta sa od dátumu, keď ste sa dozvedeli alebo možno odôvodnene predpokladať, že ste sa dozvedeli o predmetných nových poznatkoch.
Akékoľvek zmeny v klasifikácii a označovaní látky.
  • 6 mesiacov (pre vlastnú klasifikáciu)
  • V prípade doplnenia, úpravy alebo vypustenia harmonizovanej klasifikácie a označovania treba aktualizáciu vykonať najneskôr do dňa, od ktorého sa má táto zmena uplatňovať.
V prípade novej alebo zmenenej vlastnej klasifikácie sa lehota počíta od dátumu prijatia rozhodnutia o zmene klasifikácie a označenia látky.
Akákoľvek aktualizácia alebo zmena CSR alebo usmernenia k bezpečnému používaniu. 12 mesiacov Počíta sa od dátumu, keď bola identifikovaná potreba aktualizovať alebo zmeniť odporúčania pre jednotlivé krajiny alebo usmernenia o bezpečnom používaní.
Ak registrujúci identifikuje nutnosť vykonať testy uvedené v prílohe IX alebo v prílohe X, v týchto prípadoch sa musí predložiť návrh na testovanie. 6 mesiacov alebo 12 mesiacov 6 mesiacov počítaných od dátumu, keď registrujúci identifikuje potrebu vykonať jeden alebo viac testov uvedených v prílohe IX alebo X k nariadeniu REACH.

Ak sa vypracovaný návrh na testovanie týka skupiny látok, dokumentácia sa musí predložiť agentúre ECHA najneskôr do 12 mesiacov odo dňa, keď jeden alebo viacerí registrujúci identifikujú potrebu vykonať jeden alebo viacero testov uvedených v prílohe IX alebo X k nariadeniu REACH.
Akékoľvek zmeny v udelenom prístupe k informáciám v registrácii. 3 mesiace Počíta sa od dátumu, kedy došlo k zmene.

Ďalšie príklady, ktoré si vyžadujú aktualizáciu (napr. prípady, keď si aktualizácia vyžaduje ďalšie testovanie, aktualizácie v dôsledku aktualizácie príloh k nariadeniu REACH, aktualizácie v rámci spoločného predkladania) a vysvetlenie, ako vypočítať lehotu, keď sa vyžadujú viaceré aktualizácie, sú vysvetlené v usmernení o registrácii