Distribútor

Pri komunikácii o chemickej bezpečnosti v dodávateľskom reťazci zákony definujú vašu úlohu, ktorú zohrávate medzi výrobcom a spotrebiteľom. Vaša aktívna angažovanosť je potrebná na ochranu ľudí a životného prostredia pred ohrozením chemickými látkami. 

Podľa nariadení REACH a CLP ste distribútor, ak dodávate chemickú látku alebo zmes v rámci EHP, uskladňujete ju a potom uvádzate na trh pre niekoho iného (tiež s vlastnou značkou bez akejkoľvek zmeny chemického zloženia).

Podľa nariadení REACH a CLPF sú distribútormi napríklad maloobchodní a veľkoobchodní predajcovia. 

Nie ste distribútor, ak:

  • nakupujete chemické látky mimo EHP a priamo ich uvádzate na trh v EHP, v takomto prípade ste dovozca,
  • nakupujete chemické látky mimo EHP a pred predajom ďalej ich miešate s inými chemickými látkami, riedite ich alebo plníte (znovu plníte) do nádob, v takom prípade ste následný užívateľ.

Čo mám urobiť?

Vašou hlavnou zodpovednosťou je komunikácia v dodávateľskom reťazci. 
 
Rovnaká zodpovednosť sa vzťahuje na všetkých dodávateľov chemických látok, zmesí a výrobkov – výrobcov, dovozcov, následných užívateľov a distribútorov.

 

 

Ak predávate priemyselným alebo profesionálnym používateľom

Musíte oznamovať bezpečnostné informácie o nebezpečenstvách a rizikách chemických látok, ktoré distribuujete:

V smere dodávateľského reťazca

Hlavný nástroj tejto komunikácie je karta bezpečnostných údajov, ktorá sa môže rozšíriť o expozičné scenáre pre každé identifikované použitie.

V prípade nebezpečnej chemickej látky alebo zmesi

  • Musíte poskytnúť kartu bezpečnostných údajov, zaručiť, že je v príslušnom štátnom jazyku a obsahuje informácie vyžadované národnou legislatívou, ako sú napríklad zdravotné informácie a informácie o likvidácii.
  • Nebezpečné látky a zmesi musia byť správne označené a zabalené.

To znamená, že musia vyhovovať všetkým požiadavkám nariadenia CLP. S platnosťou od 1. júna 2015 boli zavedené dôležité zmeny zahŕňajúce nové piktogramy a výstražné upozornenia.

Ďalšie informácie nájdete v Úvodných usmerneniach k nariadeniu CLP.

Musíte vedieť, že označovanie a balenie biocídnych výrobkov a výrobkov ošetrených biocídmi musí vyhovovať tak nariadeniu CLP, ako aj špeciálnym požiadavkám.

Výrobky obsahujúce látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy

Sú to látky identifikované v nariadení REACH, ktoré majú ťažké a nevratné účinky na zdravie ľudí a životné prostredie. Máte povinnosť poskytnúť zákazníkom dostatočné informácie, ktoré umožnia bezpečné používanie výrobku, minimálne názov nebezpečnej látky.

Proti smeru dodávateľského reťazca

Zákazníci vám musia poskytnúť informácie, ktoré odovzdáte dodávateľom v predchádzajúcej časti dodávateľského reťazca. Týmito informáciami môžu byť:

  • nové informácie o nebezpečných vlastnostiach látok alebo zmesí,
  • informácie, ktoré mohli znemožniť opatrenia na zníženie rizík, ktoré boli uvedené v karte bezpečnostných údajov,
  • dostatočné informácie o spôsobe používania látok, aby sa použitie mohlo zohľadniť v registračnej dokumentácii látky.

Týmto spôsobom môžete pomôcť výrobcom a dovozcom pochopiť, ako sa ich látky používajú, a registrovať niektoré alebo všetky spôsoby použitia, ktoré ste im oznámili.

Zákazníci potom budú dostávať informácie potrebné na používanie v súlade s nariadeniami REACH a CLP.

 

Ak predávate zákazníkom

Nebezpečné výrobky musia byť správne označené a zabalené.

Ak je výrobok (chemická látky alebo zmes) identifikovaný ako nebezpečný, musí byť označený a zabalený podľa požiadaviek nariadenia CLP.

Za správne označenie a zabalenie zodpovedajú výrobcovia, formulátori, dovozcovia a distribútori. Ak takého výrobky znovu označujete alebo znovu balíte tak, aby obsahovali vašu značku, preberáte rovnakú zodpovednosť.

Ako dodávateľ musíte zaručiť správne označenie a zabalenie nebezpečných výrobkov. Označenie musí obsahovať:

  • informáciu o nebezpečenstve v požadovanom národnom jazyku (jazykoch),
  • kontaktné údaje dodávateľa v EÚ,
  • nové výstražné piktogramy, výstražné slová, výstražné upozornenia a upozornenia na bezpečnostné opatrenia, ktoré sú povinné podľa nariadenia CLP.

Do 1. júna 2017 môžete predávať zmesi označené starým spôsobom, ak môžete poskytnúť dôkaz, že boli v dodávateľskom reťazci pred termínom zmeny 1. júna 2015.

Musíte vedieť, že existujú ďalšie požiadavky na označovanie a balenie ošetrených výrobkov definované v nariadení o biocídnych výrobkoch.

Odpovede na požiadavky zákazníkov

Podľa nariadenia REACH a nariadenia o biocídnych výrobkoch majú zákazníci právo pýtať sa, či výrobky, ktoré im predávate, neobsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy v množstvách prevyšujúcich určité koncentrácie. Toto platí aj pre výrobky, ktoré boli ošetrené biocídmi.

Na ich požiadavku musíte bezplatne odpovedať do 45 dní. Musíte poskytnúť dostatočné informácie a poradiť, ako sa výrobok bezpečne používa, alebo informácie o biologickom ošetrení ošetreného výrobku. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Typickými príkladmi výrobkov, na ktoré sa vzťahuje právo zákazníka pýtať sa, patrí oblečenie, nábytok, potreby pre domácnosť, športové potreby a položky, ktoré sa denne používajú.

 

Musíte vedieť, aké chemické látky skladujete a dodávate

Pred uvedením chemickej látky, zmesi alebo výrobku na trh musíte najprv skontrolovať, či je jej uvedenie na trh EHP legálne. Skontrolujte, či vyhovuje podmienkam uvedeným v časti Výrobca alebo Dovozca a spojte sa s dodávateľom.

 

Taking a business perspective

You act as a bridge between suppliers and their customers and are essential for passing information throughout the supply chain. You have information about the hazards of substances in your portfolio, which you can turn into a business advantage by selecting safer products and raising your brand reputation.

Consumers have the right to ask about dangerous substances in articles. The right to ask gives information to consumers on the safe use of chemicals and motivates them and manufacturers to make safer choices.

You play an important role in this.

Categories Display